ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات مس کابلی سیاه

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

370,000

370,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه فلزات رنگين آتشگاه

اصفهان - اصفهان

اصفهان

322,000

322,000

02/01/09

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

318,000

318,000

02/01/09

مشاهده

ترمو گام

تهران - شهریار

تهران

333,000

333,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه خاوند

قم - قم

قم

335,000

335,000

02/01/09

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

335,000

335,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه خرید ضایعات سعادت

اصفهان - اصفهان

اصفهان

340,000

340,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه پارس استوک

فارس - شیراز

فارس

280,000

280,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

250,000

250,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه شفیعی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

340,000

340,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه ضایعات مشکینی

تهران - شهریار

تهران

310,000

310,000

02/01/08

مشاهده

فلزات رنگین اصلانی

زنجان - زنجان

زنجان

300,000

300,000

02/01/08

مشاهده

فلزات قربانی و عبدی

البرز - نظرآباد

البرز

310,000

310,000

02/01/08

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

320,000

320,000

02/01/08

مشاهده

ضایعات البرز گستر ایرانیان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

320,000

320,000

02/01/08

مشاهده

بنگاه قدس

تهران - تهران

تهران

336,000

336,000

02/01/08

مشاهده

تولیدی برنز باران

تهران - ورامین

تهران

304,000

304,000

02/01/08

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

340,000

340,000

02/01/07

مشاهده

بنگاه مسعود جهانی

تهران - ورامین

تهران

315,000

315,000

02/01/07

مشاهده

فلزات رنگی شهریار

تهران - شهریار

تهران

318,000

318,000

02/01/07

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

333,000

333,000

02/01/07

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

340,000

340,000

02/01/06

مشاهده

بنگاه غفارپور

اصفهان - اصفهان

اصفهان

340,000

340,000

02/01/06

مشاهده

فلزات امین

تهران - تهران

تهران

345,000

345,000

02/01/06

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی کریمی

مرکزی - اراک

مرکزی

315,000

315,000

02/01/06

مشاهده