ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات استیل بگیر 420

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه شکری

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

16,000

16,000

00/08/06

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

14,500

14,500

00/08/06

مشاهده

بنگاه استیل پارس

تهران - تهران

تهران

15,000

15,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه ممتاز

تهران - تهران

تهران

13,000

13,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه یحیی پور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

14,000

14,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه استیل ایرانیان

تهران - تهران

تهران

13,500

13,500

00/08/05

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

12,000

12,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه گروسی

تهران - تهران

تهران

14,500

14,500

00/08/04

مشاهده

بنگاه استیل بهمنی

تهران - ری

تهران

12,000

12,000

00/08/04

مشاهده

جم استیل

تهران - تهران

تهران

15,500

15,500

00/08/03

مشاهده

بنگاه استیل خانی

تهران - تهران

تهران

13,000

13,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه استیل خدابنده لو

تهران - تهران

تهران

15,000

15,000

00/08/02

مشاهده

بنگاه فلزات میرسلیمی

تهران - قدس

تهران

14,000

14,000

00/07/28

مشاهده

بنگاه استیل ملکی

تهران - رباط کریم

تهران

14,000

14,000

00/07/28

مشاهده

بنگاه فلزات استیل شاکری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

13,500

13,500

00/07/25

مشاهده

بنگاه ضایعات استیل ورسی

قم - قم

قم

13,000

13,000

00/07/13

مشاهده

بنگاه استیل پردیس

تهران - قدس

تهران

13,500

13,500

00/06/07

مشاهده

بنگاه برادران عباسی

تهران - قدس

تهران

14,000

14,000

00/05/30

مشاهده

بنگاه استیل خلیلی

تهران - تهران

تهران

13,000

13,000

00/05/19

مشاهده

بنگاه خاتمی

تهران - قدس

تهران

12,500

12,500

00/05/16

مشاهده

بنگاه بختیاری

بوشهر - بوشهر

بوشهر

12,000

12,000

00/04/28

مشاهده

بنگاه استیل برتر

تهران - تهران

تهران

13,000

13,000

00/04/27

مشاهده

بنگاه استیل خدابنده

تهران - تهران

تهران

13,000

13,000

00/04/13

مشاهده

بنگاه استیل حسینی

مرکزی - اراک

مرکزی

11,500

11,500

00/04/07

مشاهده

بنگاه استیل اتحاد

تهران - تهران

تهران

12,000

12,000

00/01/18

مشاهده