ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات فولاد منگنز/ هادفیلد

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

11,500

11,500

01/09/09

مشاهده

بنگاه گروسی

تهران - تهران

تهران

18,000

18,000

01/09/09

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

21,000

21,000

01/09/08

مشاهده

بنگاه سرخوش و احمدی

همدان - همدان

همدان

15,000

15,000

01/09/07

مشاهده

بنگاه استیل خدابنده لو

تهران - تهران

تهران

22,500

22,500

01/09/06

مشاهده

بنگاه استیل ایرانیان

تهران - تهران

تهران

24,000

24,000

01/09/02

مشاهده

بنگاه استیل پارس

تهران - تهران

تهران

21,000

21,000

01/08/30

مشاهده

بنگاه ضایعات استیل ورسی

قم - قم

قم

16,000

16,000

01/08/28

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

15,000

15,000

01/08/21

مشاهده

تولیدی متال

تهران - ورامین

تهران

13,000

13,000

01/07/30

مشاهده

بنگاه استیل سهند

قزوین - قزوین

قزوین

18,500

18,500

01/07/28

مشاهده

فجر متال (انبار فجر)

تهران - تهران

تهران

20,000

20,000

01/07/18

مشاهده

بنگاه فلزات استیل شاکری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

18,500

18,500

01/05/07

مشاهده

بنگاه استیل پردیس

تهران - قدس

تهران

24,000

24,000

01/05/05

مشاهده

جم استیل

تهران - تهران

تهران

14,998

14,998

01/03/22

مشاهده

بنگاه استیل حسینی

مرکزی - اراک

مرکزی

15,000

15,000

00/09/29

مشاهده