ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات سفاله استیل 304

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

15,000

15,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه برادران گروسی

تهران - تهران

تهران

18,000

18,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه استیل بهمنی

تهران - ری

تهران

19,000

19,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه گروسی

تهران - تهران

تهران

18,000

18,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه مشهد فلز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

16,000

16,000

01/09/05

مشاهده

کارا استیل

تهران - قدس

تهران

17,000

17,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه استیل شرکا

تهران - تهران

تهران

20,000

20,000

01/09/04

مشاهده

ذوب فلزات رضا

تهران - ری

تهران

18,000

18,000

01/09/03

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

18,000

18,000

01/09/02

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

12,000

12,000

01/09/02

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

14,000

14,000

01/09/01

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی کریمی

مرکزی - اراک

مرکزی

14,000

14,000

01/09/01

مشاهده

بنگاه استیل خدابنده لو

تهران - تهران

تهران

18,800

18,800

01/08/24

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

تهران

18,000

18,000

01/08/23

مشاهده

انبار کاوه

تهران - قدس

تهران

18,000

18,000

01/08/22

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

12,000

12,000

01/08/21

مشاهده

بنگاه یحیی پور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

14,000

14,000

01/08/15

مشاهده

بورس فلزات رنگی محمد

تهران - تهران

تهران

22,000

22,000

01/08/09

مشاهده

بنگاه استیل سهند

قزوین - قزوین

قزوین

15,000

15,000

01/07/28

مشاهده

استیل آرش

تهران - تهران

تهران

16,000

16,000

01/07/19

مشاهده

فجر متال (انبار فجر)

تهران - تهران

تهران

16,000

16,000

01/07/18

مشاهده

بنگاه افق متال

تهران - تهران

تهران

17,000

17,000

01/07/11

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

15,000

15,000

01/07/07

مشاهده

بنگاه فلزات استیل شاکری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

16,000

16,000

01/05/07

مشاهده

بنگاه استیل پردیس

تهران - قدس

تهران

19,000

19,000

01/05/05

مشاهده