ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات رادیات برنجی

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

ذوب الومینیوم

کرمان - کرمان

کرمان

145,000

145,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه متال اصفهان

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

150,000

150,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه شهبازی

خوزستان - اهواز

خوزستان

150,000

150,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه هاشمپور

تهران - اسلامشهر

تهران

145,000

145,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه علی نژاد

البرز - کرج

البرز

139,000

139,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه خصالی

تهران - تهران

تهران

157,000

157,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - ورامین

تهران

151,000

151,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه برادران خندان

قزوین - قزوین

قزوین

142,000

142,000

01/03/05

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

141,000

141,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه ضایعاتی سرخوش

خوزستان - اهواز

خوزستان

150,000

150,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

155,000

155,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

133,200

133,200

01/03/05

مشاهده

فلزات فلاح

تهران - تهران

تهران

155,000

155,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

132,000

132,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

150,000

150,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

155,000

155,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه شفیعی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

155,000

155,000

01/03/04

مشاهده

سپاهان ذوب

اصفهان - اصفهان

اصفهان

145,000

145,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

142,000

142,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه اروند

خوزستان - اهواز

خوزستان

130,000

130,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی البرز

قزوین - قزوین

قزوین

145,000

145,000

01/03/04

مشاهده

ایران مس

تهران - تهران

تهران

158,000

158,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه پارس

تهران - ورامین

تهران

150,000

150,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه نقدی

تهران - ری

تهران

154,000

154,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه ثمری

تهران - ری

تهران

156,000

156,000

01/03/04

مشاهده