ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات استیل و سایر فلزات

فلزات پایتخت

تهران - تهران

02/01/09

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

02/01/09

مشاهده

بنگاه استیل خدابنده لو

تهران - تهران

02/01/09

مشاهده

الو ضایعات

اصفهان - اصفهان

02/01/09

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

02/01/09

مشاهده

بنگاه حمیدی

زنجان - زنجان

02/01/09

مشاهده

کارا استیل

تهران - قدس

02/01/09

مشاهده

بنگاه پارس استوک

فارس - شیراز

02/01/09

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

02/01/09

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

02/01/09

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

02/01/09

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

02/01/09

مشاهده

بنگاه شفیعی

اصفهان - شهرضا

02/01/09

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

02/01/09

مشاهده

بنگاه ضایعات مشکینی

تهران - شهریار

02/01/08

مشاهده

بنگاه شریفی

اصفهان - اصفهان

02/01/08

مشاهده

تولید فلزات رضایی

اصفهان - نجف آباد

02/01/08

مشاهده

بنگاه احسان

اصفهان - لنجان

02/01/08

مشاهده

بنگاه استیل سعید

تهران - تهران

02/01/08

مشاهده

فلزات رنگین اصلانی

زنجان - زنجان

02/01/08

مشاهده

خوشدل

تهران - تهران

02/01/08

مشاهده

ذوب الومینیوم

کرمان - کرمان

02/01/08

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

02/01/08

مشاهده

بنگاه ضایعات استیل ورسی

قم - قم

02/01/08

مشاهده

ضایعات البرز گستر ایرانیان

اصفهان - اصفهان

02/01/08

مشاهده