ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات سرب خشک

خوشدل

تهران - تهران

تهران

76,000

76,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

75,000

75,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه خلیفه

البرز - کرج

البرز

75,000

75,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه فلزات هاتفی

تهران - تهران

تهران

75,000

75,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

تهران

75,000

75,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه کیهان

تهران - تهران

تهران

75,000

75,000

02/07/05

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

77,000

77,000

02/07/05

مشاهده

ریخته گری ذوب کاران

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

70,000

70,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه افشین سلیمانی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

60,000

60,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه رضایی شوکت

تهران - تهران

تهران

75,000

75,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه ضایعات صادقی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

75,000

75,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه نقدی

تهران - ری

تهران

75,000

75,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه وحید

تهران - تهران

تهران

60,000

60,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه مسعود جهانی

تهران - ورامین

تهران

80,000

80,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه فلزات حسنی

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه ثمری صفا

تهران - ری

تهران

74,000

74,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه ضایعات مشکینی

تهران - شهریار

تهران

70,000

70,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

65,000

65,000

02/07/05

مشاهده

سپاهان ذوب

اصفهان - اصفهان

اصفهان

80,000

80,000

02/07/04

مشاهده

فلزات قزاقی

قم - قم

قم

75,000

75,000

02/07/04

مشاهده

فلزات رنگی رباطی

همدان - ملایر

همدان

60,000

60,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

70,000

70,000

02/07/04

مشاهده

ريخته گري ابراهيمي

مرکزی - اراک

مرکزی

74,000

74,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی ابویی

تهران - تهران

تهران

80,000

80,000

02/07/04

مشاهده