ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات رادیات برنجی

بنگاه شراهی

تهران - ری

تهران

210,000

210,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

160,000

160,000

02/01/09

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

225,000

225,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه فلزات رنگين آتشگاه

اصفهان - اصفهان

اصفهان

180,000

180,000

02/01/09

مشاهده

انبار ضایعات شمال

گیلان - رشت

گیلان

180,000

180,000

02/01/09

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

195,000

195,000

02/01/09

مشاهده

الو ضایعات

اصفهان - اصفهان

اصفهان

190,000

190,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه احمدرضا

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

210,000

210,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

200,000

200,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه حمیدی

زنجان - زنجان

زنجان

175,000

175,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

155,000

155,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

100,000

100,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

مازندران

175,000

175,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه شفیعی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

190,000

190,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه ضایعات مشکینی

تهران - شهریار

تهران

172,000

172,000

02/01/08

مشاهده

بنگاه شریفی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

200,000

200,000

02/01/08

مشاهده

بنگاه یعقوب زاده

گیلان - رشت

گیلان

185,000

185,000

02/01/08

مشاهده

بنگاه مبارکی

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

180,000

180,000

02/01/08

مشاهده

انبار حمیدزاده

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

165,000

165,000

02/01/08

مشاهده

فلزات رنگین اصلانی

زنجان - زنجان

زنجان

180,000

180,000

02/01/08

مشاهده

خوشدل

تهران - تهران

تهران

150,000

150,000

02/01/08

مشاهده

ذوب الومینیوم

کرمان - کرمان

کرمان

162,000

162,000

02/01/08

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

180,000

180,000

02/01/08

مشاهده

ضایعات البرز گستر ایرانیان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

210,000

210,000

02/01/08

مشاهده

بنگاه ضایعاتی سرخوش

خوزستان - اهواز

خوزستان

170,000

170,000

02/01/08

مشاهده