ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات لوله سفید (PP)

بنگاه ضایعات مشکینی

تهران - شهریار

تهران

25,000

25,000

02/07/07

مشاهده

بورس فلزات نقدی

خراسان شمالی - شیروان

خراسان شمالی

20,000

20,000

02/07/07

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

23,000

23,000

02/07/07

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی احسان

اصفهان - شهرضا

اصفهان

35,000

35,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

30,000

30,000

02/07/06

مشاهده

فارس پلاستیک

تهران - تهران

تهران

35,000

35,000

02/07/06

مشاهده

پامیر پلیمر

تهران - ری

تهران

33,000

33,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

20,000

20,000

02/07/05

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

25,000

25,000

02/07/04

مشاهده

اهواز فلز

خوزستان - اهواز

خوزستان

27,000

27,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه اتحاد برتر

تهران - ری

تهران

37,000

37,000

02/07/03

مشاهده

نوین ایده پلیمر

تهران - ری

تهران

28,000

28,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

30,000

30,000

02/07/03

مشاهده

نوین گرانول

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

29,000

29,000

02/07/02

مشاهده

بنگاه کاج

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

30,000

30,000

02/07/02

مشاهده

بنگاه صداقت و راستی

مرکزی - ساوه

مرکزی

28,000

28,000

02/07/02

مشاهده

طلوع پلاست

تهران - ری

تهران

33,000

33,000

02/07/02

مشاهده

بنگاه راه سبز

زنجان - زنجان

زنجان

25,000

25,000

02/06/31

مشاهده

بنگاه ضایعاتی برادران

تهران - قدس

تهران

30,000

30,000

02/06/30

مشاهده

نوین پلاست

مرکزی - اراک

مرکزی

29,000

29,000

02/06/21

مشاهده

بنگاه حسین پور

تهران - اسلامشهر

تهران

27,000

27,000

02/06/21

مشاهده

ضایعات پلاستیک بهاران

تهران - شهریار

تهران

20,000

20,000

02/06/18

مشاهده

تولیدی یوسفی

تهران - تهران

تهران

35,000

35,000

02/06/18

مشاهده

بنگاه ضایعات برادران محمدیان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

26,000

26,000

02/05/31

مشاهده

بنگاه ضایعات ماجانی

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

24,000

24,000

02/05/30

مشاهده