ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات مس ذوبی

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

نگین فلز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

220,000

220,000

01/03/05

مشاهده

ذوب الومینیوم

کرمان - کرمان

کرمان

200,000

200,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه متال اصفهان

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

215,000

215,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه تجری

تهران - تهران

تهران

215,000

215,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه شهبازی

خوزستان - اهواز

خوزستان

215,000

215,000

01/03/05

مشاهده

فروشگاه آذربایجان

آذربایجان شرقی - آذرشهر

آذربایجان شرقی

210,000

210,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه هاشمپور

تهران - اسلامشهر

تهران

220,000

220,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه علی نژاد

البرز - کرج

البرز

213,000

213,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه سرخوش و احمدی

همدان - همدان

همدان

223,000

223,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه خصالی

تهران - تهران

تهران

220,000

220,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه رضیئی

همدان - ملایر

همدان

190,000

190,000

01/03/05

مشاهده

مرکز بازیافت سروری

گیلان - لنگرود

گیلان

216,000

216,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

تهران

195,000

195,000

01/03/05

مشاهده

فلزات رنگی ناخدا

فارس - شیراز

فارس

213,000

213,000

01/03/05

مشاهده

تولیدی حبیب اللهی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

213,000

213,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

210,000

210,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه طاووسی

تهران - ورامین

تهران

222,000

222,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - ورامین

تهران

216,000

216,000

01/03/05

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

212,000

212,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه برادران خندان

قزوین - قزوین

قزوین

216,000

216,000

01/03/05

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

218,000

218,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه ضایعاتی سرخوش

خوزستان - اهواز

خوزستان

214,000

214,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

224,000

224,000

01/03/05

مشاهده

آسیاب‌ پلاست‌ بختگان

فارس - آباده

فارس

196,000

196,000

01/03/05

مشاهده

فلزات فلاح

تهران - تهران

تهران

224,000

224,000

01/03/05

مشاهده