ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات استیل نگیر 316

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه فلزات استیل شاکری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

68,000

68,000

01/03/05

مشاهده

فجر متال (انبار فجر)

تهران - تهران

تهران

66,000

66,000

01/03/05

مشاهده

کارا استیل

تهران - قدس

تهران

70,000

70,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه سرخوش و احمدی

همدان - همدان

همدان

57,000

57,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

تهران

45,000

45,000

01/03/05

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

70,000

70,000

01/03/05

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

52,000

52,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

68,000

68,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

65,000

65,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه گروسی

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی البرز

قزوین - قزوین

قزوین

65,000

65,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه پارس استوک

فارس - شیراز

فارس

50,000

50,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه یحیی پور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

59,000

59,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

64,000

64,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

53,000

53,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه استیل سهند

قزوین - قزوین

قزوین

60,000

60,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

42,000

42,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه استیل پارس

تهران - تهران

تهران

82,000

82,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه برادران گروسی

تهران - تهران

تهران

71,000

71,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

52,000

52,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه فرهاد

تهران - شهریار

تهران

65,000

65,000

01/03/03

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

68,000

68,000

01/03/03

مشاهده

بنگاه استیل سعید

تهران - تهران

تهران

65,000

65,000

01/03/03

مشاهده

زرین مدار کویر

کرمان - کرمان

کرمان

70,000

70,000

01/03/03

مشاهده

بنگاه استیل پردیس

تهران - قدس

تهران

75,000

75,000

01/03/03

مشاهده