ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات برنج در هم

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

275,000

275,000

01/11/13

مشاهده

بنگاه بی تاج

مازندران - قائم شهر

مازندران

230,000

230,000

01/11/13

مشاهده

بنگاه بهنام رضایی

گیلان - رشت

گیلان

255,000

255,000

01/11/13

مشاهده

آنلاین ضایعات

تهران - تهران

تهران

275,000

275,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

مازندران

250,000

250,000

01/11/12

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

276,000

276,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه احمد جلالی

قزوین - قزوین

قزوین

250,000

250,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه پورعبدالله

یزد - یزد

یزد

265,000

265,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه فلزات رضایی

همدان - نهاوند

همدان

245,000

245,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعاتی سرخوش

خوزستان - اهواز

خوزستان

245,000

245,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه شهبازی

خوزستان - اهواز

خوزستان

250,000

250,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه شفیعی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

250,000

250,000

01/11/12

مشاهده

آریان ذوب طاها

تهران - اسلامشهر

تهران

268,000

268,000

01/11/12

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

270,000

270,000

01/11/12

مشاهده

انبار یاران

گیلان - رشت

گیلان

260,000

260,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه اروم ضایعات

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

200,000

200,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

250,000

250,000

01/11/12

مشاهده

فلزات متین

تهران - تهران

تهران

270,000

270,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه ثامن

تهران - تهران

تهران

275,000

275,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

250,000

250,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه اروم فلز

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

230,000

230,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه نقدی

تهران - ری

تهران

275,000

275,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

تهران

275,000

275,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه خلیفه

البرز - کرج

البرز

250,000

250,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

235,000

235,000

01/11/12

مشاهده