ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات برنج در هم

بنگاه شفیعی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

155,000

155,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

157,000

157,000

01/07/09

مشاهده

انبار یاران

گیلان - رشت

گیلان

148,000

148,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

159,000

159,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

160,000

160,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی حیدری

تهران - تهران

تهران

160,000

160,000

01/07/09

مشاهده

مرکز بازیافت سروری

گیلان - لنگرود

گیلان

152,000

152,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه فیروزی

تهران - ری

تهران

158,000

158,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه وطن خواه

تهران - تهران

تهران

161,000

161,000

01/07/09

مشاهده

ریخته گر زاده

اصفهان - اصفهان

اصفهان

154,000

154,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

155,000

155,000

01/07/09

مشاهده

برادران بیکدلو

البرز - کرج

البرز

120,000

120,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

159,000

159,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

154,000

154,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه حیدری

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

150,000

150,000

01/07/09

مشاهده

بازیافت اسدی

کهکیلویه و بویر احمد - گچساران

کهکیلویه و بویر احمد

135,000

135,000

01/07/09

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

158,000

158,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

160,000

160,000

01/07/09

مشاهده

فلزات فلاح

تهران - تهران

تهران

158,000

158,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه ضایعات متال

البرز - کرج

البرز

135,000

135,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه ضایعات بابکی

مازندران - آمل

مازندران

145,000

145,000

01/07/08

مشاهده

بنگاه شهبازی

خوزستان - اهواز

خوزستان

150,000

150,000

01/07/08

مشاهده

بنگاه مهدی اکبری

خوزستان - اهواز

خوزستان

150,000

150,000

01/07/08

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

147,900

147,900

01/07/08

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

150,000

150,000

01/07/08

مشاهده