ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات مس آسیابی

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

260,000

260,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه فلزات رنگين آتشگاه

اصفهان - اصفهان

اصفهان

317,000

317,000

02/01/05

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

230,000

230,000

01/12/29

مشاهده

فلزات رنگی شهریار

تهران - شهریار

تهران

285,000

285,000

01/12/29

مشاهده

ذوب برنز امید اصفهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

300,000

300,000

01/12/27

مشاهده

ضایعات البرز گستر ایرانیان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

300,000

300,000

01/12/26

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

300,000

300,000

01/12/25

مشاهده

آنلاین ضایعات

تهران - تهران

تهران

282,000

282,000

01/12/23

مشاهده

گروه بازیافت مِـتا مس

تهران - پاکدشت

تهران

360,000

360,000

01/12/20

مشاهده

شرکت آسیاب مس بهاران

همدان - همدان

همدان

370,000

370,000

01/12/19

مشاهده

بنگاه افسر

تهران - تهران

تهران

397,000

397,000

01/12/12

مشاهده

فلزات رنگی احمد نژاد

تهران - تهران

تهران

422,000

422,000

01/12/10

مشاهده

بنگاه سام

تهران - تهران

تهران

335,000

335,000

01/11/13

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

240,000

240,000

01/10/05

مشاهده

بنگاه فلزات خاکپور

تهران - تهران

تهران

260,000

260,000

01/09/30

مشاهده

تولیدی سلطان مس

اصفهان - برخوار

اصفهان

227,000

227,000

01/09/17

مشاهده

بنگاه فراهانی

تهران - تهران

تهران

230,000

230,000

01/09/14

مشاهده

ریخته گری امین ذوب

البرز - کرج

البرز

162,000

162,000

01/08/30

مشاهده

بنگاه ضایعاتی ها

تهران - رباط کریم

تهران

212,000

212,000

01/07/20

مشاهده

بنگاه فرشچی

تهران - تهران

تهران

218,000

218,000

01/06/07

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قاسمی

البرز - کرج

البرز

193,000

193,000

00/11/06

مشاهده

بنگاه مس حیرتی

تهران - ری

تهران

222,000

222,000

00/09/30

مشاهده

نوین مس

تهران - تهران

تهران

200,000

200,000

00/08/09

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی صداقت

همدان - همدان

همدان

186,000

186,000

00/05/17

مشاهده