ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات استیل بگیر 430

بنگاه فلزات امیران

مرکزی - اراک

مرکزی

21,000

21,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه استیل شرکا

تهران - تهران

تهران

30,000

30,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه استیل پردیس

تهران - قدس

تهران

31,000

31,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه استیل خدابنده لو

تهران - تهران

تهران

32,000

32,000

02/01/04

مشاهده

کارا استیل

تهران - قدس

تهران

29,000

29,000

02/01/02

مشاهده

بنگاه استیل سعید

تهران - تهران

تهران

28,000

28,000

02/01/01

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

18,000

18,000

01/12/28

مشاهده

بنگاه برادران گروسی

تهران - تهران

تهران

30,000

30,000

01/12/27

مشاهده

فجر متال (انبار فجر)

تهران - تهران

تهران

31,000

31,000

01/12/26

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

29,000

29,000

01/12/25

مشاهده

بنگاه ضایعات استیل ورسی

قم - قم

قم

20,000

20,000

01/12/24

مشاهده

بنگاه گروسی

تهران - تهران

تهران

26,000

26,000

01/12/23

مشاهده

بنگاه فلزات استیل شاکری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

29,000

29,000

01/12/18

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

22,000

22,000

01/12/18

مشاهده

بنگاه استیل ایرانیان

تهران - تهران

تهران

33,000

33,000

01/12/17

مشاهده

بنگاه استیل بهمنی

تهران - ری

تهران

28,000

28,000

01/12/16

مشاهده

بنگاه استیل غلامی

قم - قم

قم

28,000

28,000

01/12/14

مشاهده

بنگاه ثامن الحج (ع)

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

30,000

30,000

01/12/13

مشاهده

بنگاه استیل پارس

تهران - تهران

تهران

33,000

33,000

01/12/12

مشاهده

بنگاه استیل ملکی

تهران - رباط کریم

تهران

30,000

30,000

01/12/07

مشاهده

بنگاه افق متال

تهران - تهران

تهران

28,500

28,500

01/12/01

مشاهده

آلیاژ استیل قدیمی

تهران - قدس

تهران

30,000

30,000

01/11/21

مشاهده

بنگاه استیل سهند

قزوین - قزوین

قزوین

22,000

22,000

01/11/13

مشاهده

زرین مدار کویر

کرمان - کرمان

کرمان

28,000

28,000

01/10/30

مشاهده

بنگاه محمدی

تهران - قدس

تهران

30,000

30,000

01/10/26

مشاهده