ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات روزنامه باطله نو

پارس شیده

تهران - ورامین

تهران

18,620

18,620

02/09/18

مشاهده

بازیافت زمین سبز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

22,000

22,000

02/09/18

مشاهده

انبار کاغذ رضائی

تهران - تهران

تهران

20,000

20,000

02/09/18

مشاهده

جهان مقوای شرق

تهران - پاکدشت

تهران

25,000

25,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

23,000

23,000

02/09/17

مشاهده

ماهان ضایعات قم

قم - قم

قم

25,000

25,000

02/09/17

مشاهده

شرکت سورنا کاغذ ثمین

فارس - شیراز

فارس

27,300

27,300

02/09/17

مشاهده

بنگاه ایزدی

کرمان - زرند

کرمان

30,000

30,000

02/09/17

مشاهده

بنگاه کاغذ محمدی

البرز - کرج

البرز

38,000

38,000

02/09/16

مشاهده

بنگاه اوشلی

همدان - همدان

همدان

27,000

27,000

02/09/16

مشاهده

بنگاه 110 تهران

تهران - تهران

تهران

27,000

27,000

02/09/15

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

18,800

18,800

02/09/14

مشاهده

بنگاه سید محمد هاشمی

تهران - تهران

تهران

25,000

25,000

02/09/13

مشاهده

نو پردازان کاغذ دژستان

فارس - شیراز

فارس

26,500

26,500

02/09/12

مشاهده

تولیدی پوشال کاغذ فرازنده

تهران - تهران

تهران

23,000

23,000

02/08/10

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

17,000

17,000

02/08/08

مشاهده

بنگاه قائم

تهران - تهران

تهران

16,000

16,000

02/08/08

مشاهده

بنگاه شریف

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

28,000

28,000

02/08/01

مشاهده

آذر کاغذ

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

16,000

16,000

02/07/01

مشاهده

بنگاه برادران داودی

تهران - تهران

تهران

18,000

18,000

01/11/09

مشاهده

زرین مدار کویر

کرمان - کرمان

کرمان

18,000

18,000

01/10/30

مشاهده

تولیدی پوشال کاغذ

تهران - تهران

تهران

19,000

19,000

01/07/16

مشاهده

انبار کاغذ موسوی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

20,000

20,000

01/06/14

مشاهده

بنگاه حمید قاسمی

تهران - ری

تهران

15,000

15,000

01/06/10

مشاهده

سپهر آیین خراسان

خراسان شمالی - اسفراین

خراسان شمالی

9,900

9,900

01/06/04

مشاهده