ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات مس مخابراتی

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

224,000

224,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

215,000

215,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

215,000

215,000

01/09/06

مشاهده

فلزات رنگی ابراهیمی

تهران - ری

تهران

230,000

230,000

01/09/05

مشاهده

تولیدی سلطان مس

اصفهان - برخوار

اصفهان

220,500

220,500

01/09/05

مشاهده

بنگاه مهدی اکبری

خوزستان - اهواز

خوزستان

220,000

220,000

01/09/05

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

تهران

228,000

228,000

01/09/05

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

227,000

227,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه شادمانی

تهران - تهران

تهران

226,000

226,000

01/09/05

مشاهده

انبار ضایعات کریمی

کرمان - کرمان

کرمان

196,000

196,000

01/09/05

مشاهده

فلز گستر مرکزی

تهران - ری

تهران

223,000

223,000

01/09/05

مشاهده

فلزات رنگی امینی

چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

چهارمحال و بختیاری

210,000

210,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

225,000

225,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه علی قدمی

تهران - ری

تهران

228,000

228,000

01/09/04

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

231,000

231,000

01/09/04

مشاهده

بنگاه نعمتی افروخته

تهران - تهران

تهران

238,000

238,000

01/09/04

مشاهده

بنگاه محسن مقدسی

مرکزی - اراک

مرکزی

210,000

210,000

01/09/04

مشاهده

بنگاه کیهان

تهران - تهران

تهران

230,000

230,000

01/09/04

مشاهده

بنگاه عدالتی و نقدی

تهران - تهران

تهران

230,000

230,000

01/09/04

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - ورامین

تهران

222,000

222,000

01/09/04

مشاهده

بنگاه شهبازی

خوزستان - اهواز

خوزستان

215,000

215,000

01/09/04

مشاهده

بنگاه علوی

یزد - یزد

یزد

178,000

178,000

01/09/04

مشاهده

شرکت فولاد پلیمر برادران زیادی

گیلان - رشت

گیلان

218,000

218,000

01/09/03

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

219,600

219,600

01/09/03

مشاهده

بنگاه محمد خاکپور

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

215,000

215,000

01/09/03

مشاهده