ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات اِی بی اِس - ABS

نوین گرانول

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

14,000

14,000

01/11/15

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

27,000

27,000

01/11/15

مشاهده

بنگاه ضایعاتی برادران

تهران - قدس

تهران

23,500

23,500

01/11/13

مشاهده

تولیدی کریستال علوی

تهران - ری

تهران

11,000

11,000

01/11/10

مشاهده

بنگاه الوند

قزوین - البرز

قزوین

14,500

14,500

01/11/09

مشاهده

تولیدی رستگار

اصفهان - شهرضا

اصفهان

20,000

20,000

01/11/03

مشاهده

صنایع پلاستیک گل نرگس

تهران - ری

تهران

15,000

15,000

01/10/26

مشاهده

تولیدی تکنیک پلیمر تیمره

مرکزی - محلات

مرکزی

13,500

13,500

01/09/11

مشاهده

پامیر پلیمر

تهران - ری

تهران

9,000

9,000

01/09/05

مشاهده

امل پلاستیک

مازندران - آمل

مازندران

11,500

11,500

01/06/14

مشاهده

پلیمر و پلاستیک طاهری

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

15,000

15,000

01/06/01

مشاهده

مرکز بازیافت خدیور

خوزستان - دزفول

خوزستان

23,000

23,000

01/03/24

مشاهده

تولیدی حیدری

تهران - تهران

تهران

9,000

9,000

01/01/21

مشاهده

آدیش الکترونیک آویژه

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

14,000

14,000

00/11/05

مشاهده

تولیدی کیمیاپلاست

تهران - ری

تهران

12,500

12,500

99/09/19

مشاهده