ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات سفاله استیل 316

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

16,000

16,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه استیل شرکا

تهران - تهران

تهران

30,000

30,000

01/07/09

مشاهده

کارا استیل

تهران - قدس

تهران

28,000

28,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه استیل خدابنده لو

تهران - تهران

تهران

27,000

27,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه استیل بهمنی

تهران - ری

تهران

28,000

28,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه گروسی

تهران - تهران

تهران

26,000

26,000

01/07/08

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

20,000

20,000

01/07/07

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

22,000

22,000

01/07/07

مشاهده

بنگاه یحیی پور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

20,000

20,000

01/07/06

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

20,000

20,000

01/07/06

مشاهده

استیل آرش

تهران - تهران

تهران

20,000

20,000

01/07/06

مشاهده

بنگاه برادران گروسی

تهران - تهران

تهران

28,000

28,000

01/07/05

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

27,000

27,000

01/07/05

مشاهده

ذوب فلزات رضا

تهران - ری

تهران

17,000

17,000

01/07/04

مشاهده

بنگاه افق متال

تهران - تهران

تهران

25,000

25,000

01/06/27

مشاهده

فجر متال (انبار فجر)

تهران - تهران

تهران

26,000

26,000

01/06/23

مشاهده

بنگاه استیل سهند

قزوین - قزوین

قزوین

25,000

25,000

01/06/14

مشاهده

بنگاه فلزات استیل شاکری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

25,000

25,000

01/05/07

مشاهده

بنگاه استیل پردیس

تهران - قدس

تهران

28,000

28,000

01/05/05

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

تهران

15,000

15,000

01/04/30

مشاهده

بنگاه کریمیان

تهران - تهران

تهران

43,000

43,000

01/02/04

مشاهده

بنگاه استیل خانی

تهران - تهران

تهران

42,000

42,000

00/10/01

مشاهده

بنگاه استیل حسینی

مرکزی - اراک

مرکزی

45,000

45,000

00/09/29

مشاهده

بنگاه فلزات میرسلیمی

تهران - قدس

تهران

34,000

34,000

00/08/18

مشاهده

فلزات رنگی نعمتی

تهران - قدس

تهران

32,000

32,000

00/07/28

مشاهده