ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات روزنامه باطله نو

تولیدی پوشال کاغذ فرازنده

تهران - تهران

تهران

29,000

29,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

18,300

18,300

02/03/16

مشاهده

پارس شیده

تهران - ورامین

تهران

19,720

19,720

02/03/15

مشاهده

بنگاه کاغذ محمدی

البرز - کرج

البرز

35,000

35,000

02/03/15

مشاهده

بازیافت زمین سبز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

20,000

20,000

02/03/13

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

23,900

23,900

02/03/11

مشاهده

بنگاه ایزدی

کرمان - زرند

کرمان

27,000

27,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه 110 تهران

تهران - تهران

تهران

25,000

25,000

02/03/09

مشاهده

نو پردازان کاغذ دژستان

فارس - شیراز

فارس

25,000

25,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه سید محمد هاشمی

تهران - تهران

تهران

28,000

28,000

02/03/08

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

22,000

22,000

02/03/06

مشاهده

شرکت سورنا کاغذ ثمین

فارس - شیراز

فارس

24,300

24,300

02/02/29

مشاهده

بنگاه شریف

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

32,000

32,000

02/02/23

مشاهده

انبار کاغذ رضائی

تهران - تهران

تهران

23,000

23,000

02/02/09

مشاهده

بنگاه برادران داودی

تهران - تهران

تهران

18,000

18,000

01/11/09

مشاهده

آذر کاغذ

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

10,000

10,000

01/11/05

مشاهده

زرین مدار کویر

کرمان - کرمان

کرمان

18,000

18,000

01/10/30

مشاهده

تولیدی پوشال کاغذ

تهران - تهران

تهران

19,000

19,000

01/07/16

مشاهده

انبار کاغذ موسوی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

20,000

20,000

01/06/14

مشاهده

بنگاه حمید قاسمی

تهران - ری

تهران

15,000

15,000

01/06/10

مشاهده

سپهر آیین خراسان

خراسان شمالی - اسفراین

خراسان شمالی

9,900

9,900

01/06/04

مشاهده

بنگاه قائم

تهران - تهران

تهران

15,000

15,000

01/03/11

مشاهده

بنگاه علویون

تهران - تهران

تهران

10,550

10,550

01/01/24

مشاهده

آرتا پوشال تبریز

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

8,000

8,000

01/01/24

مشاهده

بنگاه جواد رضوانی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

6,000

6,000

00/10/26

مشاهده