ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات پوشال لیوان کاغذی

تولیدی اطلس کاغذ

تهران - تهران

تهران

6,000

6,000

01/09/05

مشاهده

جهان مقوای شرق

تهران - پاکدشت

تهران

5,000

5,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه سبحانی

تهران - تهران

تهران

4,500

4,500

01/09/02

مشاهده

مهر الیاف

تهران - تهران

تهران

6,000

6,000

01/08/17

مشاهده

پرس کارتن امید

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

3,000

3,000

01/08/16

مشاهده

کارخانه صنایع سلولزی پارس کاغذ

تهران - تهران

تهران

6,200

6,200

01/08/12

مشاهده

بنگاه میهن

تهران - تهران

تهران

5,500

5,500

01/08/07

مشاهده

انبار کاغذ آریا

تهران - تهران

تهران

6,000

6,000

01/08/04

مشاهده

تولیدی پوشال کاغذ

تهران - تهران

تهران

5,500

5,500

01/07/16

مشاهده

انبار کاغذ موسوی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

4,000

4,000

01/06/14

مشاهده

بنگاه قائم

تهران - تهران

تهران

5,900

5,900

01/03/11

مشاهده

آرتا پوشال تبریز

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

4,000

4,000

01/01/24

مشاهده

هانا سلولز

مازندران - آمل

مازندران

4,000

4,000

00/09/28

مشاهده

مرکز ضایعات کاغذ شرق

تهران - تهران

تهران

3,600

3,600

00/08/30

مشاهده

بنگاه بهرامی

تهران - تهران

تهران

2,800

2,800

99/09/04

مشاهده