ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات مس ذوبی

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

355,000

355,000

01/11/13

مشاهده

بنگاه سام

تهران - تهران

تهران

330,000

330,000

01/11/13

مشاهده

بنگاه بی تاج

مازندران - قائم شهر

مازندران

335,000

335,000

01/11/13

مشاهده

بنگاه بهنام رضایی

گیلان - رشت

گیلان

340,000

340,000

01/11/13

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

320,000

320,000

01/11/13

مشاهده

مرکز ضایعات جمالی

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

280,000

280,000

01/11/13

مشاهده

آنلاین ضایعات

تهران - تهران

تهران

357,000

357,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

مازندران

345,000

345,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه اٌروم آلیاژ

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

320,000

320,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

330,000

330,000

01/11/12

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

357,000

357,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه احمد جلالی

قزوین - قزوین

قزوین

335,000

335,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه هفتون

اصفهان - اصفهان

اصفهان

335,000

335,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه پورعبدالله

یزد - یزد

یزد

350,000

350,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه فلزات رضایی

همدان - نهاوند

همدان

340,000

340,000

01/11/12

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

340,000

340,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعاتی سرخوش

خوزستان - اهواز

خوزستان

325,000

325,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه شهبازی

خوزستان - اهواز

خوزستان

330,000

330,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه شفیعی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

350,000

350,000

01/11/12

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

355,000

355,000

01/11/12

مشاهده

انبار یاران

گیلان - رشت

گیلان

350,000

350,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه اروم ضایعات

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

300,000

300,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

340,000

340,000

01/11/12

مشاهده

فلزات متین

تهران - تهران

تهران

358,000

358,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه شهریار (کرمان)

کرمان - کرمان

کرمان

250,000

250,000

01/11/12

مشاهده