ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات فولاد منگنز/ هادفیلد

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

25,000

25,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه استیل پردیس

تهران - قدس

تهران

23,000

23,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه استیل خدابنده لو

تهران - تهران

تهران

26,000

26,000

02/01/04

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

16,000

16,000

01/12/28

مشاهده

فجر متال (انبار فجر)

تهران - تهران

تهران

24,000

24,000

01/12/26

مشاهده

بنگاه ضایعات استیل ورسی

قم - قم

قم

15,000

15,000

01/12/24

مشاهده

بنگاه گروسی

تهران - تهران

تهران

23,000

23,000

01/12/23

مشاهده

بنگاه فلزات استیل شاکری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

22,000

22,000

01/12/18

مشاهده

بنگاه استیل ایرانیان

تهران - تهران

تهران

28,000

28,000

01/12/17

مشاهده

بنگاه استیل پارس

تهران - تهران

تهران

25,000

25,000

01/12/12

مشاهده

بنگاه سرخوش و احمدی

همدان - همدان

همدان

19,000

19,000

01/11/30

مشاهده

بنگاه استیل سهند

قزوین - قزوین

قزوین

20,000

20,000

01/11/13

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

15,000

15,000

01/10/05

مشاهده

جم استیل

تهران - تهران

تهران

14,998

14,998

01/03/22

مشاهده

بنگاه استیل حسینی

مرکزی - اراک

مرکزی

15,000

15,000

00/09/29

مشاهده