ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات سرب نرم

ريخته گري ابراهيمي

مرکزی - اراک

مرکزی

47,000

47,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

46,000

46,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

57,000

57,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

48,000

48,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

55,000

55,000

01/07/09

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

54,000

54,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

56,000

56,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

50,000

50,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه پارس استوک

فارس - شیراز

فارس

45,000

45,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه شهبازی

خوزستان - اهواز

خوزستان

40,000

40,000

01/07/08

مشاهده

بنگاه مهدی اکبری

خوزستان - اهواز

خوزستان

40,000

40,000

01/07/08

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

51,600

51,600

01/07/08

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

55,000

55,000

01/07/08

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

55,000

55,000

01/07/08

مشاهده

خوشدل

تهران - تهران

تهران

52,000

52,000

01/07/08

مشاهده

سپاهان ذوب

اصفهان - اصفهان

اصفهان

50,000

50,000

01/07/08

مشاهده

بنگاه محسن مقدسی

مرکزی - اراک

مرکزی

50,000

50,000

01/07/08

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

40,200

40,200

01/07/08

مشاهده

رنگین بار برادران محمدی

همدان - ملایر

همدان

45,000

45,000

01/07/07

مشاهده

بنگاه ضایعات صادقی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

43,000

43,000

01/07/07

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

50,000

50,000

01/07/07

مشاهده

انبار صالحی

تهران - ورامین

تهران

44,000

44,000

01/07/07

مشاهده

بنگاه هاشمپور

تهران - اسلامشهر

تهران

50,000

50,000

01/07/07

مشاهده

ذوب فلزات عدالت

مرکزی - اراک

مرکزی

44,000

44,000

01/07/07

مشاهده

بنگاه فلزات رضایی

همدان - نهاوند

همدان

49,000

49,000

01/07/07

مشاهده