ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات سرب خشک

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

73,000

73,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

72,000

72,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه فلزات اسدی

تهران - تهران

تهران

72,000

72,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

72,000

72,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

62,000

62,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه عزیزی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

60,000

60,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

62,000

62,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه شفیعی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

54,000

54,000

01/09/13

مشاهده

ذوب فلزات احمدی

خراسان رضوی - قوچان

خراسان رضوی

70,000

70,000

01/09/13

مشاهده

ایران مس

تهران - تهران

تهران

71,000

71,000

01/09/13

مشاهده

ريخته گري ابراهيمي

مرکزی - اراک

مرکزی

63,000

63,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

72,000

72,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

76,000

76,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه آریا

تهران - ری

تهران

75,000

75,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

65,000

65,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه پارس

تهران - ورامین

تهران

68,000

68,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه کیهان

تهران - تهران

تهران

71,000

71,000

01/09/13

مشاهده

فلزات محقق

مرکزی - اراک

مرکزی

51,000

51,000

01/09/13

مشاهده

خوشدل

تهران - تهران

تهران

71,000

71,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

55,000

55,000

01/09/13

مشاهده

شرکت کژال پرور زنده رود

چهارمحال و بختیاری - سامان

چهارمحال و بختیاری

65,000

65,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه اقدامی

تهران - تهران

تهران

73,000

73,000

01/09/13

مشاهده

فلزات رنگی رباطی

همدان - ملایر

همدان

55,000

55,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه یزدان پناه

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

73,000

73,000

01/09/12

مشاهده

بنگاه نقدی

تهران - ری

تهران

72,000

72,000

01/09/12

مشاهده