ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات استیل نگیر 316

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه شکری

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

47,500

47,500

00/08/06

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

تهران

46,000

46,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه حکمتیان

فارس - شیراز

فارس

37,000

37,000

00/08/06

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

50,000

50,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه استیل پارس

تهران - تهران

تهران

64,000

64,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه ممتاز

تهران - تهران

تهران

60,000

60,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه جعفری

تهران - تهران

تهران

60,000

60,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه یحیی پور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

51,000

51,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

تهران

48,000

48,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه استیل ایرانیان

تهران - تهران

تهران

60,000

60,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

50,000

50,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه گروسی

تهران - تهران

تهران

50,000

50,000

00/08/04

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

37,000

37,000

00/08/04

مشاهده

بنگاه استیل بهمنی

تهران - ری

تهران

51,000

51,000

00/08/04

مشاهده

بنگاه برادران گروسی

تهران - تهران

تهران

56,000

56,000

00/08/04

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

51,000

51,000

00/08/04

مشاهده

بورس فلزات رنگی محمد

تهران - تهران

تهران

45,000

45,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی ابویی

تهران - تهران

تهران

47,000

47,000

00/08/03

مشاهده

جم استیل

تهران - تهران

تهران

51,000

51,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه استیل خانی

تهران - تهران

تهران

55,000

55,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه استیل خدابنده لو

تهران - تهران

تهران

51,500

51,500

00/08/02

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

50,000

50,000

00/08/02

مشاهده

آلیاژ استیل قدیمی

تهران - قدس

تهران

58,000

58,000

00/08/02

مشاهده

بنگاه استیل سهند

قزوین - قزوین

قزوین

50,000

50,000

00/08/01

مشاهده

بنگاه استیل سعید

تهران - تهران

تهران

54,000

54,000

00/07/30

مشاهده