ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات دم قیچی برنج

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

200,000

200,000

02/01/05

مشاهده

فلزات رنگین اصلانی

زنجان - زنجان

زنجان

230,000

230,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه فلزات لک

تهران - تهران

تهران

250,000

250,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

210,000

210,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه عزیزی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

160,000

160,000

02/01/03

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

200,000

200,000

02/01/02

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

210,000

210,000

02/01/02

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

170,000

170,000

01/12/29

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

البرز

180,000

180,000

01/12/28

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

240,000

240,000

01/12/28

مشاهده

تولیدی برنز باران

تهران - ورامین

تهران

250,000

250,000

01/12/28

مشاهده

ضایعات البرز گستر ایرانیان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

200,000

200,000

01/12/26

مشاهده

بنگاه تجری

تهران - تهران

تهران

278,000

278,000

01/12/18

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

280,000

280,000

01/12/18

مشاهده

بنگاه افسر

تهران - تهران

تهران

295,000

295,000

01/12/12

مشاهده

فلزات رنگی احمد نژاد

تهران - تهران

تهران

332,000

332,000

01/12/10

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

325,000

325,000

01/12/10

مشاهده

بنگاه میراکبری

تهران - تهران

تهران

310,000

310,000

01/12/02

مشاهده

بنگاه سجاد

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

285,000

285,000

01/11/29

مشاهده

بنگاه شادمانی

تهران - تهران

تهران

275,000

275,000

01/11/24

مشاهده

بورس فلزات اسماعیلی

قم - قم

قم

275,000

275,000

01/11/13

مشاهده

دلتا متالز (فیض آبادی)

تهران - تهران

تهران

265,000

265,000

01/11/10

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

260,000

260,000

01/11/09

مشاهده

زرین مدار کویر

کرمان - کرمان

کرمان

227,000

227,000

01/10/30

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

200,000

200,000

01/10/05

مشاهده