ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات استیل بگیر 420

بنگاه استیل شرکا

تهران - تهران

تهران

24,000

24,000

01/07/09

مشاهده

کارا استیل

تهران - قدس

تهران

15,000

15,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه استیل خدابنده لو

تهران - تهران

تهران

22,000

22,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه استیل ایرانیان

تهران - تهران

تهران

22,500

22,500

01/07/09

مشاهده

بنگاه استیل بهمنی

تهران - ری

تهران

12,000

12,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه استیل ملکی

تهران - رباط کریم

تهران

20,000

20,000

01/07/08

مشاهده

بنگاه گروسی

تهران - تهران

تهران

18,000

18,000

01/07/08

مشاهده

بنگاه اسماعیلی مافی

تهران - تهران

تهران

20,600

20,600

01/07/07

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

20,000

20,000

01/07/07

مشاهده

بنگاه یحیی پور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

14,000

14,000

01/07/06

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

12,500

12,500

01/07/05

مشاهده

فجر متال (انبار فجر)

تهران - تهران

تهران

18,000

18,000

01/06/23

مشاهده

فلزات رنگی رضوانی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

14,000

14,000

01/06/18

مشاهده

بنگاه استیل پارس

تهران - تهران

تهران

18,000

18,000

01/06/15

مشاهده

بنگاه ثامن الحج (ع)

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

16,000

16,000

01/06/07

مشاهده

بنگاه محمدی

تهران - قدس

تهران

20,000

20,000

01/06/07

مشاهده

بنگاه فلزات استیل شاکری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

16,500

16,500

01/05/07

مشاهده

بنگاه استیل پردیس

تهران - قدس

تهران

22,000

22,000

01/05/05

مشاهده

زرین مدار کویر

کرمان - کرمان

کرمان

17,000

17,000

01/05/05

مشاهده

بنگاه ضایعات استیل ورسی

قم - قم

قم

15,000

15,000

01/04/09

مشاهده

جم استیل

تهران - تهران

تهران

20,000

20,000

01/03/22

مشاهده

بنگاه ممتاز

تهران - تهران

تهران

16,000

16,000

01/03/06

مشاهده

بنگاه شراهی

تهران - ری

تهران

15,000

15,000

01/01/25

مشاهده

بنگاه استیل خانی

تهران - تهران

تهران

13,000

13,000

00/10/01

مشاهده

بنگاه استیل حسینی

مرکزی - اراک

مرکزی

13,000

13,000

00/09/29

مشاهده