ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات سفاله برنج

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه تجری

تهران - تهران

تهران

160,000

160,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه شهبازی

خوزستان - اهواز

خوزستان

152,000

152,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه خصالی

تهران - تهران

تهران

165,000

165,000

01/03/05

مشاهده

ذوب فلزات رضا

تهران - ری

تهران

140,000

140,000

01/03/05

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

148,000

148,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه ضایعاتی سرخوش

خوزستان - اهواز

خوزستان

150,000

150,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

158,000

158,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

146,000

146,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

158,000

158,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

160,000

160,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

152,000

152,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی البرز

قزوین - قزوین

قزوین

156,000

156,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه یحیی پور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

152,000

152,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

151,000

151,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه پارس

تهران - ورامین

تهران

155,000

155,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه نقدی

تهران - ری

تهران

145,000

145,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه عدل

یزد - تفت

یزد

140,000

140,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی کریمی

مرکزی - اراک

مرکزی

146,000

146,000

01/03/04

مشاهده

بورس فلزات خالقی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

155,000

155,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

150,000

150,000

01/03/04

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

160,000

160,000

01/03/04

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

164,000

164,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه فلزات لک

تهران - تهران

تهران

165,000

165,000

01/03/04

مشاهده

شرکت کژال پرور زنده رود

چهارمحال و بختیاری - سامان

چهارمحال و بختیاری

129,000

129,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه ضایعات علوی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

170,000

170,000

01/03/04

مشاهده