ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات روزنامه باطله نو

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

25,000

25,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

23,000

23,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

20,000

20,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه سبحانی

تهران - تهران

تهران

12,500

12,500

01/11/11

مشاهده

انبار کاغذ رضائی

تهران - تهران

تهران

22,000

22,000

01/11/11

مشاهده

بنگاه دژستان

فارس - شیراز

فارس

25,000

25,000

01/11/11

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

15,600

15,600

01/11/10

مشاهده

تولیدی پوشال کاغذ فرازنده

تهران - تهران

تهران

27,000

27,000

01/11/10

مشاهده

بنگاه برادران داودی

تهران - تهران

تهران

18,000

18,000

01/11/09

مشاهده

جهان مقوای شرق

تهران - پاکدشت

تهران

15,000

15,000

01/11/09

مشاهده

بنگاه شریف

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

26,000

26,000

01/11/08

مشاهده

بنگاه ایزدی

کرمان - زرند

کرمان

23,000

23,000

01/11/08

مشاهده

شرکت سورنا کاغذ ثمین

فارس - شیراز

فارس

25,000

25,000

01/11/06

مشاهده

آذر کاغذ

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

10,000

10,000

01/11/05

مشاهده

بنگاه 110 تهران

تهران - تهران

تهران

20,000

20,000

01/11/05

مشاهده

بنگاه سید محمد هاشمی

تهران - تهران

تهران

16,000

16,000

01/11/02

مشاهده

زرین مدار کویر

کرمان - کرمان

کرمان

18,000

18,000

01/10/30

مشاهده

بنگاه کاغذ محمدی

البرز - کرج

البرز

26,000

26,000

01/09/02

مشاهده

تولیدی پوشال کاغذ

تهران - تهران

تهران

19,000

19,000

01/07/16

مشاهده

انبار کاغذ موسوی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

20,000

20,000

01/06/14

مشاهده

بنگاه حمید قاسمی

تهران - ری

تهران

15,000

15,000

01/06/10

مشاهده

سپهر آیین خراسان

خراسان شمالی - اسفراین

خراسان شمالی

9,900

9,900

01/06/04

مشاهده

بازیافت زمین سبز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

15,000

15,000

01/05/10

مشاهده

بنگاه قائم

تهران - تهران

تهران

15,000

15,000

01/03/11

مشاهده

بنگاه علویون

تهران - تهران

تهران

10,550

10,550

01/01/24

مشاهده