ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات برنج سفیدبار

بنگاه ضایعات شرق

تهران - تهران

تهران

270,000

270,000

01/11/15

مشاهده

بنگاه غفارپور

اصفهان - اصفهان

اصفهان

250,000

250,000

01/11/15

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

275,000

275,000

01/11/15

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

265,000

265,000

01/11/15

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

البرز

220,000

220,000

01/11/15

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

230,000

230,000

01/11/14

مشاهده

بنگاه قدس

تهران - تهران

تهران

260,000

260,000

01/11/14

مشاهده

یاقوت چهارمحال

چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

چهارمحال و بختیاری

210,000

210,000

01/11/14

مشاهده

بنگاه رضیئی

همدان - ملایر

همدان

205,000

205,000

01/11/14

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

220,000

220,000

01/11/14

مشاهده

بنگاه فلزات رضایی

همدان - نهاوند

همدان

249,000

249,000

01/11/14

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

223,000

223,000

01/11/14

مشاهده

بنگاه مرادی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

260,000

260,000

01/11/14

مشاهده

رنگین بار برادران محمدی

همدان - ملایر

همدان

255,000

255,000

01/11/13

مشاهده

بنگاه فلزات المهدی

تهران - تهران

تهران

255,000

255,000

01/11/13

مشاهده

بورس فلزات اسماعیلی

قم - قم

قم

272,000

272,000

01/11/13

مشاهده

مس عدالت

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

250,000

250,000

01/11/13

مشاهده

بنگاه سجاد

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

268,000

268,000

01/11/13

مشاهده

فلزات رنگی احمد نژاد

تهران - تهران

تهران

268,000

268,000

01/11/13

مشاهده

بنگاه فلزات رنگين آتشگاه

اصفهان - اصفهان

اصفهان

245,000

245,000

01/11/13

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی ابویی

تهران - تهران

تهران

268,000

268,000

01/11/13

مشاهده

بنگاه هفتون

اصفهان - اصفهان

اصفهان

240,000

240,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه پورعبدالله

یزد - یزد

یزد

265,000

265,000

01/11/12

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

255,000

255,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه ثامن

تهران - تهران

تهران

275,000

275,000

01/11/12

مشاهده