ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات مس مخابراتی

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

تهران

205,000

205,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه فلزات رنگين آتشگاه

اصفهان - اصفهان

اصفهان

200,000

200,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

184,000

184,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

180,000

180,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - ری

تهران

208,000

208,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

184,000

184,000

00/08/06

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

205,000

205,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

مازندران

190,000

190,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

203,000

203,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه ذوقی حبیبی

تهران - ری

تهران

208,000

208,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه فلزات خدادادی

همدان - ملایر

همدان

197,000

197,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

205,000

205,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه فلزات صالحی (کاظمی)

تهران - تهران

تهران

203,000

203,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه ضایعات بهمنی

تهران - ری

تهران

205,000

205,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

208,000

208,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه فراهانی

تهران - تهران

تهران

208,000

208,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه المپیک

قم - قم

قم

195,000

195,000

00/08/05

مشاهده

فلزات غیرآهنی رفسنجان

کرمان - رفسنجان

کرمان

201,000

201,000

00/08/05

مشاهده

فلزات رنگین عماد

تهران - تهران

تهران

207,000

207,000

00/08/05

مشاهده

فلز گستر مرکزی

مرکزی - اراک

مرکزی

200,000

200,000

00/08/05

مشاهده

تولیدی سلطان مس

اصفهان - برخوار

اصفهان

199,000

199,000

00/08/05

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

192,000

192,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

205,000

205,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه فلزات حبیبی

تهران - تهران

تهران

212,000

212,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

200,000

200,000

00/08/05

مشاهده