ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات مس آرمیچری

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

198,000

198,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

200,000

200,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه وطن خواه

تهران - تهران

تهران

205,000

205,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

202,000

202,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه سام

تهران - تهران

تهران

198,000

198,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

194,000

194,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

200,000

200,000

01/07/09

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

195,000

195,000

01/07/08

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

185,000

185,000

01/07/08

مشاهده

بنگاه خواجه ای

فارس - شیراز

فارس

185,000

185,000

01/07/08

مشاهده

بنگاه محسن مقدسی

مرکزی - اراک

مرکزی

190,000

190,000

01/07/08

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

192,100

192,100

01/07/08

مشاهده

رنگین بار برادران محمدی

همدان - ملایر

همدان

195,000

195,000

01/07/07

مشاهده

بنگاه ضایعات صادقی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

195,000

195,000

01/07/07

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

192,000

192,000

01/07/07

مشاهده

انبار صالحی

تهران - ورامین

تهران

187,000

187,000

01/07/07

مشاهده

فلز گستر مرکزی

تهران - ری

تهران

195,000

195,000

01/07/07

مشاهده

گروه بازیافت مِـتا مس

تهران - پاکدشت

تهران

195,000

195,000

01/07/07

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

185,000

185,000

01/07/07

مشاهده

فلزات محقق

مرکزی - اراک

مرکزی

190,000

190,000

01/07/07

مشاهده

پارس مس (ریاضتی)

تهران - تهران

تهران

192,000

192,000

01/07/06

مشاهده

بنگاه فلزات ریاضتی

تهران - تهران

تهران

200,000

200,000

01/07/06

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

170,000

170,000

01/07/06

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

190,000

190,000

01/07/06

مشاهده

بنگاه فلزات برادران احمدی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

190,000

190,000

01/07/05

مشاهده