ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات برنج زردبار

بنگاه ضایعات بابایی

مازندران - آمل

مازندران

210,000

210,000

02/07/03

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

215,000

215,000

02/07/03

مشاهده

فلزات رنگی پارسیان

البرز - کرج

البرز

200,000

200,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه احمدرضا

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

220,000

220,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

220,000

220,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه پورعبدالله

یزد - یزد

یزد

215,000

215,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

228,000

228,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه افشین سلیمانی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

220,000

220,000

02/07/03

مشاهده

فلزات محقق

مرکزی - اراک

مرکزی

210,000

210,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه فلزات کریمی

تهران - تهران

تهران

223,000

223,000

02/07/03

مشاهده

ترمو گام

تهران - شهریار

تهران

230,000

230,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

230,000

230,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه خصالی

تهران - تهران

تهران

227,000

227,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه علی منش

تهران - بهارستان

تهران

218,000

218,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه علیرضایی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

220,000

220,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه وحید

تهران - تهران

تهران

205,000

205,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه فلزات حسنی

تهران - تهران

تهران

225,000

225,000

02/07/03

مشاهده

خبات هانیسی

کردستان - سنندج

کردستان

215,000

215,000

02/07/03

مشاهده

فلزات افخمی

تهران - ری

تهران

230,000

230,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه پارس استوک

فارس - شیراز

فارس

210,000

210,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه فلزات لک

تهران - تهران

تهران

230,000

230,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه فلزات مرسلی

تهران - ری

تهران

230,000

230,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه میرهادی

تهران - تهران

تهران

230,000

230,000

02/07/02

مشاهده

بنگاه عمادی

تهران - شهریار

تهران

230,000

230,000

02/07/02

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

220,000

220,000

02/07/02

مشاهده