ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات لوله مسی

بنگاه فلزات رنگين آتشگاه

اصفهان - اصفهان

اصفهان

315,000

315,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه خاوند

قم - قم

قم

312,000

312,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه ضایعات صادقی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

320,000

320,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

220,000

220,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

مازندران

310,000

310,000

02/01/09

مشاهده

انبار حمیدزاده

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

270,000

270,000

02/01/08

مشاهده

فلزات رنگین اصلانی

زنجان - زنجان

زنجان

290,000

290,000

02/01/08

مشاهده

ذوب الومینیوم

کرمان - کرمان

کرمان

280,000

280,000

02/01/08

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

300,000

300,000

02/01/08

مشاهده

ضایعات البرز گستر ایرانیان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

320,000

320,000

02/01/08

مشاهده

بنگاه مسعود جهانی

تهران - ورامین

تهران

295,000

295,000

02/01/07

مشاهده

انبار ضایعات کریمی

کرمان - کرمان

کرمان

251,000

251,000

02/01/07

مشاهده

بنگاه غفارپور

اصفهان - اصفهان

اصفهان

315,000

315,000

02/01/06

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی کریمی

مرکزی - اراک

مرکزی

300,000

300,000

02/01/06

مشاهده

فلزات رنگی محمدی

فارس - شیراز

فارس

280,000

280,000

02/01/06

مشاهده

بنگاه محسن مقدسی

مرکزی - اراک

مرکزی

295,000

295,000

02/01/06

مشاهده

بنگاه شراهی

تهران - ری

تهران

320,000

320,000

02/01/06

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

260,000

260,000

02/01/05

مشاهده

فلزات محقق

مرکزی - اراک

مرکزی

290,000

290,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه فلزات رضایی

همدان - نهاوند

همدان

335,000

335,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

320,000

320,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

300,000

300,000

02/01/05

مشاهده

ریخته گری ذوب کاران

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

300,000

300,000

02/01/04

مشاهده

فروشگاه فارس

اصفهان - اصفهان

اصفهان

310,000

310,000

02/01/04

مشاهده

بنگاه مسلمی

کهکیلویه و بویر احمد - کهگیلویه

کهکیلویه و بویر احمد

270,000

270,000

02/01/04

مشاهده