ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات سفاله استیل 304

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه فلزات استیل شاکری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

28,000

28,000

01/03/05

مشاهده

فجر متال (انبار فجر)

تهران - تهران

تهران

27,000

27,000

01/03/05

مشاهده

کارا استیل

تهران - قدس

تهران

26,000

26,000

01/03/05

مشاهده

ذوب فلزات رضا

تهران - ری

تهران

28,000

28,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

تهران

27,000

27,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

30,000

30,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

28,000

28,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه گروسی

تهران - تهران

تهران

30,000

30,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه یحیی پور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

28,000

28,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

27,000

27,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی کریمی

مرکزی - اراک

مرکزی

19,000

19,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه استیل سهند

قزوین - قزوین

قزوین

26,000

26,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه برادران گروسی

تهران - تهران

تهران

31,000

31,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

22,000

22,000

01/03/04

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

30,000

30,000

01/03/03

مشاهده

بنگاه استیل پردیس

تهران - قدس

تهران

33,000

33,000

01/03/03

مشاهده

بنگاه استیل خدابنده لو

تهران - تهران

تهران

30,000

30,000

01/03/01

مشاهده

بنگاه استیل بهمنی

تهران - ری

تهران

30,000

30,000

01/03/01

مشاهده

بنگاه استیل شرکا

تهران - تهران

تهران

32,000

32,000

01/02/31

مشاهده

انبار کاوه

تهران - قدس

تهران

30,000

30,000

01/02/25

مشاهده

بنگاه مشهد فلز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

27,000

27,000

01/02/21

مشاهده

جم استیل

تهران - تهران

تهران

32,000

32,000

01/02/14

مشاهده

بنگاه شریفی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

37,500

37,500

01/02/07

مشاهده

بنگاه کریمیان

تهران - تهران

تهران

32,000

32,000

01/02/04

مشاهده

بورس فلزات رنگی محمد

تهران - تهران

تهران

37,000

37,000

01/01/20

مشاهده