ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات برنج زردبار

بنگاه پارس استوک

فارس - شیراز

فارس

153,000

153,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه فلزات برادران احمدی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

155,000

155,000

01/09/06

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

169,000

169,000

01/09/06

مشاهده

ترمو گام

تهران - تهران

تهران

165,000

165,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

167,000

167,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه فلزات لک

تهران - تهران

تهران

168,000

168,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

160,000

160,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه قدس

تهران - تهران

تهران

158,000

158,000

01/09/06

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

168,000

168,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

159,000

159,000

01/09/06

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

155,000

155,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه طوس فلز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

168,000

168,000

01/09/05

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

تهران

165,000

165,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

160,000

160,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه شادمانی

تهران - تهران

تهران

167,000

167,000

01/09/05

مشاهده

ریخته گر زاده

اصفهان - اصفهان

اصفهان

164,000

164,000

01/09/05

مشاهده

انبار ضایعات کریمی

کرمان - کرمان

کرمان

150,000

150,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه زمانی فرد

کرمان - کرمان

کرمان

148,000

148,000

01/09/05

مشاهده

فلزات فلاح

تهران - تهران

تهران

170,000

170,000

01/09/05

مشاهده

فلز گستر مرکزی

تهران - ری

تهران

165,000

165,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه ضایعات برادران محمدیان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

150,000

150,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه نگار

همدان - همدان

همدان

164,000

164,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

167,000

167,000

01/09/05

مشاهده

فلزات رنگی ناخدا

فارس - شیراز

فارس

156,000

156,000

01/09/05

مشاهده

شرکت کژال پرور زنده رود

چهارمحال و بختیاری - سامان

چهارمحال و بختیاری

160,000

160,000

01/09/05

مشاهده