ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات مس کابلی سیاه

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

برادران بیکدلو

البرز - کرج

البرز

197,000

197,000

00/08/06

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

تهران

215,000

215,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه برادران محمدی

خوزستان - اهواز

خوزستان

200,000

200,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه فلزات رنگين آتشگاه

اصفهان - اصفهان

اصفهان

209,000

209,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

203,000

203,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه حکمتیان

فارس - شیراز

فارس

197,000

197,000

00/08/06

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

215,000

215,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

196,000

196,000

00/08/06

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

214,000

214,000

00/08/06

مشاهده

تولید فلزات رضایی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

190,000

190,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

213,000

213,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه ذوقی حبیبی

تهران - ری

تهران

218,000

218,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

211,000

211,000

00/08/06

مشاهده

ذوب الومینیوم ایران گستر

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

185,000

185,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه فلزات صالحی (کاظمی)

تهران - تهران

تهران

213,000

213,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه پورعبدالله

یزد - یزد

یزد

210,000

210,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه ضایعات بهمنی

تهران - ری

تهران

212,000

212,000

00/08/05

مشاهده

ذوب فلزات عدالت

مرکزی - اراک

مرکزی

200,000

200,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

216,000

216,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه فراهانی

تهران - تهران

تهران

218,000

218,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه المپیک

قم - قم

قم

205,000

205,000

00/08/05

مشاهده

فلزات رنگین عماد

تهران - تهران

تهران

216,000

216,000

00/08/05

مشاهده

فلز گستر مرکزی

مرکزی - اراک

مرکزی

215,000

215,000

00/08/05

مشاهده

تولیدی سلطان مس

اصفهان - برخوار

اصفهان

209,000

209,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

200,000

200,000

00/08/05

مشاهده