ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات استیل بگیر 410

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

14,500

14,500

00/08/06

مشاهده

بنگاه استیل پارس

تهران - تهران

تهران

15,000

15,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه ممتاز

تهران - تهران

تهران

13,000

13,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه یحیی پور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

14,000

14,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه استیل ایرانیان

تهران - تهران

تهران

13,000

13,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

12,000

12,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه گروسی

تهران - تهران

تهران

14,000

14,000

00/08/04

مشاهده

بنگاه استیل بهمنی

تهران - ری

تهران

12,000

12,000

00/08/04

مشاهده

جم استیل

تهران - تهران

تهران

12,500

12,500

00/08/03

مشاهده

بنگاه استیل خانی

تهران - تهران

تهران

16,000

16,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه استیل خدابنده لو

تهران - تهران

تهران

12,400

12,400

00/08/02

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

14,500

14,500

00/08/02

مشاهده

بنگاه فلزات میرسلیمی

تهران - قدس

تهران

12,000

12,000

00/07/28

مشاهده

بنگاه فلزات استیل شاکری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

13,000

13,000

00/07/25

مشاهده

بنگاه مومنی

تهران - تهران

تهران

13,500

13,500

00/07/19

مشاهده

بنگاه ضایعات استیل ورسی

قم - قم

قم

11,000

11,000

00/07/13

مشاهده

استیل آرش

تهران - تهران

تهران

12,000

12,000

00/07/10

مشاهده

بنگاه زارعی

همدان - همدان

همدان

13,000

13,000

00/07/09

مشاهده

بنگاه شکری

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

14,000

14,000

00/07/09

مشاهده

بنگاه استیل پردیس

تهران - قدس

تهران

13,000

13,000

00/06/07

مشاهده

فلزات ارج

تهران - ری

تهران

14,000

14,000

00/06/01

مشاهده

بنگاه برادران عباسی

تهران - قدس

تهران

13,000

13,000

00/05/30

مشاهده

بنگاه استیل خلیلی

تهران - تهران

تهران

13,000

13,000

00/05/19

مشاهده

بنگاه خاتمی

تهران - قدس

تهران

12,500

12,500

00/05/16

مشاهده

بنگاه بختیاری

بوشهر - بوشهر

بوشهر

11,000

11,000

00/04/28

مشاهده