ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات استیل بگیر 410

بنگاه استیل ایرانیان

تهران - تهران

تهران

29,000

29,000

02/07/07

مشاهده

بورس فلزات نقدی

خراسان شمالی - شیروان

خراسان شمالی

14,000

14,000

02/07/07

مشاهده

فجر متال (انبار فجر)

تهران - تهران

تهران

23,000

23,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه ضایعات استیل ورسی

قم - قم

قم

16,000

16,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه استیل بهمنی

تهران - ری

تهران

12,000

12,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه گروسی

تهران - تهران

تهران

22,000

22,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

25,000

25,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه میرهادی

تهران - تهران

تهران

26,000

26,000

02/07/02

مشاهده

کارا استیل

تهران - قدس

تهران

24,000

24,000

02/07/01

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

20,000

20,000

02/07/01

مشاهده

بنگاه استیل خدابنده لو

تهران - تهران

تهران

29,000

29,000

02/07/01

مشاهده

بنگاه یحیی پور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

16,000

16,000

02/06/30

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

13,000

13,000

02/06/30

مشاهده

بنگاه عدالتی و نقدی

تهران - تهران

تهران

22,000

22,000

02/06/27

مشاهده

بنگاه استیل غلامی

قم - قم

قم

23,000

23,000

02/06/20

مشاهده

بنگاه ضایعات رضاپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

19,000

19,000

02/06/20

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

22,000

22,000

02/05/23

مشاهده

بنگاه استیل پردیس

تهران - قدس

تهران

30,000

30,000

02/05/16

مشاهده

بنگاه ثامن الحج (ع)

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

25,000

25,000

02/05/07

مشاهده

بنگاه شراهی

تهران - ری

تهران

24,000

24,000

02/05/01

مشاهده

بنگاه فلزات امیران

مرکزی - اراک

مرکزی

18,000

18,000

02/04/22

مشاهده

بنگاه آک سایا

بوشهر - بوشهر

بوشهر

21,400

21,400

02/01/28

مشاهده

بنگاه استیل خانی

تهران - تهران

تهران

19,000

19,000

02/01/14

مشاهده

بنگاه فلزات استیل شاکری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

26,000

26,000

01/12/18

مشاهده

بنگاه استیل پارس

تهران - تهران

تهران

30,000

30,000

01/12/12

مشاهده