ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات استیل بگیر 410

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه گروسی

تهران - تهران

تهران

15,000

15,000

01/02/27

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

14,500

14,500

01/02/27

مشاهده

بنگاه استیل بهمنی

تهران - ری

تهران

12,000

12,000

01/02/27

مشاهده

فجر متال (انبار فجر)

تهران - تهران

تهران

15,000

15,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه استیل پارس

تهران - تهران

تهران

15,000

15,000

01/02/27

مشاهده

کارا استیل

تهران - قدس

تهران

15,000

15,000

01/02/26

مشاهده

زرین مدار کویر

کرمان - کرمان

کرمان

15,000

15,000

01/02/24

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

13,000

13,000

01/02/22

مشاهده

بنگاه عدالتی و نقدی

تهران - تهران

تهران

13,000

13,000

01/02/22

مشاهده

بنگاه استیل خدابنده لو

تهران - تهران

تهران

16,500

16,500

01/02/20

مشاهده

بنگاه یحیی پور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

14,000

14,000

01/02/19

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

14,000

14,000

01/02/19

مشاهده

بنگاه استیل ایرانیان

تهران - تهران

تهران

16,500

16,500

01/02/17

مشاهده

بنگاه استیل برتر

تهران - تهران

تهران

16,000

16,000

01/02/16

مشاهده

جم استیل

تهران - تهران

تهران

14,000

14,000

01/02/14

مشاهده

بنگاه زارعی

همدان - همدان

همدان

18,000

18,000

01/02/11

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

15,000

15,000

01/02/11

مشاهده

بنگاه استیل پردیس

تهران - قدس

تهران

15,500

15,500

01/02/11

مشاهده

بنگاه ثامن الحج (ع)

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

15,000

15,000

01/02/01

مشاهده

بنگاه فلزات استیل شاکری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

14,500

14,500

01/01/30

مشاهده

بنگاه شراهی

تهران - ری

تهران

15,000

15,000

01/01/25

مشاهده

بنگاه ضایعات استیل ورسی

قم - قم

قم

12,000

12,000

01/01/22

مشاهده

بنگاه ممتاز

تهران - تهران

تهران

13,000

13,000

00/11/26

مشاهده

بنگاه فرهاد

تهران - شهریار

تهران

13,000

13,000

00/10/23

مشاهده

بنگاه استیل خانی

تهران - تهران

تهران

17,000

17,000

00/10/01

مشاهده