ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات استیل و سایر فلزات

نام مرکز
بروزرسانی

بنگاه مهدی اکبری

خوزستان - اهواز

01/02/27

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - ورامین

01/02/27

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

01/02/27

مشاهده

بنگاه فلزات اسدی

تهران - تهران

01/02/27

مشاهده

بنگاه المهدی

تهران - ری

01/02/27

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

01/02/27

مشاهده

فلزات محقق

مرکزی - اراک

01/02/27

مشاهده

بنگاه پارس

تهران - ورامین

01/02/27

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

01/02/27

مشاهده

بنگاه گروسی

تهران - تهران

01/02/27

مشاهده

بنگاه المپیک

قم - قم

01/02/27

مشاهده

بنگاه سرخوش و احمدی

همدان - همدان

01/02/27

مشاهده

تولید فلزات رضایی

اصفهان - نجف آباد

01/02/27

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی حیدری

تهران - تهران

01/02/27

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

01/02/27

مشاهده

بنگاه علی نژاد

البرز - کرج

01/02/27

مشاهده

بورس فلزات خالقی

خراسان رضوی - مشهد

01/02/27

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

01/02/27

مشاهده

بنگاه پارس استوک

فارس - شیراز

01/02/27

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

01/02/27

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی کریمی

مرکزی - اراک

01/02/27

مشاهده

بنگاه اقدامی

تهران - تهران

01/02/27

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

01/02/27

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

01/02/27

مشاهده

بنگاه طوس فلز

خراسان رضوی - مشهد

01/02/27

مشاهده