ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات استیل نسوز (20%)

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه گروسی

تهران - تهران

تهران

90,000

90,000

01/02/27

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

95,000

95,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه استیل بهمنی

تهران - ری

تهران

90,000

90,000

01/02/27

مشاهده

فجر متال (انبار فجر)

تهران - تهران

تهران

115,000

115,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه استیل پارس

تهران - تهران

تهران

125,000

125,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه برادران گروسی

تهران - تهران

تهران

115,000

115,000

01/02/27

مشاهده

کارا استیل

تهران - قدس

تهران

125,000

125,000

01/02/26

مشاهده

برادران بیکدلو

البرز - کرج

البرز

87,000

87,000

01/02/25

مشاهده

بنگاه استیل شرکا

تهران - تهران

تهران

130,000

130,000

01/02/24

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

65,000

65,000

01/02/22

مشاهده

بنگاه استیل سعید

تهران - تهران

تهران

110,000

110,000

01/02/21

مشاهده

بنگاه استیل خدابنده لو

تهران - تهران

تهران

108,000

108,000

01/02/20

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

70,000

70,000

01/02/20

مشاهده

بنگاه استیل سهند

قزوین - قزوین

قزوین

100,000

100,000

01/02/18

مشاهده

بنگاه استیل ایرانیان

تهران - تهران

تهران

130,000

130,000

01/02/17

مشاهده

بنگاه استیل برتر

تهران - تهران

تهران

110,000

110,000

01/02/16

مشاهده

جم استیل

تهران - تهران

تهران

100,000

100,000

01/02/14

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

110,000

110,000

01/02/11

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

110,000

110,000

01/02/10

مشاهده

بنگاه فلزات استیل شاکری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

90,000

90,000

01/01/30

مشاهده

بازرگانی فلزات بیگدلی

تهران - تهران

تهران

105,000

105,000

01/01/29

مشاهده

پیمانکاری رفیعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

90,000

90,000

00/12/13

مشاهده

بنگاه ممتاز

تهران - تهران

تهران

97,000

97,000

00/11/26

مشاهده

بنگاه استیل پیروزی

تهران - تهران

تهران

95,000

95,000

00/11/23

مشاهده

بنگاه جعفری

تهران - تهران

تهران

103,000

103,000

00/10/26

مشاهده