ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات استیل بگیر 410

بورس فلزات نقدی

خراسان شمالی - شیروان

خراسان شمالی

12,500

12,500

01/09/13

مشاهده

بنگاه استیل خدابنده لو

تهران - تهران

تهران

20,000

20,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

12,000

12,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه گروسی

تهران - تهران

تهران

21,000

21,000

01/09/13

مشاهده

کارا استیل

تهران - قدس

تهران

19,000

19,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

20,000

20,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

15,000

15,000

01/09/09

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

12,500

12,500

01/09/09

مشاهده

بنگاه استیل بهمنی

تهران - ری

تهران

12,000

12,000

01/09/08

مشاهده

بنگاه یحیی پور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

15,000

15,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه عدالتی و نقدی

تهران - تهران

تهران

15,000

15,000

01/09/04

مشاهده

بنگاه شراهی

تهران - ری

تهران

21,000

21,000

01/09/04

مشاهده

بنگاه استیل غلامی

قم - قم

قم

16,000

16,000

01/09/02

مشاهده

بنگاه استیل ایرانیان

تهران - تهران

تهران

24,000

24,000

01/09/02

مشاهده

بنگاه استیل پارس

تهران - تهران

تهران

22,000

22,000

01/08/30

مشاهده

بنگاه ضایعات استیل ورسی

قم - قم

قم

13,000

13,000

01/08/28

مشاهده

بنگاه ثامن الحج (ع)

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

17,000

17,000

01/08/26

مشاهده

استیل آرش

تهران - تهران

تهران

18,000

18,000

01/07/19

مشاهده

فجر متال (انبار فجر)

تهران - تهران

تهران

16,000

16,000

01/07/18

مشاهده

بنگاه اسماعیلی مافی

تهران - تهران

تهران

18,900

18,900

01/07/13

مشاهده

بنگاه فلزات استیل شاکری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

16,500

16,500

01/05/07

مشاهده

بنگاه استیل پردیس

تهران - قدس

تهران

20,000

20,000

01/05/05

مشاهده

زرین مدار کویر

کرمان - کرمان

کرمان

16,000

16,000

01/05/05

مشاهده

جم استیل

تهران - تهران

تهران

15,000

15,000

01/03/22

مشاهده

بنگاه ممتاز

تهران - تهران

تهران

16,000

16,000

01/03/06

مشاهده