ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات لوله مسی

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

330,000

330,000

02/07/03

مشاهده

فلزات رنگی پارسیان

البرز - کرج

البرز

315,000

315,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

322,000

322,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه افشین سلیمانی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

325,000

325,000

02/07/03

مشاهده

فلزات محقق

مرکزی - اراک

مرکزی

310,000

310,000

02/07/03

مشاهده

ترمو گام

تهران - شهریار

تهران

330,000

330,000

02/07/03

مشاهده

ذوب الومینیوم

کرمان - کرمان

کرمان

310,000

310,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه مسعود جهانی

تهران - ورامین

تهران

332,000

332,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه فلزات مرسلی

تهران - ری

تهران

326,000

326,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه میرهادی

تهران - تهران

تهران

330,000

330,000

02/07/02

مشاهده

بنگاه عمادی

تهران - شهریار

تهران

328,000

328,000

02/07/02

مشاهده

بنگاه ضایعات صادقی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

325,000

325,000

02/07/02

مشاهده

فلزات رنگین رضا صالحی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

310,000

310,000

02/07/01

مشاهده

گروه بازیافت مِـتا مس

تهران - پاکدشت

تهران

330,000

330,000

02/07/01

مشاهده

فلزات رنگی محمدی

فارس - شیراز

فارس

307,000

307,000

02/07/01

مشاهده

بنگاه ضایعات اسفندیاری

کرمان - جیرفت

کرمان

302,000

302,000

02/06/31

مشاهده

بنگاه فلزات رنگين آتشگاه

اصفهان - اصفهان

اصفهان

315,000

315,000

02/06/31

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

315,000

315,000

02/06/31

مشاهده

ضایعات البرز گستر ایرانیان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

320,000

320,000

02/06/31

مشاهده

بنگاه آرش

همدان - همدان

همدان

320,000

320,000

02/06/31

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

310,000

310,000

02/06/30

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

مازندران

315,000

315,000

02/06/30

مشاهده

ریخته گری ذوب کاران

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

312,000

312,000

02/06/30

مشاهده

انبار ضایعات کریمی

کرمان - کرمان

کرمان

300,000

300,000

02/06/28

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی کریمی

مرکزی - اراک

مرکزی

320,000

320,000

02/06/28

مشاهده