ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات لوله مسی

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

210,000

210,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

224,000

224,000

01/03/05

مشاهده

انبار ضایعات سید هادی

مرکزی - دلیجان

مرکزی

230,000

230,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

217,000

217,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

210,000

210,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه عدل

یزد - تفت

یزد

215,000

215,000

01/03/04

مشاهده

گروه صنعتي مِـتا مس

تهران - پاکدشت

تهران

222,000

222,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی کریمی

مرکزی - اراک

مرکزی

214,000

214,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

213,000

213,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

208,000

208,000

01/03/04

مشاهده

فروشگاه فارس

اصفهان - اصفهان

اصفهان

212,000

212,000

01/03/03

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

218,000

218,000

01/03/03

مشاهده

بنگاه سامیار

تهران - تهران

تهران

227,000

227,000

01/03/03

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

200,000

200,000

01/03/03

مشاهده

زرین مدار کویر

کرمان - کرمان

کرمان

219,000

219,000

01/03/03

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

223,000

223,000

01/03/03

مشاهده

بنگاه شاه حسینی

مرکزی - اراک

مرکزی

217,000

217,000

01/03/03

مشاهده

ذوب الومینیوم

کرمان - کرمان

کرمان

200,000

200,000

01/03/02

مشاهده

بنگاه غفارپور

اصفهان - اصفهان

اصفهان

215,000

215,000

01/03/02

مشاهده

بنگاه شادمانی

تهران - تهران

تهران

223,000

223,000

01/03/02

مشاهده

بنگاه آرش

همدان - همدان

همدان

223,000

223,000

01/03/02

مشاهده

انبار ضایعات کریمی

کرمان - کرمان

کرمان

200,000

200,000

01/03/02

مشاهده

بنگاه رشیدی

قم - قم

قم

217,500

217,500

01/03/02

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

213,000

213,000

01/03/02

مشاهده

فلزات محقق

مرکزی - اراک

مرکزی

208,000

208,000

01/03/02

مشاهده