ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات سرب نرم

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه مهدی اکبری

خوزستان - اهواز

خوزستان

47,000

47,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

57,000

57,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه فلزات اسدی

تهران - تهران

تهران

54,000

54,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه المهدی

تهران - ری

تهران

54,000

54,000

01/02/27

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

54,000

54,000

01/02/27

مشاهده

فلزات محقق

مرکزی - اراک

مرکزی

60,000

60,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه پارس

تهران - ورامین

تهران

48,000

48,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه المپیک

قم - قم

قم

47,000

47,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه حسنی

تهران - تهران

تهران

50,000

50,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

40,200

40,200

01/02/27

مشاهده

بنگاه علی نژاد

البرز - کرج

البرز

30,000

30,000

01/02/27

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

51,000

51,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه پارس استوک

فارس - شیراز

فارس

45,000

45,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه اقدامی

تهران - تهران

تهران

52,000

52,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

45,000

45,000

01/02/27

مشاهده

مس برتر

تهران - تهران

تهران

54,000

54,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه طوس فلز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

51,000

51,000

01/02/27

مشاهده

فلزات رنگی (زارعی)

تهران - تهران

تهران

54,000

54,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

58,000

58,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه نظری

فارس - شیراز

فارس

40,000

40,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه ضایعاتی عظیمی

البرز - کرج

البرز

43,000

43,000

01/02/27

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

51,000

51,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

52,000

52,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه محسن مقدسی

مرکزی - اراک

مرکزی

47,000

47,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه بهزادی

تهران - ری

تهران

54,000

54,000

01/02/27

مشاهده