ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات سفاله استیل 316

بنگاه ضایعات رویان

البرز - کرج

البرز

35,000

35,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه استیل بهمنی

تهران - ری

تهران

38,000

38,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه گروسی

تهران - تهران

تهران

35,000

35,000

02/07/02

مشاهده

کارا استیل

تهران - قدس

تهران

35,000

35,000

02/07/01

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

28,000

28,000

02/07/01

مشاهده

بنگاه استیل خدابنده لو

تهران - تهران

تهران

37,000

37,000

02/07/01

مشاهده

بنگاه یحیی پور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

30,000

30,000

02/06/30

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

31,000

31,000

02/06/30

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

24,000

24,000

02/06/30

مشاهده

بنگاه افق متال (آبروشن)

تهران - تهران

تهران

35,000

35,000

02/06/29

مشاهده

بنگاه استیل سهند

قزوین - قزوین

قزوین

33,000

33,000

02/06/28

مشاهده

ذوب فلزات رضا

تهران - ری

تهران

29,000

29,000

02/06/27

مشاهده

فجر متال (انبار فجر)

تهران - تهران

تهران

33,000

33,000

02/06/20

مشاهده

بنگاه برادران گروسی

تهران - تهران

تهران

37,000

37,000

02/06/18

مشاهده

بنگاه محمودی پاکرو

بوشهر - بوشهر

بوشهر

25,000

25,000

02/05/31

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

35,000

35,000

02/05/23

مشاهده

بنگاه استیل پردیس

تهران - قدس

تهران

39,000

39,000

02/05/16

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

25,000

25,000

02/05/15

مشاهده

بنگاه فلزات امیران

مرکزی - اراک

مرکزی

33,000

33,000

02/04/22

مشاهده

بنگاه استیل شرکا

تهران - تهران

تهران

40,000

40,000

02/03/03

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

تهران

36,000

36,000

02/02/24

مشاهده

بنگاه استیل خانی

تهران - تهران

تهران

45,000

45,000

02/01/14

مشاهده

بنگاه فلزات استیل شاکری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

30,000

30,000

01/12/18

مشاهده

استیل آرش

تهران - تهران

تهران

20,000

20,000

01/07/19

مشاهده

بنگاه کریمیان

تهران - تهران

تهران

43,000

43,000

01/02/04

مشاهده