ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات استیل و سایر فلزات

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

01/09/13

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

01/09/13

مشاهده

بورس فلزات نقدی

خراسان شمالی - شیروان

01/09/13

مشاهده

بنگاه استیل خدابنده لو

تهران - تهران

01/09/13

مشاهده

بنگاه فلزات اسدی

تهران - تهران

01/09/13

مشاهده

بنگاه برادران خندان

قزوین - قزوین

01/09/13

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

01/09/13

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

01/09/13

مشاهده

تولید فلزات رضایی

اصفهان - نجف آباد

01/09/13

مشاهده

بنگاه بهنام رضایی

گیلان - رشت

01/09/13

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

01/09/13

مشاهده

بنگاه شفیعی

اصفهان - شهرضا

01/09/13

مشاهده

بنگاه داودی

قم - قم

01/09/13

مشاهده

بنگاه گروسی

تهران - تهران

01/09/13

مشاهده

ذوب فلزات احمدی

خراسان رضوی - قوچان

01/09/13

مشاهده

بنگاه نگار

همدان - همدان

01/09/13

مشاهده

بنگاه الوند

قزوین - البرز

01/09/13

مشاهده

ایران مس

تهران - تهران

01/09/13

مشاهده

بنگاه پارس استوک

فارس - شیراز

01/09/13

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

01/09/13

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

01/09/13

مشاهده

کارا استیل

تهران - قدس

01/09/13

مشاهده

ذوب فلزات رضا

تهران - ری

01/09/13

مشاهده

بنگاه علی قدمی

تهران - ری

01/09/13

مشاهده

بنگاه ثمری

تهران - ری

01/09/13

مشاهده