ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات استیل نگیر 304

بنگاه فلزات امیران

مرکزی - اراک

مرکزی

32,000

32,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه ضایعات رضاپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

22,500

22,500

02/01/05

مشاهده

بنگاه غفارپور

اصفهان - اصفهان

اصفهان

30,000

30,000

02/01/05

مشاهده

الو ضایعات

اصفهان - اصفهان

اصفهان

30,000

30,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

20,000

20,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه شفیعی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

27,000

27,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه محمد حسن زاده

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

22,000

22,000

02/01/05

مشاهده

فلزات محقق

مرکزی - اراک

مرکزی

30,000

30,000

02/01/05

مشاهده

فلزات رنگین اصلانی

زنجان - زنجان

زنجان

23,000

23,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه استیل شرکا

تهران - تهران

تهران

45,000

45,000

02/01/05

مشاهده

شرکت کژال پرور زنده رود

چهارمحال و بختیاری - سامان

چهارمحال و بختیاری

29,000

29,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

20,000

20,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

35,000

35,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

23,000

23,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه استیل پردیس

تهران - قدس

تهران

43,000

43,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

تهران

34,000

34,000

02/01/05

مشاهده

سپاهان ذوب

اصفهان - اصفهان

اصفهان

30,000

30,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

23,000

23,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه ضایعات مشکینی

تهران - شهریار

تهران

30,000

30,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه الوند

قزوین - البرز

قزوین

22,000

22,000

02/01/04

مشاهده

تولید فلزات رضایی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

25,000

25,000

02/01/04

مشاهده

بنگاه استیل خدابنده لو

تهران - تهران

تهران

40,000

40,000

02/01/04

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

تهران

35,000

35,000

02/01/04

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی حیدری

تهران - تهران

تهران

35,000

35,000

02/01/03

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

25,000

25,000

02/01/03

مشاهده