ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات مس کابلی سیاه

بنگاه آراد

قم - قم

قم

325,000

325,000

02/07/05

مشاهده

ترمو گام

تهران - شهریار

تهران

350,000

350,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه کیهان

تهران - تهران

تهران

357,000

357,000

02/07/05

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

358,000

358,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه فلزات مرسلی

تهران - ری

تهران

357,000

357,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه نقدی

تهران - ری

تهران

356,000

356,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه فلزات رنگین آتشگاه

اصفهان - اصفهان

اصفهان

338,000

338,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

350,000

350,000

02/07/05

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

355,000

355,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه پویا ملکی

گیلان - رودسر

گیلان

340,000

340,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه مسعود جهانی

تهران - ورامین

تهران

360,000

360,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه ثمری صفا

تهران - ری

تهران

358,000

358,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه ضایعات مشکینی

تهران - شهریار

تهران

340,000

340,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه پارس استوک

فارس - شیراز

فارس

325,000

325,000

02/07/05

مشاهده

فلزات رنگی رباطی

همدان - ملایر

همدان

320,000

320,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

335,000

335,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه شکوهی

تهران - تهران

تهران

355,000

355,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

320,000

320,000

02/07/04

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

357,000

357,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی ابویی

تهران - تهران

تهران

353,000

353,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

330,000

330,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه غفارپور

اصفهان - اصفهان

اصفهان

335,000

335,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه غدیر

اصفهان - اصفهان

اصفهان

330,000

330,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه پورعبدالله

یزد - یزد

یزد

315,000

315,000

02/07/03

مشاهده

اهواز فلز

خوزستان - اهواز

خوزستان

340,000

340,000

02/07/03

مشاهده