ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات سفاله برنج

فلزات رنگین اصلانی

زنجان - زنجان

زنجان

185,000

185,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه فلزات لک

تهران - تهران

تهران

230,000

230,000

02/01/05

مشاهده

شرکت کژال پرور زنده رود

چهارمحال و بختیاری - سامان

چهارمحال و بختیاری

209,000

209,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

160,000

160,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه خرید ضایعات سعادت

اصفهان - اصفهان

اصفهان

235,000

235,000

02/01/05

مشاهده

ترمو گام

تهران - شهریار

تهران

225,000

225,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

190,000

190,000

02/01/05

مشاهده

فلزات قربانی و عبدی

البرز - نظرآباد

البرز

190,000

190,000

02/01/04

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

تهران

220,000

220,000

02/01/04

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

214,000

214,000

02/01/04

مشاهده

بنگاه فلزات اسکندری

البرز - ساوجبلاغ

البرز

185,000

185,000

02/01/04

مشاهده

پیمانکاری میرذوب

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

230,000

230,000

02/01/03

مشاهده

بنگاه محسن مقدسی

مرکزی - اراک

مرکزی

192,000

192,000

02/01/03

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

100,000

100,000

02/01/03

مشاهده

ذوب فلزات رضا

تهران - ری

تهران

210,000

210,000

02/01/02

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

180,000

180,000

02/01/02

مشاهده

بنگاه حمیدی

زنجان - زنجان

زنجان

180,000

180,000

02/01/02

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

170,000

170,000

02/01/02

مشاهده

بنگاه ثامن

تهران - تهران

تهران

200,000

200,000

02/01/01

مشاهده

بنگاه ضایعاتی سرخوش

خوزستان - اهواز

خوزستان

190,000

190,000

02/01/01

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

150,000

150,000

01/12/29

مشاهده

بنگاه شهبازی

خوزستان - اهواز

خوزستان

120,000

120,000

01/12/28

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی کریمی

مرکزی - اراک

مرکزی

190,000

190,000

01/12/28

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

البرز

125,000

125,000

01/12/28

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

200,000

200,000

01/12/28

مشاهده