ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات مس ذوبی

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

320,000

320,000

02/09/20

مشاهده

بورس ورق های آلومینیومی عطایی

تهران - تهران

تهران

333,000

333,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

330,000

330,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه ضایعات اصفهان

اصفهان - برخوار

اصفهان

285,000

285,000

02/09/20

مشاهده

ترمو گام

تهران - شهریار

تهران

323,000

323,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

334,000

334,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

308,000

308,000

02/09/20

مشاهده

سحاب صداقت

تهران - تهران

تهران

333,000

333,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه موسی

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

320,000

320,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه عیوضخانی

قزوین - تاکستان

قزوین

310,000

310,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

333,000

333,000

02/09/20

مشاهده

فلزات قربانی و عبدی

البرز - نظرآباد

البرز

323,000

323,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه فلزات فارابی

تهران - تهران

تهران

332,000

332,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه آپادانا

اصفهان - اصفهان

اصفهان

310,000

310,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه مبارکی

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

320,000

320,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه بابائی

تهران - تهران

تهران

334,000

334,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه وطن خواه

تهران - تهران

تهران

333,000

333,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه مجتبی (اسدپور)

مازندران - بابل

مازندران

315,000

315,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه فلزات زاگرس

خوزستان - اهواز

خوزستان

315,000

315,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه برادران محمدی

خوزستان - اهواز

خوزستان

320,000

320,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه مس حیرتی

تهران - ری

تهران

332,000

332,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه سبز علی

قم - قم

قم

320,000

320,000

02/09/20

مشاهده

فلزات افخمی

تهران - ری

تهران

332,000

332,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه مس ستاری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

332,000

332,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه ضایعات صادقی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

325,000

325,000

02/09/20

مشاهده