ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات روزنامه باطله

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

شرکت سورنا کاغذ ثمین

فارس - شیراز

فارس

14,150

14,150

00/08/03

مشاهده

جهان مقوای شرق

تهران - پاکدشت

تهران

9,000

9,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه شریف

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

13,000

13,000

00/08/03

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

10,000

10,000

00/08/02

مشاهده

بنگاه اجاقی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

8,000

8,000

00/08/02

مشاهده

بنگاه حمید قاسمی

تهران - ری

تهران

5,000

5,000

00/08/02

مشاهده

مقوا سازی سپاهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

8,000

8,000

00/08/02

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

9,100

9,100

00/08/01

مشاهده

بنگاه سبحانی

تهران - تهران

تهران

6,900

6,900

00/08/01

مشاهده

بنگاه فرازنده

تهران - تهران

تهران

14,500

14,500

00/08/01

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

8,800

8,800

00/08/01

مشاهده

پیمانکاری موسوی

تهران - تهران

تهران

7,000

7,000

00/07/29

مشاهده

بنگاه الماسی

تهران - تهران

تهران

13,000

13,000

00/07/29

مشاهده

هانا سلولز

مازندران - آمل

مازندران

4,000

4,000

00/07/28

مشاهده

تولیدی عبادی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

5,500

5,500

00/07/28

مشاهده

آذر کاغذ

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

8,500

8,500

00/07/28

مشاهده

انبار کاغذ موسوی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

9,000

9,000

00/07/28

مشاهده

تولیدی پوشال کاغذ

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

8,000

8,000

00/07/24

مشاهده

بازیافت زمین سبز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

9,000

9,000

00/07/24

مشاهده

بنگاه قائم

تهران - تهران

تهران

5,000

5,000

00/07/24

مشاهده

بنگاه کاغذ محمدی

البرز - کرج

البرز

11,000

11,000

00/07/23

مشاهده

زرین مدار کویر

کرمان - کرمان

کرمان

6,500

6,500

00/07/19

مشاهده

چرخه سبز افلاک کارمانیا

کرمان - کرمان

کرمان

6,000

6,000

00/07/16

مشاهده

بنگاه ایزدی

کرمان - زرند

کرمان

5,000

5,000

00/07/14

مشاهده

بنگاه میهن

تهران - تهران

تهران

7,000

7,000

00/06/28

مشاهده