ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات سفاله برنج

بنگاه مهدی اکبری

خوزستان - اهواز

خوزستان

150,000

150,000

01/09/05

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

تهران

160,000

160,000

01/09/05

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

155,000

155,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه ضایعاتی سرخوش

خوزستان - اهواز

خوزستان

145,000

145,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه پارس

تهران - ورامین

تهران

158,000

158,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

157,000

157,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه شادمانی

تهران - تهران

تهران

155,000

155,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

154,000

154,000

01/09/05

مشاهده

ترمو گام

تهران - تهران

تهران

159,000

159,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

156,000

156,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه فلزات لک

تهران - تهران

تهران

155,000

155,000

01/09/05

مشاهده

شرکت کژال پرور زنده رود

چهارمحال و بختیاری - سامان

چهارمحال و بختیاری

146,000

146,000

01/09/05

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

160,000

160,000

01/09/04

مشاهده

بنگاه نعمتی افروخته

تهران - تهران

تهران

164,000

164,000

01/09/04

مشاهده

فلزات رنگی امیر طالبی

گیلان - رشت

گیلان

150,000

150,000

01/09/04

مشاهده

بنگاه محسن مقدسی

مرکزی - اراک

مرکزی

145,000

145,000

01/09/04

مشاهده

بنگاه عدالتی و نقدی

تهران - تهران

تهران

158,000

158,000

01/09/04

مشاهده

بنگاه شهبازی

خوزستان - اهواز

خوزستان

145,000

145,000

01/09/04

مشاهده

شرکت فولاد پلیمر برادران زیادی

گیلان - رشت

گیلان

147,000

147,000

01/09/03

مشاهده

ذوب فلزات رضا

تهران - ری

تهران

135,000

135,000

01/09/03

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

153,000

153,000

01/09/02

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

150,000

150,000

01/09/02

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

130,000

130,000

01/09/02

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

145,000

145,000

01/09/02

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

145,000

145,000

01/09/01

مشاهده