ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات استیل بگیر 410

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

18,000

18,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه استیل خدابنده لو

تهران - تهران

تهران

26,300

26,300

02/01/09

مشاهده

کارا استیل

تهران - قدس

تهران

24,000

24,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

25,000

25,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

20,000

20,000

02/01/08

مشاهده

بنگاه ضایعات استیل ورسی

قم - قم

قم

16,000

16,000

02/01/08

مشاهده

بورس فلزات نقدی

خراسان شمالی - شیروان

خراسان شمالی

18,000

18,000

02/01/08

مشاهده

بنگاه استیل ایرانیان

تهران - تهران

تهران

27,000

27,000

02/01/06

مشاهده

بنگاه فلزات امیران

مرکزی - اراک

مرکزی

17,000

17,000

02/01/06

مشاهده

بنگاه گروسی

تهران - تهران

تهران

23,000

23,000

02/01/06

مشاهده

بنگاه شراهی

تهران - ری

تهران

25,000

25,000

02/01/06

مشاهده

بنگاه استیل پردیس

تهران - قدس

تهران

26,000

26,000

02/01/05

مشاهده

فجر متال (انبار فجر)

تهران - تهران

تهران

23,000

23,000

01/12/26

مشاهده

بنگاه فلزات استیل شاکری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

26,000

26,000

01/12/18

مشاهده

بنگاه استیل بهمنی

تهران - ری

تهران

12,000

12,000

01/12/16

مشاهده

بنگاه استیل غلامی

قم - قم

قم

23,000

23,000

01/12/14

مشاهده

بنگاه ثامن الحج (ع)

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

29,000

29,000

01/12/13

مشاهده

بنگاه استیل پارس

تهران - تهران

تهران

30,000

30,000

01/12/12

مشاهده

بنگاه زارعی

همدان - همدان

همدان

16,000

16,000

01/11/18

مشاهده

زرین مدار کویر

کرمان - کرمان

کرمان

23,500

23,500

01/10/30

مشاهده

بنگاه عدالتی و نقدی

تهران - تهران

تهران

17,000

17,000

01/10/15

مشاهده

بنگاه یحیی پور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

15,000

15,000

01/10/08

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

12,000

12,000

01/10/05

مشاهده

استیل آرش

تهران - تهران

تهران

18,000

18,000

01/07/19

مشاهده

بنگاه اسماعیلی مافی

تهران - تهران

تهران

18,900

18,900

01/07/13

مشاهده