ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات استیل نگیر 304

بنگاه پارس استوک

فارس - شیراز

فارس

22,000

22,000

01/09/06

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

25,000

25,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

22,000

22,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه برادران گروسی

تهران - تهران

تهران

29,000

29,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه برادران خندان

قزوین - قزوین

قزوین

24,800

24,800

01/09/06

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

24,000

24,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه طوس فلز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

23,000

23,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه استیل بهمنی

تهران - ری

تهران

26,000

26,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه مهدی اکبری

خوزستان - اهواز

خوزستان

20,000

20,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

25,000

25,000

01/09/05

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

تهران

25,000

25,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه آتش اصفهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

18,000

18,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

27,000

27,000

01/09/05

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

23,000

23,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه ضایعاتی سرخوش

خوزستان - اهواز

خوزستان

20,000

20,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه پارس

تهران - ورامین

تهران

24,500

24,500

01/09/05

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

18,000

18,000

01/09/05

مشاهده

فلزات رنگی (زارعی)

تهران - تهران

تهران

24,000

24,000

01/09/05

مشاهده

ذوب الومینیوم

کرمان - کرمان

کرمان

18,000

18,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه داودی

قم - قم

قم

20,000

20,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه گروسی

تهران - تهران

تهران

34,000

34,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه شادمانی

تهران - تهران

تهران

23,000

23,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه مشهد فلز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

25,000

25,000

01/09/05

مشاهده

کارا استیل

تهران - قدس

تهران

30,000

30,000

01/09/05

مشاهده

فلزات فلاح

تهران - تهران

تهران

23,000

23,000

01/09/05

مشاهده