ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات استیل هندی

بنگاه استیل غلامی

قم - قم

قم

14,000

14,000

01/11/11

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

14,000

14,000

01/11/11

مشاهده

آلیاژ استیل قدیمی

تهران - قدس

تهران

15,000

15,000

01/11/10

مشاهده

بنگاه استیل خدابنده لو

تهران - تهران

تهران

17,000

17,000

01/11/10

مشاهده

بنگاه گروسی

تهران - تهران

تهران

14,000

14,000

01/11/10

مشاهده

بنگاه استیل بهمنی

تهران - ری

تهران

14,000

14,000

01/11/10

مشاهده

بورس فلزات نقدی

خراسان شمالی - شیروان

خراسان شمالی

12,000

12,000

01/11/09

مشاهده

بنگاه استیل ایرانیان

تهران - تهران

تهران

18,000

18,000

01/11/07

مشاهده

بنگاه استیل پردیس

تهران - قدس

تهران

15,000

15,000

01/11/06

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

12,000

12,000

01/11/06

مشاهده

بنگاه استیل سهند

قزوین - قزوین

قزوین

12,000

12,000

01/10/27

مشاهده

بنگاه استیل پارس

تهران - تهران

تهران

24,000

24,000

01/10/27

مشاهده

فجر متال (انبار فجر)

تهران - تهران

تهران

16,000

16,000

01/10/20

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

9,000

9,000

01/10/05

مشاهده

بنگاه آتش اصفهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

8,000

8,000

01/09/20

مشاهده

بنگاه استیل سعید

تهران - تهران

تهران

14,500

14,500

01/09/02

مشاهده

بنگاه ضایعاتی ها

تهران - رباط کریم

تهران

13,000

13,000

01/07/20

مشاهده

بنگاه افق متال

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

01/07/11

مشاهده

بنگاه فلزات استیل شاکری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

13,500

13,500

01/05/07

مشاهده

جم استیل

تهران - تهران

تهران

12,000

12,000

01/03/22

مشاهده

بنگاه استیل حسینی

مرکزی - اراک

مرکزی

11,000

11,000

00/09/29

مشاهده

بنگاه نوری

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

00/09/13

مشاهده