ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات مس ذوبی

ریخته گر زاده

اصفهان - اصفهان

اصفهان

330,000

330,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه وطن خواه

تهران - تهران

تهران

337,000

337,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه قدس

تهران - تهران

تهران

331,000

331,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه مسعود جهانی

تهران - ورامین

تهران

340,000

340,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی کریمی

مرکزی - اراک

مرکزی

320,000

320,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه خصالی

تهران - تهران

تهران

335,000

335,000

02/03/16

مشاهده

سپاهان ذوب

اصفهان - اصفهان

اصفهان

330,000

330,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

344,000

344,000

02/03/16

مشاهده

ترمو گام

تهران - شهریار

تهران

327,000

327,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه فلزات موسوی

مرکزی - اراک

مرکزی

310,000

310,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه سبز علی

قم - قم

قم

320,000

320,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

343,000

343,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه ضایعات رضاپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

305,000

305,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

310,000

310,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

303,000

303,000

02/03/16

مشاهده

فلزات روستا

فارس - ارسنجان

فارس

325,000

325,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

330,000

330,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه فلزات شریفی

تهران - ملارد

تهران

300,000

300,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

335,000

335,000

02/03/16

مشاهده

ضایعات البرز گستر ایرانیان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

335,000

335,000

02/03/16

مشاهده

برادران بیرقدار

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

310,000

310,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

340,000

340,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی اکبری

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

335,000

335,000

02/03/15

مشاهده

بنگاه شادمانی

تهران - تهران

تهران

340,000

340,000

02/03/15

مشاهده

بنگاه سعادتی

کرمان - سیرجان

کرمان

315,000

315,000

02/03/15

مشاهده