ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات دم قیچی برنج

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

180,000

180,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

164,000

164,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

163,000

163,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه فلزات لک

تهران - تهران

تهران

160,000

160,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

170,000

170,000

01/07/07

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

160,000

160,000

01/07/07

مشاهده

دلتا متالز (فیض آبادی)

تهران - تهران

تهران

165,000

165,000

01/07/06

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

165,000

165,000

01/07/06

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

165,000

165,000

01/07/05

مشاهده

بنگاه عزیزی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

143,000

143,000

01/07/05

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

163,000

163,000

01/07/05

مشاهده

تولیدی برنز باران

تهران - ورامین

تهران

147,200

147,200

01/07/04

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

156,000

156,000

01/07/03

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

160,000

160,000

01/07/01

مشاهده

بنگاه ضایعاتی ها

تهران - رباط کریم

تهران

165,000

165,000

01/06/31

مشاهده

بنگاه تجری

تهران - تهران

تهران

163,000

163,000

01/06/31

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

البرز

145,000

145,000

01/06/30

مشاهده

بنگاه شادمانی

تهران - تهران

تهران

167,000

167,000

01/06/20

مشاهده

آنلاین ضایعات

تهران - تهران

تهران

165,000

165,000

01/06/09

مشاهده

فلزات رنگی احمد نژاد

تهران - تهران

تهران

165,000

165,000

01/05/14

مشاهده

زرین مدار کویر

کرمان - کرمان

کرمان

152,000

152,000

01/05/05

مشاهده

بنگاه مقصودی

تهران - تهران

تهران

171,000

171,000

01/04/05

مشاهده

بنگاه آهن آلات جعفری

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

167,000

167,000

01/04/04

مشاهده

آخوندی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

170,000

170,000

01/03/22

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

160,000

160,000

01/02/05

مشاهده