ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات سرب نرم

بنگاه غفارپور

اصفهان - اصفهان

اصفهان

60,000

60,000

02/01/05

مشاهده

الو ضایعات

اصفهان - اصفهان

اصفهان

70,000

70,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

50,000

50,000

02/01/05

مشاهده

فلزات محقق

مرکزی - اراک

مرکزی

45,000

45,000

02/01/05

مشاهده

فلزات رنگین اصلانی

زنجان - زنجان

زنجان

52,000

52,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه فلزات رضایی

همدان - نهاوند

همدان

70,000

70,000

02/01/05

مشاهده

شرکت کژال پرور زنده رود

چهارمحال و بختیاری - سامان

چهارمحال و بختیاری

64,000

64,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

50,000

50,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

70,000

70,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه فلزات برادران احمدی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

50,000

50,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

47,000

47,000

02/01/05

مشاهده

سپاهان ذوب

اصفهان - اصفهان

اصفهان

70,000

70,000

02/01/05

مشاهده

فلزات زرگری

آذربایجان شرقی - بناب

آذربایجان شرقی

55,000

55,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه فلزات رنگين آتشگاه

اصفهان - اصفهان

اصفهان

75,000

75,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه ضایعات مشکینی

تهران - شهریار

تهران

55,000

55,000

02/01/05

مشاهده

ریخته گری ذوب کاران

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

55,000

55,000

02/01/04

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

تهران

65,000

65,000

02/01/04

مشاهده

بنگاه ایزدی

کرمان - زرند

کرمان

40,000

40,000

02/01/04

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

68,000

68,000

02/01/04

مشاهده

بنگاه فلزات اسکندری

البرز - ساوجبلاغ

البرز

60,000

60,000

02/01/04

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

65,000

65,000

02/01/03

مشاهده

بنگاه مسعود جهانی

تهران - ورامین

تهران

60,000

60,000

02/01/03

مشاهده

بنگاه محسن مقدسی

مرکزی - اراک

مرکزی

60,000

60,000

02/01/03

مشاهده

بنگاه عزیزی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

60,000

60,000

02/01/03

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

40,000

40,000

02/01/03

مشاهده