ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات استیل هندی

بنگاه گروسی

تهران - تهران

تهران

15,000

15,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه استیل غلامی

قم - قم

قم

15,000

15,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه استیل سعید

تهران - تهران

تهران

16,000

16,000

02/03/15

مشاهده

بنگاه استیل پردیس

تهران - قدس

تهران

16,000

16,000

02/03/15

مشاهده

بنگاه استیل خدابنده لو

تهران - تهران

تهران

18,000

18,000

02/03/15

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

17,000

17,000

02/03/11

مشاهده

فجر متال (انبار فجر)

تهران - تهران

تهران

17,000

17,000

02/03/11

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

13,000

13,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه استیل سهند

قزوین - قزوین

قزوین

16,000

16,000

02/03/08

مشاهده

بنگاه استیل ایرانیان

تهران - تهران

تهران

22,000

22,000

02/03/08

مشاهده

آلیاژ استیل قدیمی

تهران - قدس

تهران

15,200

15,200

02/03/07

مشاهده

بنگاه افق متال (آبروشن)

تهران - تهران

تهران

15,000

15,000

02/03/02

مشاهده

بورس فلزات نقدی

خراسان شمالی - شیروان

خراسان شمالی

13,000

13,000

02/02/29

مشاهده

بنگاه استیل بهمنی

تهران - ری

تهران

14,500

14,500

02/01/21

مشاهده

بنگاه فلزات استیل شاکری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

14,000

14,000

01/12/18

مشاهده

بنگاه استیل پارس

تهران - تهران

تهران

25,000

25,000

01/12/12

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

9,000

9,000

01/10/05

مشاهده

بنگاه ضایعاتی ها

تهران - رباط کریم

تهران

13,000

13,000

01/07/20

مشاهده

جم استیل

تهران - تهران

تهران

12,000

12,000

01/03/22

مشاهده

بنگاه استیل حسینی

مرکزی - اراک

مرکزی

11,000

11,000

00/09/29

مشاهده

بنگاه نوری

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

00/09/13

مشاهده