ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات مس مخابراتی

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

275,000

275,000

02/01/05

مشاهده

ترمو گام

تهران - شهریار

تهران

322,000

322,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

270,000

270,000

02/01/05

مشاهده

فلزات محقق

مرکزی - اراک

مرکزی

300,000

300,000

02/01/05

مشاهده

فلزات رنگین اصلانی

زنجان - زنجان

زنجان

295,000

295,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه فلزات رضایی

همدان - نهاوند

همدان

340,000

340,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

320,000

320,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

305,000

305,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه فلزات رنگين آتشگاه

اصفهان - اصفهان

اصفهان

320,000

320,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه ضایعات مشکینی

تهران - شهریار

تهران

302,000

302,000

02/01/05

مشاهده

فروشگاه فارس

اصفهان - اصفهان

اصفهان

320,000

320,000

02/01/04

مشاهده

مس عدالت

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

325,000

325,000

02/01/04

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

تهران

330,000

330,000

02/01/04

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

330,000

330,000

02/01/04

مشاهده

بنگاه محسن مقدسی

مرکزی - اراک

مرکزی

305,000

305,000

02/01/03

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

250,000

250,000

02/01/03

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

320,000

320,000

02/01/03

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

250,000

250,000

02/01/02

مشاهده

بنگاه احمد جلالی

قزوین - قزوین

قزوین

300,000

300,000

02/01/02

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

315,000

315,000

02/01/02

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

300,000

300,000

02/01/01

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

230,000

230,000

01/12/29

مشاهده

فلزات رنگی شهریار

تهران - شهریار

تهران

285,000

285,000

01/12/29

مشاهده

بنگاه شهبازی

خوزستان - اهواز

خوزستان

200,000

200,000

01/12/28

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی کریمی

مرکزی - اراک

مرکزی

300,000

300,000

01/12/28

مشاهده