ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات مس مخابراتی

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه شهبازی

خوزستان - اهواز

خوزستان

225,000

225,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه هاشمپور

تهران - اسلامشهر

تهران

225,000

225,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه علی نژاد

البرز - کرج

البرز

212,000

212,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

213,000

213,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - ورامین

تهران

226,000

226,000

01/03/05

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

227,000

227,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

232,000

232,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

228,000

228,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

220,000

220,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه آراز

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

229,000

229,000

01/03/04

مشاهده

ایران مس

تهران - تهران

تهران

231,000

231,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

213,000

213,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه نقدی

تهران - ری

تهران

229,000

229,000

01/03/04

مشاهده

مس برتر

تهران - تهران

تهران

231,000

231,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه عدل

یزد - تفت

یزد

220,000

220,000

01/03/04

مشاهده

گروه صنعتي مِـتا مس

تهران - پاکدشت

تهران

237,000

237,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه ثمری

تهران - ری

تهران

233,000

233,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی کریمی

مرکزی - اراک

مرکزی

221,000

221,000

01/03/04

مشاهده

بورس فلزات خالقی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

228,000

228,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

218,000

218,000

01/03/04

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

230,000

230,000

01/03/04

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

232,000

232,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

218,000

218,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه علی قدمی

تهران - ری

تهران

234,000

234,000

01/03/03

مشاهده

بنگاه انصاف

مازندران - قائم شهر

مازندران

215,000

215,000

01/03/03

مشاهده