ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات مس آسیابی

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

215,000

215,000

01/09/13

مشاهده

گروه بازیافت مِـتا مس

تهران - پاکدشت

تهران

232,000

232,000

01/09/13

مشاهده

تولیدی سلطان مس

اصفهان - برخوار

اصفهان

227,000

227,000

01/09/12

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

210,000

210,000

01/09/12

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

205,000

205,000

01/09/11

مشاهده

بنگاه فلزات رنگين آتشگاه

اصفهان - اصفهان

اصفهان

210,000

210,000

01/09/11

مشاهده

فلزات رنگی احمد نژاد

تهران - تهران

تهران

222,000

222,000

01/09/10

مشاهده

بنگاه فراهانی

تهران - تهران

تهران

223,000

223,000

01/09/07

مشاهده

ریخته گری امین ذوب

البرز - کرج

البرز

162,000

162,000

01/08/30

مشاهده

فلزات رنگی شهریار

تهران - شهریار

تهران

212,000

212,000

01/08/30

مشاهده

بنگاه سام

تهران - تهران

تهران

210,000

210,000

01/08/29

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

202,000

202,000

01/08/28

مشاهده

بنگاه ضایعاتی ها

تهران - رباط کریم

تهران

212,000

212,000

01/07/20

مشاهده

بنگاه فلزات خاکپور

تهران - تهران

تهران

209,000

209,000

01/06/28

مشاهده

ذوب برنز امید اصفهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

210,000

210,000

01/06/26

مشاهده

بنگاه فرشچی

تهران - تهران

تهران

218,000

218,000

01/06/07

مشاهده

شرکت آسیاب مس بهاران

همدان - همدان

همدان

210,000

210,000

01/05/10

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قاسمی

البرز - کرج

البرز

193,000

193,000

00/11/06

مشاهده

بنگاه مس حیرتی

تهران - ری

تهران

222,000

222,000

00/09/30

مشاهده

نوین مس

تهران - تهران

تهران

200,000

200,000

00/08/09

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی صداقت

همدان - همدان

همدان

186,000

186,000

00/05/17

مشاهده