ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات کاغذ مخلوط/دفتر و کتاب

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

پرس کارتن پرستویی

تهران - شهریار

تهران

7,000

7,000

01/03/05

مشاهده

تولیدی اطلس کاغذ

تهران - تهران

تهران

8,000

8,000

01/03/05

مشاهده

پیمانکاری موسوی

تهران - تهران

تهران

7,200

7,200

01/03/05

مشاهده

پرس کارتن کلاته

تهران - تهران

تهران

6,500

6,500

01/03/05

مشاهده

پرس کارتن امید

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

6,500

6,500

01/03/05

مشاهده

بنگاه کاغذ سینا

تهران - تهران

تهران

7,900

7,900

01/03/05

مشاهده

بنگاه سرخوش و احمدی

همدان - همدان

همدان

6,900

6,900

01/03/05

مشاهده

بنگاه ضایعات دانش

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

6,200

6,200

01/03/05

مشاهده

بنگاه اسلامی

تهران - تهران

تهران

7,400

7,400

01/03/05

مشاهده

پرس کارتن بیضائی

فارس - شیراز

فارس

6,600

6,600

01/03/05

مشاهده

انبار بهاران

تهران - قدس

تهران

6,800

6,800

01/03/05

مشاهده

جهان مقوای شرق

تهران - پاکدشت

تهران

7,500

7,500

01/03/05

مشاهده

مرکز بازیافت سروری

گیلان - لنگرود

گیلان

7,200

7,200

01/03/05

مشاهده

بنگاه کاغذ امینی

البرز - کرج

البرز

7,500

7,500

01/03/05

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

6,000

6,000

01/03/05

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

6,700

6,700

01/03/05

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

7,600

7,600

01/03/05

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

4,530

4,530

01/03/05

مشاهده

بنگاه همیار طبیعت

کردستان - سنندج

کردستان

6,000

6,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه نظری

فارس - شیراز

فارس

5,700

5,700

01/03/04

مشاهده

بنگاه سبحانی

تهران - تهران

تهران

7,900

7,900

01/03/04

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

6,000

6,000

01/03/04

مشاهده

قزوین سلولز

قزوین - قزوین

قزوین

5,500

5,500

01/03/04

مشاهده

بنگاه شریف

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

6,500

6,500

01/03/04

مشاهده

بنگاه خانی خرم

زنجان - خدابنده

زنجان

6,000

6,000

01/03/04

مشاهده