ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات استیل هندی

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

10,000

10,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه استیل پارس

تهران - تهران

تهران

13,000

13,000

00/08/06

مشاهده

ذوب فلزات عدالت

مرکزی - اراک

مرکزی

10,000

10,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه استیل ایرانیان

تهران - تهران

تهران

13,000

13,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه گروسی

تهران - تهران

تهران

12,000

12,000

00/08/04

مشاهده

بنگاه استیل بهمنی

تهران - ری

تهران

12,500

12,500

00/08/04

مشاهده

جم استیل

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه استیل خدابنده لو

تهران - تهران

تهران

13,400

13,400

00/08/02

مشاهده

آلیاژ استیل قدیمی

تهران - قدس

تهران

11,500

11,500

00/08/02

مشاهده

بنگاه آتش اصفهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

10,500

10,500

00/08/02

مشاهده

بنگاه استیل سهند

قزوین - قزوین

قزوین

11,000

11,000

00/08/01

مشاهده

بنگاه استیل سعید

تهران - تهران

تهران

13,000

13,000

00/07/30

مشاهده

بنگاه ضایعاتی ها

تهران - رباط کریم

تهران

13,000

13,000

00/07/27

مشاهده

بنگاه فلزات استیل شاکری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

12,000

12,000

00/07/25

مشاهده

بنگاه مومنی

تهران - تهران

تهران

13,000

13,000

00/07/19

مشاهده

بنگاه ضایعات استیل ورسی

قم - قم

قم

9,000

9,000

00/07/13

مشاهده

بنگاه استیل پردیس

تهران - قدس

تهران

12,000

12,000

00/06/07

مشاهده

بنگاه استیل خلیلی

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

00/05/19

مشاهده

بنگاه خاتمی

تهران - قدس

تهران

11,000

11,000

00/05/16

مشاهده

بنگاه استیل برتر

تهران - تهران

تهران

13,500

13,500

00/04/27

مشاهده

بنگاه استیل خدابنده

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

00/04/13

مشاهده

بنگاه استیل حسینی

مرکزی - اراک

مرکزی

8,000

8,000

00/04/07

مشاهده