ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

میانگین قیمت خرید خرده بار و عمده بار (تحویل مقصد)

تاریخ : ۱۴۰۱/۱۱/۱۳

واحد قیمت
تومان به ازای هر کیلو
نمودار
نوع
خرده بار
عمده بار

قیمت خریداران ضایعات سرب و روی

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

01/11/13

مشاهده

بنگاه اٌروم آلیاژ

آذربایجان غربی - ارومیه

01/11/12

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

01/11/12

مشاهده

بنگاه فلزات رضایی

همدان - نهاوند

01/11/12

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

01/11/12

مشاهده

بنگاه شهبازی

خوزستان - اهواز

01/11/12

مشاهده

بنگاه شفیعی

اصفهان - شهرضا

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

01/11/12

مشاهده

فلزات متین

تهران - تهران

01/11/12

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

01/11/12

مشاهده

بنگاه اروم فلز

آذربایجان غربی - ارومیه

01/11/12

مشاهده

بنگاه نقدی

تهران - ری

01/11/12

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

01/11/12

مشاهده

بنگاه خلیفه

البرز - کرج

01/11/12

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

01/11/12

مشاهده

بنگاه فلزات ایمانی

زنجان - زنجان

01/11/12

مشاهده

ایران مس

تهران - تهران

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

01/11/12

مشاهده

بنگاه رضایی شوکت

تهران - تهران

01/11/12

مشاهده

ذوب فلزات میرزایی

تهران - تهران

01/11/12

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

01/11/12

مشاهده

فلزات رنگی گوزل آذربایجان

آذربایجان شرقی - تبریز

01/11/12

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

01/11/12

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

01/11/12

مشاهده

ریخته گری ذوب کاران

اصفهان - شاهین شهر و میمه

01/11/12

مشاهده