ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات برنج سفیدبار

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

245,000

245,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

220,000

220,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

240,000

240,000

02/03/16

مشاهده

ضایعات البرز گستر ایرانیان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

235,000

235,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی اکبری

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

235,000

235,000

02/03/15

مشاهده

بنگاه شادمانی

تهران - تهران

تهران

235,000

235,000

02/03/15

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

230,000

230,000

02/03/15

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

تهران

240,000

240,000

02/03/15

مشاهده

تولیدی خلج

همدان - همدان

همدان

244,000

244,000

02/03/14

مشاهده

بنگاه فلزات رنگين آتشگاه

اصفهان - اصفهان

اصفهان

222,000

222,000

02/03/14

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

230,000

230,000

02/03/14

مشاهده

بنگاه قدس

تهران - تهران

تهران

237,000

237,000

02/03/14

مشاهده

بنگاه محمد خاکپور

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

220,000

220,000

02/03/12

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

220,000

220,000

02/03/11

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

231,500

231,500

02/03/11

مشاهده

برادران اکرادلو

قزوین - آبیک

قزوین

215,000

215,000

02/03/11

مشاهده

بنگاه غفارپور

اصفهان - اصفهان

اصفهان

220,000

220,000

02/03/11

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

230,000

230,000

02/03/10

مشاهده

مس عدالت

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

220,000

220,000

02/03/10

مشاهده

تولیدی برنز باران

تهران - ورامین

تهران

235,000

235,000

02/03/10

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

238,000

238,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

210,000

210,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه فلزات رضایی

همدان - نهاوند

همدان

230,000

230,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه خصالی

تهران - تهران

تهران

240,000

240,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی کریمی

مرکزی - اراک

مرکزی

230,000

230,000

02/03/09

مشاهده