ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات مس ذوبی

بنگاه علی منش

تهران - بهارستان

تهران

190,000

190,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه شفیعی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

195,000

195,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

197,000

197,000

01/07/09

مشاهده

انبار یاران

گیلان - رشت

گیلان

188,000

188,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

196,000

196,000

01/07/09

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

188,500

188,500

01/07/09

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

200,000

200,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی حیدری

تهران - تهران

تهران

199,000

199,000

01/07/09

مشاهده

مرکز بازیافت سروری

گیلان - لنگرود

گیلان

190,000

190,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه فیروزی

تهران - ری

تهران

198,000

198,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه وطن خواه

تهران - تهران

تهران

203,000

203,000

01/07/09

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

187,000

187,000

01/07/09

مشاهده

ریخته گر زاده

اصفهان - اصفهان

اصفهان

198,000

198,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

180,000

180,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

195,000

195,000

01/07/09

مشاهده

برادران بیکدلو

البرز - کرج

البرز

170,000

170,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

202,000

202,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه سام

تهران - تهران

تهران

196,000

196,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

194,000

194,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه قدس

تهران - تهران

تهران

192,000

192,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه حیدری

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

185,000

185,000

01/07/09

مشاهده

بازیافت اسدی

کهکیلویه و بویر احمد - گچساران

کهکیلویه و بویر احمد

170,000

170,000

01/07/09

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

197,000

197,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

200,000

200,000

01/07/09

مشاهده

فلزات فلاح

تهران - تهران

تهران

200,000

200,000

01/07/09

مشاهده