ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات پرسی کارتن

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

پرس حسینی

تهران - رباط کریم

تهران

5,500

5,500

00/08/03

مشاهده

شرکت سورنا کاغذ ثمین

فارس - شیراز

فارس

4,200

4,200

00/08/03

مشاهده

انبار امید

البرز - کرج

البرز

5,100

5,100

00/08/03

مشاهده

توسکا مقوا

تهران - ورامین

تهران

5,200

5,200

00/08/03

مشاهده

شرکت کژال پرور زنده رود

چهارمحال و بختیاری - سامان

چهارمحال و بختیاری

4,200

4,200

00/08/03

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

5,100

5,100

00/08/02

مشاهده

بنگاه اجاقی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

5,250

5,250

00/08/02

مشاهده

بنگاه سروش

تهران - شهریار

تهران

5,000

5,000

00/08/02

مشاهده

شرکت سید انور

کردستان - سنندج

کردستان

5,200

5,200

00/08/02

مشاهده

مقوا سازی سپاهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

5,000

5,000

00/08/02

مشاهده

پرس کارتن یحیی زاده

تهران - تهران

تهران

4,800

4,800

00/08/02

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

5,300

5,300

00/08/01

مشاهده

تک کارتن یزد

یزد - یزد

یزد

5,400

5,400

00/08/01

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

5,200

5,200

00/08/01

مشاهده

بنگاه بابل

مازندران - بابل

مازندران

4,000

4,000

00/07/29

مشاهده

پارس مقوا شهرکرد

چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

چهارمحال و بختیاری

4,800

4,800

00/07/29

مشاهده

هانا سلولز

مازندران - آمل

مازندران

4,100

4,100

00/07/28

مشاهده

تولیدی عبادی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

4,900

4,900

00/07/28

مشاهده

آریانا سید

قزوین - قزوین

قزوین

4,000

4,000

00/07/28

مشاهده

پیمانکاری داریوش صادقی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

4,200

4,200

00/07/27

مشاهده

بنگاه شهریار (کرمان)

کرمان - کرمان

کرمان

5,300

5,300

00/07/27

مشاهده

پلیمر سبز زاگرس

فارس - ممسنی

فارس

5,350

5,350

00/07/27

مشاهده

نوین بازیافت خوزستان

خوزستان - شوش

خوزستان

4,700

4,700

00/07/25

مشاهده

پرس کارتن اعتماد

زنجان - زنجان

زنجان

5,200

5,200

00/07/25

مشاهده

ضایعاتی احمدی

تهران - پاکدشت

تهران

4,000

4,000

00/07/25

مشاهده