ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات سرب خشک

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

90,000

90,000

02/01/09

مشاهده

انبار ضایعات شمال

گیلان - رشت

گیلان

70,000

70,000

02/01/09

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

75,000

75,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه خاوند

قم - قم

قم

75,000

75,000

02/01/09

مشاهده

الو ضایعات

اصفهان - اصفهان

اصفهان

80,000

80,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

90,000

90,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه حمیدی

زنجان - زنجان

زنجان

71,000

71,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه ضایعات صادقی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

75,000

75,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه خرید ضایعات سعادت

اصفهان - اصفهان

اصفهان

85,000

85,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

40,000

40,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

80,000

80,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه شفیعی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

80,000

80,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه ضایعات مشکینی

تهران - شهریار

تهران

63,000

63,000

02/01/08

مشاهده

بنگاه شریفی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

75,000

75,000

02/01/08

مشاهده

فلزات رنگین اصلانی

زنجان - زنجان

زنجان

70,000

70,000

02/01/08

مشاهده

خوشدل

تهران - تهران

تهران

85,000

85,000

02/01/08

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

85,000

85,000

02/01/08

مشاهده

ضایعات البرز گستر ایرانیان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

75,000

75,000

02/01/08

مشاهده

بنگاه محمودی پاکرو

بوشهر - بوشهر

بوشهر

50,000

50,000

02/01/08

مشاهده

بنگاه مسعود جهانی

تهران - ورامین

تهران

80,000

80,000

02/01/07

مشاهده

فلزات رنگی شهریار

تهران - شهریار

تهران

90,000

90,000

02/01/07

مشاهده

بنگاه طوس فلز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

78,000

78,000

02/01/07

مشاهده

بنگاه غفارپور

اصفهان - اصفهان

اصفهان

80,000

80,000

02/01/06

مشاهده

بنگاه محسن مقدسی

مرکزی - اراک

مرکزی

65,000

65,000

02/01/06

مشاهده

بنگاه شراهی

تهران - ری

تهران

83,000

83,000

02/01/06

مشاهده