ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات پوشال لیوان کاغذی

تولیدی اطلس کاغذ

تهران - تهران

تهران

6,500

6,500

02/07/03

مشاهده

مهر الیاف

تهران - تهران

تهران

7,500

7,500

02/07/03

مشاهده

پارس شیده

تهران - ورامین

تهران

4,200

4,200

02/07/02

مشاهده

انبار کاغذ پارس(رضوی)

تهران - تهران

تهران

6,500

6,500

02/06/23

مشاهده

کارخانه صنایع سلولزی پارس کاغذ

تهران - تهران

تهران

7,000

7,000

02/06/15

مشاهده

بنگاه میهن

تهران - تهران

تهران

6,500

6,500

02/05/27

مشاهده

بنگاه سبحانی

تهران - تهران

تهران

5,000

5,000

02/05/12

مشاهده

بنگاه بهرامی

تهران - تهران

تهران

4,000

4,000

02/03/10

مشاهده

انبار کاغذ آریا

تهران - تهران

تهران

6,500

6,500

02/03/03

مشاهده

پرس کارتن امید

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

4,000

4,000

02/02/03

مشاهده

تولیدی پوشال کاغذ

تهران - تهران

تهران

5,500

5,500

01/07/16

مشاهده

انبار کاغذ موسوی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

4,000

4,000

01/06/14

مشاهده

بنگاه قائم

تهران - تهران

تهران

5,900

5,900

01/03/11

مشاهده

آرتا پوشال تبریز

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

4,000

4,000

01/01/24

مشاهده

هانا سلولز

مازندران - آمل

مازندران

4,000

4,000

00/09/28

مشاهده

مرکز ضایعات کاغذ شرق

تهران - تهران

تهران

3,600

3,600

00/08/30

مشاهده