ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات مفرغ (برنز)

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

158,000

158,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

164,000

164,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

157,000

157,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

168,000

168,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

158,000

158,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه اروند

خوزستان - اهواز

خوزستان

155,000

155,000

01/03/04

مشاهده

ایران مس

تهران - تهران

تهران

171,000

171,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه نقدی

تهران - ری

تهران

170,000

170,000

01/03/04

مشاهده

مس برتر

تهران - تهران

تهران

168,000

168,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی کریمی

مرکزی - اراک

مرکزی

157,000

157,000

01/03/04

مشاهده

بورس فلزات خالقی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

169,000

169,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

164,000

164,000

01/03/04

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

169,000

169,000

01/03/04

مشاهده

ظروف سیمین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

148,000

148,000

01/03/04

مشاهده

فلزات رنگی ستاری

تهران - تهران

تهران

170,000

170,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

150,000

150,000

01/03/04

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

168,000

168,000

01/03/04

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

142,000

142,000

01/03/03

مشاهده

بنگاه نگار

همدان - همدان

همدان

162,000

162,000

01/03/03

مشاهده

زرین مدار کویر

کرمان - کرمان

کرمان

167,000

167,000

01/03/03

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

169,000

169,000

01/03/03

مشاهده

بنگاه شاه حسینی

مرکزی - اراک

مرکزی

162,000

162,000

01/03/03

مشاهده

بنگاه شادمانی

تهران - تهران

تهران

168,000

168,000

01/03/02

مشاهده

بنگاه پورعبدالله

یزد - یزد

یزد

164,000

164,000

01/03/02

مشاهده

بنگاه آرش

همدان - همدان

همدان

166,000

166,000

01/03/02

مشاهده