ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات اِی بی اِس - ABS

نوین گرانول

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

13,000

13,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

20,000

20,000

01/07/09

مشاهده

تولیدی تکنیک پلیمر تیمره

مرکزی - محلات

مرکزی

13,500

13,500

01/07/08

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

8,000

8,000

01/07/07

مشاهده

بنگاه الوند

قزوین - البرز

قزوین

15,000

15,000

01/07/04

مشاهده

پامیر پلیمر

تهران - ری

تهران

8,800

8,800

01/07/04

مشاهده

امل پلاستیک

مازندران - آمل

مازندران

11,500

11,500

01/06/14

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

9,000

9,000

01/06/06

مشاهده

پلیمر و پلاستیک طاهری

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

15,000

15,000

01/06/01

مشاهده

تولیدی رستگار

اصفهان - شهرضا

اصفهان

19,000

19,000

01/05/07

مشاهده

مرکز بازیافت خدیور

خوزستان - دزفول

خوزستان

23,000

23,000

01/03/24

مشاهده

تولیدی حیدری

تهران - تهران

تهران

9,000

9,000

01/01/21

مشاهده

آسیاب تلور

مازندران - قائم شهر

مازندران

6,500

6,500

00/12/06

مشاهده

آدیش الکترونیک آویژه

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

14,000

14,000

00/11/05

مشاهده

بنگاه ضایعاتی برادران

تهران - قدس

تهران

13,000

13,000

00/07/12

مشاهده

تولیدی کیمیاپلاست

تهران - ری

تهران

12,500

12,500

99/09/19

مشاهده