ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات استیل نسوز (20%)

بنگاه برادران گروسی

تهران - تهران

تهران

165,000

165,000

02/07/07

مشاهده

بنگاه استیل خدابنده لو

تهران - تهران

تهران

190,000

190,000

02/07/07

مشاهده

بنگاه استیل ایرانیان

تهران - تهران

تهران

220,000

220,000

02/07/07

مشاهده

فجر متال (انبار فجر)

تهران - تهران

تهران

180,000

180,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه استیل بهمنی

تهران - ری

تهران

98,000

98,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه گروسی

تهران - تهران

تهران

170,000

170,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه ضایعات رویان

البرز - کرج

البرز

165,000

165,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه استیل سهند

قزوین - قزوین

قزوین

170,000

170,000

02/07/04

مشاهده

کارا استیل

تهران - قدس

تهران

180,000

180,000

02/07/01

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

90,000

90,000

02/07/01

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

100,000

100,000

02/06/30

مشاهده

بنگاه استیل سعید

تهران - تهران

تهران

180,000

180,000

02/06/12

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

130,000

130,000

02/05/23

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

170,000

170,000

02/05/15

مشاهده

پیمانکاری رفیعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

180,000

180,000

02/03/29

مشاهده

بنگاه استیل شرکا

تهران - تهران

تهران

200,000

200,000

02/03/03

مشاهده

بنگاه جعفری

تهران - تهران

تهران

185,000

185,000

02/01/15

مشاهده

بنگاه استیل خانی

تهران - تهران

تهران

150,000

150,000

02/01/14

مشاهده

بنگاه فلزات استیل شاکری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

155,000

155,000

01/12/18

مشاهده

بنگاه استیل پارس

تهران - تهران

تهران

170,000

170,000

01/12/12

مشاهده

استیل آرش

تهران - تهران

تهران

105,000

105,000

01/07/19

مشاهده

فلزات رنگی صالحی

تهران - تهران

تهران

90,000

90,000

01/06/05

مشاهده

جم استیل

تهران - تهران

تهران

105,000

105,000

01/03/22

مشاهده

بنگاه ممتاز

تهران - تهران

تهران

115,000

115,000

01/03/06

مشاهده

بازرگانی فلزات بیگدلی

تهران - تهران

تهران

105,000

105,000

01/01/29

مشاهده