ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات استیل نگیر 304

بنگاه فلزات رنگی حیدری

تهران - تهران

تهران

37,000

37,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

33,000

33,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی اتحاد

قزوین - قزوین

قزوین

37,000

37,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه شکوهی

تهران - تهران

تهران

36,000

36,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

30,000

30,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه فلزات ایمانی

زنجان - زنجان

زنجان

32,000

32,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه نگار

همدان - همدان

همدان

33,000

33,000

02/09/11

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

37,000

37,000

02/09/11

مشاهده

سحاب صداقت

تهران - تهران

تهران

37,000

37,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه فلزات شریفی

تهران - ملارد

تهران

34,000

34,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه فلزات سرخوش

خوزستان - اهواز

خوزستان

30,000

30,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

33,000

33,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

35,000

35,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه گروسی

تهران - تهران

تهران

41,000

41,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه باقری فر

قم - قم

قم

35,000

35,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه ضایعات مشکینی

تهران - شهریار

تهران

32,000

32,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه سبز علی

قم - قم

قم

25,000

25,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه خاوند

قم - قم

قم

34,000

34,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

37,000

37,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه استیل خدابنده لو

تهران - تهران

تهران

40,000

40,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه استیل بهمنی

تهران - ری

تهران

39,000

39,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه برادران گروسی

تهران - تهران

تهران

41,000

41,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه پارس استوک

فارس - شیراز

فارس

30,000

30,000

02/09/11

مشاهده

تولید فلزات رضایی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

30,000

30,000

02/09/11

مشاهده

خوشدل

تهران - تهران

تهران

36,000

36,000

02/09/11

مشاهده