ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات دم قیچی برنج

بنگاه افشین سلیمانی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

220,000

220,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه فلزات مرسلی

تهران - ری

تهران

231,000

231,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه فلزات لک

تهران - تهران

تهران

227,000

227,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

220,000

220,000

02/07/04

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

240,000

240,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه میرهادی

تهران - تهران

تهران

232,000

232,000

02/07/02

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

230,000

230,000

02/07/01

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

220,000

220,000

02/06/31

مشاهده

ضایعات البرز گستر ایرانیان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

220,000

220,000

02/06/31

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

235,000

235,000

02/06/30

مشاهده

بنگاه تجری

تهران - تهران

تهران

227,000

227,000

02/06/29

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

235,000

235,000

02/06/27

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

200,000

200,000

02/06/27

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

البرز

210,000

210,000

02/06/20

مشاهده

فلزات رنگی احمد نژاد

تهران - تهران

تهران

240,000

240,000

02/06/15

مشاهده

بنگاه شادمانی

تهران - تهران

تهران

230,000

230,000

02/06/11

مشاهده

تولیدی برنز باران

تهران - ورامین

تهران

210,000

210,000

02/06/10

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

240,000

240,000

02/05/23

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

245,000

245,000

02/05/15

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

220,000

220,000

02/05/08

مشاهده

بنگاه مقصودی

تهران - تهران

تهران

245,000

245,000

02/05/03

مشاهده

بنگاه ضایعاتی ها

تهران - رباط کریم

تهران

242,000

242,000

02/03/25

مشاهده

دلتا متالز (فیض آبادی)

تهران - تهران

تهران

250,000

250,000

02/03/24

مشاهده

صنایع مس رضایی

زنجان - زنجان

زنجان

205,000

205,000

02/03/03

مشاهده

بنگاه میراکبری

تهران - تهران

تهران

280,000

280,000

02/02/22

مشاهده