ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات لوله سفید (PP)

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

14,000

14,000

01/09/05

مشاهده

پامیر پلیمر

تهران - ری

تهران

27,500

27,500

01/09/05

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

18,000

18,000

01/09/05

مشاهده

آسیاب گرانول سبز

تهران - ری

تهران

30,000

30,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

21,500

21,500

01/09/05

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

20,000

20,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه ضایعات برادران محمدیان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

18,000

18,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

27,000

27,000

01/09/05

مشاهده

نوین ایده پلیمر

تهران - ری

تهران

29,000

29,000

01/09/04

مشاهده

کارگاه سبد رمضانی

مازندران - قائم شهر

مازندران

20,000

20,000

01/09/04

مشاهده

بنگاه اروند

خوزستان - اهواز

خوزستان

19,000

19,000

01/09/04

مشاهده

بنگاه پلی اتیلن رضایی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

24,000

24,000

01/09/03

مشاهده

بازیافت پلاستیک سپهر جاجرم

خراسان شمالی - جاجرم

خراسان شمالی

15,000

15,000

01/09/02

مشاهده

ضایعات لوله نوکاریز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

24,000

24,000

01/09/02

مشاهده

بنگاه البرز نوین

البرز - کرج

البرز

15,000

15,000

01/09/02

مشاهده

بنگاه فجر

مازندران - آمل

مازندران

20,000

20,000

01/08/30

مشاهده

نوین گرانول

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

20,000

20,000

01/08/30

مشاهده

بورس فلزات نقدی

خراسان شمالی - شیروان

خراسان شمالی

18,000

18,000

01/08/29

مشاهده

فلزات رنگین حامد

تهران - ری

تهران

21,000

21,000

01/08/28

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

20,000

20,000

01/08/28

مشاهده

بنگاه راه سبز

زنجان - زنجان

زنجان

18,000

18,000

01/08/28

مشاهده

بنگاه ضایعات نیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

23,000

23,000

01/08/26

مشاهده

تولیدی پاسارگاد

مرکزی - ساوه

مرکزی

29,000

29,000

01/08/21

مشاهده

گاراژ ابراهیم آبادی

مرکزی - اراک

مرکزی

20,500

20,500

01/08/19

مشاهده

بنگاه برادران صفری

تهران - تهران

تهران

24,000

24,000

01/08/19

مشاهده