ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات مفرغ (برنز)

بنگاه فلزات کریمی

تهران - تهران

تهران

220,000

220,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه افشین سلیمانی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

212,000

212,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه نقدی

تهران - ری

تهران

225,000

225,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه فلزات رنگین آتشگاه

اصفهان - اصفهان

اصفهان

250,000

250,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

215,000

215,000

02/07/05

مشاهده

فلزات رنگی رباطی

همدان - ملایر

همدان

200,000

200,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

200,000

200,000

02/07/04

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

223,000

223,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه پورعبدالله

یزد - یزد

یزد

210,000

210,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه میرهادی

تهران - تهران

تهران

225,000

225,000

02/07/02

مشاهده

بنگاه نگار

همدان - همدان

همدان

220,000

220,000

02/07/02

مشاهده

رنگین بار بهنیایی

همدان - همدان

همدان

210,000

210,000

02/07/02

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

200,000

200,000

02/07/01

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

205,000

205,000

02/07/01

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

200,000

200,000

02/06/31

مشاهده

بنگاه آرش

همدان - همدان

همدان

220,000

220,000

02/06/31

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

185,000

185,000

02/06/30

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی اکبری

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

212,000

212,000

02/06/30

مشاهده

فلزات رنگی امیر طالبی

گیلان - رشت

گیلان

200,000

200,000

02/06/28

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی کریمی

مرکزی - اراک

مرکزی

208,000

208,000

02/06/28

مشاهده

ایران مس

تهران - تهران

تهران

229,000

229,000

02/06/28

مشاهده

بنگاه فلزات احمدی

تهران - قدس

تهران

215,000

215,000

02/06/27

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

222,000

222,000

02/06/27

مشاهده

بنگاه محمد خاکپور

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

210,000

210,000

02/06/24

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

البرز

210,000

210,000

02/06/20

مشاهده