ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات سفاله استیل 304

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

25,000

25,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه جعفری

تهران - تهران

تهران

32,500

32,500

00/08/06

مشاهده

بنگاه یحیی پور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

16,000

16,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

تهران

30,000

30,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه مشهد فلز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

25,000

25,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

20,000

20,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه گروسی

تهران - تهران

تهران

27,000

27,000

00/08/04

مشاهده

بنگاه استیل بهمنی

تهران - ری

تهران

30,000

30,000

00/08/04

مشاهده

بنگاه برادران گروسی

تهران - تهران

تهران

32,000

32,000

00/08/04

مشاهده

ذوب فلزات رضا

تهران - ری

تهران

25,000

25,000

00/08/04

مشاهده

بورس فلزات رنگی محمد

تهران - تهران

تهران

35,000

35,000

00/08/03

مشاهده

جم استیل

تهران - تهران

تهران

31,000

31,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه استیل خانی

تهران - تهران

تهران

31,000

31,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی کریمی

مرکزی - اراک

مرکزی

18,000

18,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه استیل خدابنده لو

تهران - تهران

تهران

25,000

25,000

00/08/02

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

15,000

15,000

00/08/02

مشاهده

بنگاه استیل سهند

قزوین - قزوین

قزوین

26,000

26,000

00/08/01

مشاهده

بنگاه فلزات میرسلیمی

تهران - قدس

تهران

28,000

28,000

00/07/28

مشاهده

فلزات رنگی نعمتی

تهران - قدس

تهران

28,000

28,000

00/07/28

مشاهده

بنگاه فلزات استیل شاکری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

30,000

30,000

00/07/25

مشاهده

بنگاه مومنی

تهران - تهران

تهران

30,000

30,000

00/07/19

مشاهده

بنگاه استیل پیروزی

تهران - تهران

تهران

31,000

31,000

00/07/14

مشاهده

استیل آرش

تهران - تهران

تهران

24,000

24,000

00/07/10

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

19,000

19,000

00/07/07

مشاهده

بنگاه استیل پردیس

تهران - قدس

تهران

30,000

30,000

00/06/07

مشاهده