ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات برنج سفیدبار

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه هاشمپور

تهران - اسلامشهر

تهران

162,000

162,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه خصالی

تهران - تهران

تهران

167,000

167,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه رضیئی

همدان - ملایر

همدان

155,000

155,000

01/03/05

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

158,000

158,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

164,000

164,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

168,000

168,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

163,000

163,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

162,000

162,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی کریمی

مرکزی - اراک

مرکزی

162,000

162,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

162,000

162,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه رحمتی

تهران - تهران

تهران

165,000

165,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

158,000

158,000

01/03/04

مشاهده

فروشگاه فارس

اصفهان - اصفهان

اصفهان

155,000

155,000

01/03/03

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

164,000

164,000

01/03/03

مشاهده

زرین مدار کویر

کرمان - کرمان

کرمان

166,000

166,000

01/03/03

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

170,000

170,000

01/03/03

مشاهده

بنگاه شاه حسینی

مرکزی - اراک

مرکزی

164,000

164,000

01/03/03

مشاهده

بنگاه غفارپور

اصفهان - اصفهان

اصفهان

161,000

161,000

01/03/02

مشاهده

بنگاه شادمانی

تهران - تهران

تهران

168,000

168,000

01/03/02

مشاهده

بنگاه پورعبدالله

یزد - یزد

یزد

166,000

166,000

01/03/02

مشاهده

بنگاه برادران محمدی

خوزستان - اهواز

خوزستان

150,000

150,000

01/03/02

مشاهده

بنگاه آرش

همدان - همدان

همدان

168,000

168,000

01/03/02

مشاهده

فلزات رنگی فراهانی

تهران - تهران

تهران

167,000

167,000

01/03/02

مشاهده

بنگاه ثامن

تهران - تهران

تهران

170,000

170,000

01/03/02

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

162,000

162,000

01/03/02

مشاهده