ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات سفاله استیل 316

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

23,000

23,000

01/11/12

مشاهده

ذوب فلزات رضا

تهران - ری

تهران

29,000

29,000

01/11/12

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

30,000

30,000

01/11/11

مشاهده

بنگاه برادران گروسی

تهران - تهران

تهران

30,000

30,000

01/11/11

مشاهده

کارا استیل

تهران - قدس

تهران

30,000

30,000

01/11/11

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

تهران

33,000

33,000

01/11/11

مشاهده

بنگاه استیل خدابنده لو

تهران - تهران

تهران

30,000

30,000

01/11/10

مشاهده

بنگاه گروسی

تهران - تهران

تهران

30,000

30,000

01/11/10

مشاهده

بنگاه استیل بهمنی

تهران - ری

تهران

32,000

32,000

01/11/10

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

25,000

25,000

01/11/09

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

25,000

25,000

01/11/08

مشاهده

بنگاه استیل شرکا

تهران - تهران

تهران

30,000

30,000

01/11/07

مشاهده

بنگاه استیل پردیس

تهران - قدس

تهران

34,000

34,000

01/11/06

مشاهده

بنگاه استیل سهند

قزوین - قزوین

قزوین

25,000

25,000

01/10/27

مشاهده

فجر متال (انبار فجر)

تهران - تهران

تهران

27,000

27,000

01/10/20

مشاهده

بنگاه یحیی پور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

20,000

20,000

01/10/08

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

16,000

16,000

01/10/05

مشاهده

استیل آرش

تهران - تهران

تهران

20,000

20,000

01/07/19

مشاهده

بنگاه افق متال

تهران - تهران

تهران

24,000

24,000

01/07/11

مشاهده

بنگاه فلزات استیل شاکری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

25,000

25,000

01/05/07

مشاهده

بنگاه کریمیان

تهران - تهران

تهران

43,000

43,000

01/02/04

مشاهده

بنگاه استیل خانی

تهران - تهران

تهران

42,000

42,000

00/10/01

مشاهده

بنگاه استیل حسینی

مرکزی - اراک

مرکزی

45,000

45,000

00/09/29

مشاهده

بنگاه فلزات میرسلیمی

تهران - قدس

تهران

34,000

34,000

00/08/18

مشاهده

فلزات رنگی نعمتی

تهران - قدس

تهران

32,000

32,000

00/07/28

مشاهده