ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات استیل نسوز (20%)

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

130,000

130,000

01/11/12

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

120,000

120,000

01/11/11

مشاهده

بنگاه برادران گروسی

تهران - تهران

تهران

130,000

130,000

01/11/11

مشاهده

کارا استیل

تهران - قدس

تهران

140,000

140,000

01/11/11

مشاهده

بنگاه استیل خدابنده لو

تهران - تهران

تهران

145,000

145,000

01/11/10

مشاهده

بنگاه گروسی

تهران - تهران

تهران

120,000

120,000

01/11/10

مشاهده

بنگاه استیل بهمنی

تهران - ری

تهران

91,000

91,000

01/11/10

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

160,000

160,000

01/11/09

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

70,000

70,000

01/11/08

مشاهده

بنگاه استیل شرکا

تهران - تهران

تهران

150,000

150,000

01/11/07

مشاهده

بنگاه استیل ایرانیان

تهران - تهران

تهران

180,000

180,000

01/11/07

مشاهده

بنگاه استیل سهند

قزوین - قزوین

قزوین

120,000

120,000

01/10/27

مشاهده

بنگاه استیل پارس

تهران - تهران

تهران

150,000

150,000

01/10/27

مشاهده

فجر متال (انبار فجر)

تهران - تهران

تهران

120,000

120,000

01/10/20

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

95,000

95,000

01/10/05

مشاهده

پیمانکاری رفیعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

110,000

110,000

01/09/10

مشاهده

بنگاه استیل سعید

تهران - تهران

تهران

127,000

127,000

01/09/02

مشاهده

استیل آرش

تهران - تهران

تهران

105,000

105,000

01/07/19

مشاهده

فلزات رنگی صالحی

تهران - تهران

تهران

90,000

90,000

01/06/05

مشاهده

بنگاه فلزات استیل شاکری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

115,000

115,000

01/05/07

مشاهده

جم استیل

تهران - تهران

تهران

105,000

105,000

01/03/22

مشاهده

بنگاه ممتاز

تهران - تهران

تهران

115,000

115,000

01/03/06

مشاهده

بازرگانی فلزات بیگدلی

تهران - تهران

تهران

105,000

105,000

01/01/29

مشاهده

بنگاه جعفری

تهران - تهران

تهران

103,000

103,000

00/10/26

مشاهده

بنگاه استیل خانی

تهران - تهران

تهران

95,000

95,000

00/10/01

مشاهده