ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات استیل بگیر 430

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

16,000

16,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه استیل شرکا

تهران - تهران

تهران

26,000

26,000

01/07/09

مشاهده

کارا استیل

تهران - قدس

تهران

24,000

24,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه استیل خدابنده لو

تهران - تهران

تهران

26,000

26,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه استیل ایرانیان

تهران - تهران

تهران

26,000

26,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه استیل بهمنی

تهران - ری

تهران

21,000

21,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه استیل ملکی

تهران - رباط کریم

تهران

23,000

23,000

01/07/08

مشاهده

بنگاه گروسی

تهران - تهران

تهران

23,000

23,000

01/07/08

مشاهده

بنگاه اسماعیلی مافی

تهران - تهران

تهران

24,000

24,000

01/07/07

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

22,000

22,000

01/07/07

مشاهده

بنگاه یحیی پور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

19,500

19,500

01/07/06

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

19,000

19,000

01/07/06

مشاهده

استیل آرش

تهران - تهران

تهران

24,000

24,000

01/07/06

مشاهده

بنگاه برادران گروسی

تهران - تهران

تهران

25,500

25,500

01/07/05

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

14,000

14,000

01/07/05

مشاهده

بنگاه استیل سعید

تهران - تهران

تهران

24,000

24,000

01/07/03

مشاهده

آلیاژ استیل قدیمی

تهران - قدس

تهران

26,000

26,000

01/06/31

مشاهده

بنگاه افق متال

تهران - تهران

تهران

22,000

22,000

01/06/27

مشاهده

فجر متال (انبار فجر)

تهران - تهران

تهران

25,000

25,000

01/06/23

مشاهده

بنگاه استیل پارس

تهران - تهران

تهران

26,000

26,000

01/06/15

مشاهده

بنگاه استیل سهند

قزوین - قزوین

قزوین

18,000

18,000

01/06/14

مشاهده

بنگاه ثامن الحج (ع)

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

19,700

19,700

01/06/07

مشاهده

بنگاه محمدی

تهران - قدس

تهران

25,200

25,200

01/06/07

مشاهده

فلزات رنگی صالحی

تهران - تهران

تهران

20,000

20,000

01/06/05

مشاهده

بنگاه فلزات استیل شاکری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

18,000

18,000

01/05/07

مشاهده