ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات استیل نگیر 316

بنگاه پارس استوک

فارس - شیراز

فارس

40,000

40,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

50,000

50,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه برادران گروسی

تهران - تهران

تهران

72,000

72,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه استیل بهمنی

تهران - ری

تهران

59,000

59,000

01/09/05

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

تهران

60,000

60,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه آتش اصفهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

28,000

28,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه گروسی

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

01/09/05

مشاهده

کارا استیل

تهران - قدس

تهران

70,000

70,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه استیل شرکا

تهران - تهران

تهران

82,000

82,000

01/09/04

مشاهده

بنگاه سرخوش و احمدی

همدان - همدان

همدان

40,000

40,000

01/09/04

مشاهده

بنگاه شراهی

تهران - ری

تهران

65,000

65,000

01/09/04

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

51,630

51,630

01/09/03

مشاهده

بنگاه استیل ملکی

تهران - رباط کریم

تهران

70,000

70,000

01/09/02

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

67,000

67,000

01/09/02

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

35,000

35,000

01/09/02

مشاهده

بنگاه استیل سعید

تهران - تهران

تهران

65,000

65,000

01/09/02

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

52,000

52,000

01/09/02

مشاهده

بنگاه استیل غلامی

قم - قم

قم

60,000

60,000

01/09/02

مشاهده

بنگاه استیل ایرانیان

تهران - تهران

تهران

85,000

85,000

01/09/02

مشاهده

بنگاه محمودی پاکرو

بوشهر - بوشهر

بوشهر

30,000

30,000

01/09/02

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

49,000

49,000

01/09/01

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

55,000

55,000

01/08/30

مشاهده

فلزات محقق

مرکزی - اراک

مرکزی

22,000

22,000

01/08/30

مشاهده

بنگاه استیل پارس

تهران - تهران

تهران

91,000

91,000

01/08/30

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

60,000

60,000

01/08/28

مشاهده