ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات رادیات برنجی

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

157,000

157,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

153,000

153,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه فلزات لک

تهران - تهران

تهران

155,000

155,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

140,000

140,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه برادران خندان

قزوین - قزوین

قزوین

155,000

155,000

01/09/06

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

158,000

158,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

140,000

140,000

01/09/06

مشاهده

فلزات رنگی ابراهیمی

تهران - ری

تهران

158,000

158,000

01/09/05

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

140,000

140,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه طوس فلز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

154,000

154,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه مهدی اکبری

خوزستان - اهواز

خوزستان

150,000

150,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه موسی

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

147,000

147,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

154,000

154,000

01/09/05

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

تهران

150,000

150,000

01/09/05

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

158,000

158,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه ضایعاتی سرخوش

خوزستان - اهواز

خوزستان

150,000

150,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه پارس

تهران - ورامین

تهران

154,000

154,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

148,000

148,000

01/09/05

مشاهده

فلزات رنگی (زارعی)

تهران - تهران

تهران

157,000

157,000

01/09/05

مشاهده

ذوب الومینیوم

کرمان - کرمان

کرمان

143,000

143,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه مبارکی

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

147,000

147,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

145,000

145,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه شادمانی

تهران - تهران

تهران

155,000

155,000

01/09/05

مشاهده

انبار ضایعات کریمی

کرمان - کرمان

کرمان

140,000

140,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه هاشمی

تهران - ری

تهران

158,000

158,000

01/09/05

مشاهده