ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات استیل نگیر 316

بنگاه ضایعات رویان

البرز - کرج

البرز

73,000

73,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه استیل بهمنی

تهران - ری

تهران

73,000

73,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه گروسی

تهران - تهران

تهران

80,000

80,000

02/07/02

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

76,000

76,000

02/07/01

مشاهده

کارا استیل

تهران - قدس

تهران

80,000

80,000

02/07/01

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

75,000

75,000

02/07/01

مشاهده

بنگاه استیل خدابنده لو

تهران - تهران

تهران

86,000

86,000

02/07/01

مشاهده

بنگاه استیل ملکی

تهران - رباط کریم

تهران

80,000

80,000

02/06/31

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

65,000

65,000

02/06/31

مشاهده

بنگاه یحیی پور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

75,000

75,000

02/06/30

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

75,000

75,000

02/06/30

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

61,300

61,300

02/06/30

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

58,000

58,000

02/06/30

مشاهده

بنگاه افق متال (آبروشن)

تهران - تهران

تهران

75,000

75,000

02/06/29

مشاهده

بنگاه استیل سهند

قزوین - قزوین

قزوین

70,000

70,000

02/06/28

مشاهده

بنگاه فلزات شریفی

تهران - ملارد

تهران

72,000

72,000

02/06/27

مشاهده

بنگاه فلزات احمدی

تهران - قدس

تهران

75,000

75,000

02/06/27

مشاهده

بنگاه استیل ایرانیان

تهران - تهران

تهران

102,000

102,000

02/06/25

مشاهده

بنگاه استیل غلامی

قم - قم

قم

70,000

70,000

02/06/20

مشاهده

فجر متال (انبار فجر)

تهران - تهران

تهران

85,000

85,000

02/06/20

مشاهده

بنگاه برادران گروسی

تهران - تهران

تهران

77,000

77,000

02/06/18

مشاهده

بنگاه استیل سعید

تهران - تهران

تهران

80,000

80,000

02/06/12

مشاهده

بنگاه محمودی پاکرو

بوشهر - بوشهر

بوشهر

45,000

45,000

02/05/31

مشاهده

آلیاژ استیل قدیمی

تهران - قدس

تهران

85,000

85,000

02/05/23

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

80,000

80,000

02/05/23

مشاهده