ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات استیل و سایر فلزات

بنگاه فلزات رنگی حیدری

تهران - تهران

02/09/11

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

02/09/11

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی اتحاد

قزوین - قزوین

02/09/11

مشاهده

بنگاه شکوهی

تهران - تهران

02/09/11

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

02/09/11

مشاهده

بنگاه فلزات ایمانی

زنجان - زنجان

02/09/11

مشاهده

بنگاه نگار

همدان - همدان

02/09/11

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

02/09/11

مشاهده

سحاب صداقت

تهران - تهران

02/09/11

مشاهده

بنگاه فلزات شریفی

تهران - ملارد

02/09/11

مشاهده

بنگاه فلزات سرخوش

خوزستان - اهواز

02/09/11

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

02/09/11

مشاهده

بنگاه آتش اصفهان

اصفهان - اصفهان

02/09/11

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

02/09/11

مشاهده

بنگاه گروسی

تهران - تهران

02/09/11

مشاهده

بنگاه باقری فر

قم - قم

02/09/11

مشاهده

بنگاه ضایعات مشکینی

تهران - شهریار

02/09/11

مشاهده

بنگاه سبز علی

قم - قم

02/09/11

مشاهده

بنگاه خاوند

قم - قم

02/09/11

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

02/09/11

مشاهده

بنگاه استیل خدابنده لو

تهران - تهران

02/09/11

مشاهده

بنگاه استیل بهمنی

تهران - ری

02/09/11

مشاهده

بنگاه برادران گروسی

تهران - تهران

02/09/11

مشاهده

بنگاه پارس استوک

فارس - شیراز

02/09/11

مشاهده

تولید فلزات رضایی

اصفهان - نجف آباد

02/09/11

مشاهده