ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات برنج در هم

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه متال اصفهان

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

165,000

165,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه تجری

تهران - تهران

تهران

170,000

170,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه شهبازی

خوزستان - اهواز

خوزستان

163,000

163,000

01/03/05

مشاهده

فروشگاه آذربایجان

آذربایجان شرقی - آذرشهر

آذربایجان شرقی

158,000

158,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه هاشمپور

تهران - اسلامشهر

تهران

162,000

162,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه علی نژاد

البرز - کرج

البرز

162,000

162,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه سرخوش و احمدی

همدان - همدان

همدان

170,000

170,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه خصالی

تهران - تهران

تهران

170,000

170,000

01/03/05

مشاهده

مرکز بازیافت سروری

گیلان - لنگرود

گیلان

166,000

166,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

تهران

150,000

150,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - ورامین

تهران

166,000

166,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه ضایعاتی سرخوش

خوزستان - اهواز

خوزستان

163,000

163,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

170,000

170,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

157,400

157,400

01/03/05

مشاهده

فلزات فلاح

تهران - تهران

تهران

172,000

172,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

162,000

162,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه زاینده رود

اصفهان - اصفهان

اصفهان

160,000

160,000

01/03/05

مشاهده

انبار ضایعات سید هادی

مرکزی - دلیجان

مرکزی

165,000

165,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه برادران اصغری

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

170,000

170,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه نظری

فارس - شیراز

فارس

145,000

145,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

169,000

169,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

164,000

164,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه شفیعی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

166,000

166,000

01/03/04

مشاهده

سپاهان ذوب

اصفهان - اصفهان

اصفهان

160,000

160,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

165,000

165,000

01/03/04

مشاهده