ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات لوله مسی

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

205,000

205,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

208,000

208,000

01/09/06

مشاهده

تولیدی سلطان مس

اصفهان - برخوار

اصفهان

219,500

219,500

01/09/05

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

تهران

218,000

218,000

01/09/05

مشاهده

ذوب الومینیوم

کرمان - کرمان

کرمان

200,000

200,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه شادمانی

تهران - تهران

تهران

216,000

216,000

01/09/05

مشاهده

انبار ضایعات کریمی

کرمان - کرمان

کرمان

187,000

187,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

218,000

218,000

01/09/05

مشاهده

فلز گستر مرکزی

تهران - ری

تهران

218,000

218,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

218,000

218,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه محسن مقدسی

مرکزی - اراک

مرکزی

208,000

208,000

01/09/04

مشاهده

بنگاه شراهی

تهران - ری

تهران

215,000

215,000

01/09/04

مشاهده

بنگاه غفارپور

اصفهان - اصفهان

اصفهان

210,000

210,000

01/09/03

مشاهده

بنگاه حداد

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

185,000

185,000

01/09/03

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

215,000

215,000

01/09/02

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

205,000

205,000

01/09/02

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

205,000

205,000

01/09/02

مشاهده

فلزات قزاقی

قم - قم

قم

210,000

210,000

01/09/02

مشاهده

بنگاه محمودی پاکرو

بوشهر - بوشهر

بوشهر

188,000

188,000

01/09/02

مشاهده

بنگاه هفتون

اصفهان - اصفهان

اصفهان

213,000

213,000

01/09/01

مشاهده

بنگاه برادران

اصفهان - اصفهان

اصفهان

213,000

213,000

01/09/01

مشاهده

بنگاه فلزات رنگين آتشگاه

اصفهان - اصفهان

اصفهان

208,000

208,000

01/09/01

مشاهده

بنگاه فلزات ریاضتی

تهران - تهران

تهران

221,000

221,000

01/09/01

مشاهده

فلزات رنگی احمد نژاد

تهران - تهران

تهران

217,000

217,000

01/09/01

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی کریمی

مرکزی - اراک

مرکزی

214,000

214,000

01/09/01

مشاهده