ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات مس کابلی سیاه

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

236,000

236,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

230,000

230,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه قدس

تهران - تهران

تهران

235,000

235,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه برادران خندان

قزوین - قزوین

قزوین

212,000

212,000

01/09/06

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

239,000

239,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

227,000

227,000

01/09/06

مشاهده

فلزات رنگی ابراهیمی

تهران - ری

تهران

240,000

240,000

01/09/05

مشاهده

تولیدی سلطان مس

اصفهان - برخوار

اصفهان

228,500

228,500

01/09/05

مشاهده

بنگاه مهدی اکبری

خوزستان - اهواز

خوزستان

230,000

230,000

01/09/05

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

تهران

238,000

238,000

01/09/05

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

239,000

239,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

210,000

210,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه پارس

تهران - ورامین

تهران

238,000

238,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

223,000

223,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه شادمانی

تهران - تهران

تهران

236,000

236,000

01/09/05

مشاهده

فلزات فلاح

تهران - تهران

تهران

238,000

238,000

01/09/05

مشاهده

فلز گستر مرکزی

تهران - ری

تهران

235,000

235,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه آریا

تهران - ری

تهران

242,000

242,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه پارس استوک

فارس - شیراز

فارس

220,000

220,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

238,000

238,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه علی قدمی

تهران - ری

تهران

238,000

238,000

01/09/04

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

241,000

241,000

01/09/04

مشاهده

بنگاه سرخوش و احمدی

همدان - همدان

همدان

237,000

237,000

01/09/04

مشاهده

بنگاه نعمتی افروخته

تهران - تهران

تهران

242,000

242,000

01/09/04

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی حیدری

تهران - تهران

تهران

237,000

237,000

01/09/04

مشاهده