ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات مس کابلی سیاه

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه شهبازی

خوزستان - اهواز

خوزستان

235,000

235,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه هاشمپور

تهران - اسلامشهر

تهران

235,000

235,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه سرخوش و احمدی

همدان - همدان

همدان

242,000

242,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه رضیئی

همدان - ملایر

همدان

200,000

200,000

01/03/05

مشاهده

تولیدی حبیب اللهی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

220,000

220,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

224,000

224,000

01/03/05

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

226,000

226,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه برادران خندان

قزوین - قزوین

قزوین

212,000

212,000

01/03/05

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

232,000

232,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

244,000

244,000

01/03/05

مشاهده

فلزات فلاح

تهران - تهران

تهران

242,000

242,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

237,000

237,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

237,000

237,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه شفیعی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

230,000

230,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

225,000

225,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

230,000

230,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی البرز

قزوین - قزوین

قزوین

239,000

239,000

01/03/04

مشاهده

ایران مس

تهران - تهران

تهران

243,000

243,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه پارس استوک

فارس - شیراز

فارس

224,000

224,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

233,000

233,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه پارس

تهران - ورامین

تهران

235,000

235,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه نقدی

تهران - ری

تهران

242,000

242,000

01/03/04

مشاهده

مس برتر

تهران - تهران

تهران

242,000

242,000

01/03/04

مشاهده

گروه صنعتي مِـتا مس

تهران - پاکدشت

تهران

242,000

242,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه ثمری

تهران - ری

تهران

243,000

243,000

01/03/04

مشاهده