ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات استیل نسوز (20%)

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

69,000

69,000

00/08/03

مشاهده

جم استیل

تهران - تهران

تهران

80,000

80,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه استیل خانی

تهران - تهران

تهران

80,000

80,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه استیل پارس

تهران - تهران

تهران

94,000

94,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه استیل خدابنده لو

تهران - تهران

تهران

78,000

78,000

00/08/02

مشاهده

بنگاه گروسی

تهران - تهران

تهران

77,000

77,000

00/08/02

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

68,000

68,000

00/08/01

مشاهده

بنگاه استیل سهند

قزوین - قزوین

قزوین

70,000

70,000

00/08/01

مشاهده

بنگاه استیل ایرانیان

تهران - تهران

تهران

86,000

86,000

00/08/01

مشاهده

بنگاه استیل سعید

تهران - تهران

تهران

75,000

75,000

00/07/30

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

60,000

60,000

00/07/29

مشاهده

بنگاه فلزات میرسلیمی

تهران - قدس

تهران

75,000

75,000

00/07/28

مشاهده

فلزات رنگی نعمتی

تهران - قدس

تهران

78,000

78,000

00/07/28

مشاهده

بنگاه جعفری

تهران - تهران

تهران

90,000

90,000

00/07/28

مشاهده

بنگاه برادران گروسی

تهران - تهران

تهران

82,000

82,000

00/07/27

مشاهده

بنگاه استیل بهمنی

تهران - ری

تهران

60,000

60,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه ممتاز

تهران - تهران

تهران

80,000

80,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه فلزات استیل شاکری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

77,000

77,000

00/07/25

مشاهده

بنگاه استیل پیروزی

تهران - تهران

تهران

82,000

82,000

00/07/14

مشاهده

فلزات رنگی صالحی

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

00/07/13

مشاهده

استیل آرش

تهران - تهران

تهران

76,000

76,000

00/07/10

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

85,000

85,000

00/07/07

مشاهده

بنگاه استیل جعفری

تهران - تهران

تهران

75,000

75,000

00/06/09

مشاهده

بنگاه استیل پردیس

تهران - قدس

تهران

80,000

80,000

00/06/07

مشاهده

بنگاه برادران عباسی

تهران - قدس

تهران

70,000

70,000

00/05/30

مشاهده