ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات رادیات برنجی

خوشدل

تهران - تهران

تهران

217,000

217,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

215,000

215,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه خلیفه

البرز - کرج

البرز

200,000

200,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

تهران

217,000

217,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه کیهان

تهران - تهران

تهران

217,000

217,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

201,000

201,000

02/07/05

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

217,000

217,000

02/07/05

مشاهده

ریخته گری ذوب کاران

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

205,000

205,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه افشین سلیمانی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

195,000

195,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه رضایی شوکت

تهران - تهران

تهران

220,000

220,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه فلزات مرسلی

تهران - ری

تهران

220,000

220,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه نقدی

تهران - ری

تهران

215,000

215,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه فلزات رنگین آتشگاه

اصفهان - اصفهان

اصفهان

208,000

208,000

02/07/05

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

212,000

212,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه مسعود جهانی

تهران - ورامین

تهران

220,000

220,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه ثمری صفا

تهران - ری

تهران

215,000

215,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه ضایعات مشکینی

تهران - شهریار

تهران

210,000

210,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

200,000

200,000

02/07/05

مشاهده

سپاهان ذوب

اصفهان - اصفهان

اصفهان

200,000

200,000

02/07/04

مشاهده

فلزات قزاقی

قم - قم

قم

215,000

215,000

02/07/04

مشاهده

فلزات رنگی رباطی

همدان - ملایر

همدان

155,000

155,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

190,000

190,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه شکوهی

تهران - تهران

تهران

217,000

217,000

02/07/04

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

218,000

218,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی ابویی

تهران - تهران

تهران

217,000

217,000

02/07/04

مشاهده