ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات برنج سفیدبار

ترمو گام

تهران - شهریار

تهران

234,000

234,000

02/09/20

مشاهده

سحاب صداقت

تهران - تهران

تهران

228,000

228,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه برادران محمدی

خوزستان - اهواز

خوزستان

210,000

210,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

231,000

231,000

02/09/20

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

217,000

217,000

02/09/20

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

215,000

215,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه میرهادی

تهران - تهران

تهران

230,000

230,000

02/09/20

مشاهده

فلزات رنگی مهدی

خوزستان - اهواز

خوزستان

221,000

221,000

02/09/19

مشاهده

بنگاه افشین سلیمانی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

216,000

216,000

02/09/19

مشاهده

ایرانیان برتر

تهران - اسلامشهر

تهران

220,000

220,000

02/09/19

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

215,000

215,000

02/09/19

مشاهده

بنگاه خصالی

تهران - تهران

تهران

230,000

230,000

02/09/19

مشاهده

یاقوت چهارمحال

چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

چهارمحال و بختیاری

220,000

220,000

02/09/18

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

تهران

227,000

227,000

02/09/18

مشاهده

فلزات قزاقی

قم - قم

قم

225,000

225,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

220,000

220,000

02/09/17

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

213,000

213,000

02/09/17

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

220,000

220,000

02/09/14

مشاهده

بنگاه فلزات رنگین آتشگاه

اصفهان - اصفهان

اصفهان

220,000

220,000

02/09/14

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

205,000

205,000

02/09/12

مشاهده

بنگاه قدس

تهران - تهران

تهران

222,000

222,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه غفارپور

اصفهان - اصفهان

اصفهان

215,000

215,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

210,000

210,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه شادمانی

تهران - تهران

تهران

220,000

220,000

02/09/09

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی اکبری

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

222,000

222,000

02/09/09

مشاهده