ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات استیل بگیر 430

بنگاه گروسی

تهران - تهران

تهران

29,000

29,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه ضایعات رویان

البرز - کرج

البرز

26,000

26,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

27,000

27,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه استیل سهند

قزوین - قزوین

قزوین

25,000

25,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه استیل بهمنی

تهران - ری

تهران

28,000

28,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه برادران گروسی

تهران - تهران

تهران

30,000

30,000

02/07/04

مشاهده

کارا استیل

تهران - قدس

تهران

29,000

29,000

02/07/01

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

20,000

20,000

02/07/01

مشاهده

بنگاه استیل خدابنده لو

تهران - تهران

تهران

32,000

32,000

02/07/01

مشاهده

بنگاه استیل ملکی

تهران - رباط کریم

تهران

28,000

28,000

02/06/31

مشاهده

بنگاه یحیی پور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

28,000

28,000

02/06/30

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

21,000

21,000

02/06/30

مشاهده

بنگاه افق متال (آبروشن)

تهران - تهران

تهران

30,000

30,000

02/06/29

مشاهده

بنگاه استیل ایرانیان

تهران - تهران

تهران

33,000

33,000

02/06/25

مشاهده

بنگاه ضایعات استیل ورسی

قم - قم

قم

22,000

22,000

02/06/24

مشاهده

بنگاه استیل غلامی

قم - قم

قم

28,000

28,000

02/06/20

مشاهده

فجر متال (انبار فجر)

تهران - تهران

تهران

32,000

32,000

02/06/20

مشاهده

بنگاه استیل سعید

تهران - تهران

تهران

31,000

31,000

02/06/12

مشاهده

آلیاژ استیل قدیمی

تهران - قدس

تهران

30,500

30,500

02/05/23

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

22,000

22,000

02/05/23

مشاهده

بنگاه استیل پردیس

تهران - قدس

تهران

31,000

31,000

02/05/16

مشاهده

بنگاه ثامن الحج (ع)

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

27,000

27,000

02/05/07

مشاهده

بنگاه شراهی

تهران - ری

تهران

28,000

28,000

02/05/01

مشاهده

بنگاه فلزات امیران

مرکزی - اراک

مرکزی

23,000

23,000

02/04/22

مشاهده

بنگاه استیل شرکا

تهران - تهران

تهران

31,000

31,000

02/03/03

مشاهده