ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات استیل هندی

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

9,000

9,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه استیل خدابنده لو

تهران - تهران

تهران

14,000

14,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه استیل ایرانیان

تهران - تهران

تهران

17,000

17,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه استیل بهمنی

تهران - ری

تهران

12,000

12,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه گروسی

تهران - تهران

تهران

14,000

14,000

01/07/08

مشاهده

بنگاه آتش اصفهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

9,000

9,000

01/07/08

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

11,500

11,500

01/07/05

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

9,000

9,000

01/07/03

مشاهده

بنگاه استیل سعید

تهران - تهران

تهران

14,000

14,000

01/07/03

مشاهده

بنگاه ضایعاتی ها

تهران - رباط کریم

تهران

14,000

14,000

01/06/31

مشاهده

آلیاژ استیل قدیمی

تهران - قدس

تهران

13,000

13,000

01/06/31

مشاهده

انبار ضایعات یزدان

البرز - فردیس

البرز

14,000

14,000

01/06/29

مشاهده

بنگاه افق متال

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

01/06/27

مشاهده

فجر متال (انبار فجر)

تهران - تهران

تهران

14,000

14,000

01/06/23

مشاهده

بنگاه استیل پارس

تهران - تهران

تهران

20,000

20,000

01/06/15

مشاهده

بنگاه استیل سهند

قزوین - قزوین

قزوین

12,000

12,000

01/06/14

مشاهده

بنگاه فلزات استیل شاکری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

13,500

13,500

01/05/07

مشاهده

بنگاه استیل پردیس

تهران - قدس

تهران

14,000

14,000

01/05/05

مشاهده

بنگاه ضایعات استیل ورسی

قم - قم

قم

10,000

10,000

01/04/09

مشاهده

جم استیل

تهران - تهران

تهران

12,000

12,000

01/03/22

مشاهده

بنگاه استیل حسینی

مرکزی - اراک

مرکزی

11,000

11,000

00/09/29

مشاهده

بنگاه نوری

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

00/09/13

مشاهده