ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات برنج در هم

بنگاه خصالی

تهران - تهران

تهران

247,000

247,000

02/03/16

مشاهده

سپاهان ذوب

اصفهان - اصفهان

اصفهان

230,000

230,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

248,000

248,000

02/03/16

مشاهده

ترمو گام

تهران - شهریار

تهران

244,000

244,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه سبز علی

قم - قم

قم

220,000

220,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

248,000

248,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه ضایعات رضاپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

205,000

205,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

225,000

225,000

02/03/16

مشاهده

فلزات روستا

فارس - ارسنجان

فارس

235,000

235,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

230,000

230,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه فلزات شریفی

تهران - ملارد

تهران

210,000

210,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

240,000

240,000

02/03/16

مشاهده

ضایعات البرز گستر ایرانیان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

235,000

235,000

02/03/16

مشاهده

برادران بیرقدار

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

210,000

210,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

240,000

240,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه شادمانی

تهران - تهران

تهران

240,000

240,000

02/03/15

مشاهده

بنگاه سعادتی

کرمان - سیرجان

کرمان

220,000

220,000

02/03/15

مشاهده

بنگاه فلزات ایمانی

زنجان - زنجان

زنجان

240,000

240,000

02/03/15

مشاهده

بنگاه ضایعات صادقی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

230,000

230,000

02/03/15

مشاهده

انبار ضایعات شمال

گیلان - رشت

گیلان

240,000

240,000

02/03/15

مشاهده

بنگاه برادران خلیلی

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

210,000

210,000

02/03/15

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

230,000

230,000

02/03/15

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

تهران

240,000

240,000

02/03/15

مشاهده

فلزات رنگین رضا صالحی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

245,000

245,000

02/03/15

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

220,000

220,000

02/03/15

مشاهده