ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

بیلبورد قیمت گذاران

میانگین قیمت خرید خرده بار و عمده بار (تحویل مقصد)

تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۲۸

واحد قیمت
تومان به ازای هر کیلو
نمودار
نوع
خرده بار
عمده بار

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات سرب و روی

نام مرکز
بروزرسانی

بنگاه مهدی اکبری

خوزستان - اهواز

01/02/27

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - ورامین

01/02/27

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

01/02/27

مشاهده

بنگاه فلزات اسدی

تهران - تهران

01/02/27

مشاهده

بنگاه المهدی

تهران - ری

01/02/27

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

01/02/27

مشاهده

فلزات محقق

مرکزی - اراک

01/02/27

مشاهده

بنگاه پارس

تهران - ورامین

01/02/27

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

01/02/27

مشاهده

بنگاه المپیک

قم - قم

01/02/27

مشاهده

بنگاه حسنی

تهران - تهران

01/02/27

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

01/02/27

مشاهده

بنگاه علی نژاد

البرز - کرج

01/02/27

مشاهده

ذوب فلزات میرزایی

تهران - تهران

01/02/27

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

01/02/27

مشاهده

بنگاه پارس استوک

فارس - شیراز

01/02/27

مشاهده

بنگاه اقدامی

تهران - تهران

01/02/27

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

01/02/27

مشاهده

مس برتر

تهران - تهران

01/02/27

مشاهده

بنگاه طوس فلز

خراسان رضوی - مشهد

01/02/27

مشاهده

فلزات رنگی (زارعی)

تهران - تهران

01/02/27

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

01/02/27

مشاهده

بنگاه شفیعی

اصفهان - شهرضا

01/02/27

مشاهده

بنگاه شریف

خراسان رضوی - مشهد

01/02/27

مشاهده

بنگاه نظری

فارس - شیراز

01/02/27

مشاهده