ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات سفاله استیل 304

بنگاه فلزات امیران

مرکزی - اراک

مرکزی

23,000

23,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه استیل شرکا

تهران - تهران

تهران

32,000

32,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه استیل پردیس

تهران - قدس

تهران

30,000

30,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

تهران

29,000

29,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه استیل خدابنده لو

تهران - تهران

تهران

29,000

29,000

02/01/04

مشاهده

کارا استیل

تهران - قدس

تهران

30,000

30,000

02/01/02

مشاهده

ذوب فلزات رضا

تهران - ری

تهران

27,000

27,000

02/01/02

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

14,000

14,000

01/12/29

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی کریمی

مرکزی - اراک

مرکزی

19,000

19,000

01/12/28

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

26,000

26,000

01/12/28

مشاهده

بنگاه برادران گروسی

تهران - تهران

تهران

30,000

30,000

01/12/27

مشاهده

فجر متال (انبار فجر)

تهران - تهران

تهران

22,000

22,000

01/12/26

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

23,000

23,000

01/12/25

مشاهده

بنگاه گروسی

تهران - تهران

تهران

22,000

22,000

01/12/23

مشاهده

بنگاه مشهد فلز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

20,000

20,000

01/12/22

مشاهده

بنگاه فلزات استیل شاکری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

22,000

22,000

01/12/18

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

16,000

16,000

01/12/18

مشاهده

بنگاه استیل بهمنی

تهران - ری

تهران

24,000

24,000

01/12/16

مشاهده

انبار کاوه

تهران - قدس

تهران

25,000

25,000

01/12/14

مشاهده

بورس فلزات رنگی محمد

تهران - تهران

تهران

30,000

30,000

01/12/12

مشاهده

بنگاه افق متال

تهران - تهران

تهران

23,000

23,000

01/12/01

مشاهده

بنگاه شریفی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

30,000

30,000

01/11/27

مشاهده

بنگاه استیل سهند

قزوین - قزوین

قزوین

16,000

16,000

01/11/13

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

22,000

22,000

01/11/09

مشاهده

بنگاه یحیی پور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

14,500

14,500

01/10/08

مشاهده