ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات سرب خشک

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه بهمنی

تهران - تهران

تهران

73,000

73,000

01/02/29

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

53,000

53,000

01/02/29

مشاهده

بنگاه رشیدی

قم - قم

قم

66,000

66,000

01/02/29

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

72,000

72,000

01/02/29

مشاهده

بنگاه نقدی

تهران - ری

تهران

70,000

70,000

01/02/29

مشاهده

مس برتر

تهران - تهران

تهران

72,000

72,000

01/02/29

مشاهده

سپاهان ذوب

اصفهان - اصفهان

اصفهان

61,000

61,000

01/02/29

مشاهده

بنگاه ایزدی

کرمان - زرند

کرمان

40,000

40,000

01/02/29

مشاهده

ذوب الومینیوم ایران گستر

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

58,000

58,000

01/02/29

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

54,000

54,000

01/02/29

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - ورامین

تهران

71,000

71,000

01/02/29

مشاهده

بنگاه حسنی

تهران - تهران

تهران

63,000

63,000

01/02/29

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

72,000

72,000

01/02/29

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

74,000

74,000

01/02/29

مشاهده

شرکت کژال پرور زنده رود

چهارمحال و بختیاری - سامان

چهارمحال و بختیاری

42,000

42,000

01/02/29

مشاهده

فلزات رنگی فیضی

تهران - تهران

تهران

73,000

73,000

01/02/29

مشاهده

بنگاه عدالتی و نقدی

تهران - تهران

تهران

71,000

71,000

01/02/28

مشاهده

بنگاه رحمتی

تهران - تهران

تهران

52,000

52,000

01/02/28

مشاهده

بنگاه فلزات اسدی

تهران - تهران

تهران

73,000

73,000

01/02/28

مشاهده

فلزات رنگی (زارعی)

تهران - تهران

تهران

73,000

73,000

01/02/28

مشاهده

بنگاه پارس

تهران - ورامین

تهران

67,000

67,000

01/02/28

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

65,000

65,000

01/02/28

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

62,000

62,000

01/02/28

مشاهده

نگین فلز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

55,000

55,000

01/02/28

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

73,000

73,000

01/02/28

مشاهده