ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات مس کابلی قرمز

بنگاه فلزات رنگين آتشگاه

اصفهان - اصفهان

اصفهان

332,000

332,000

02/01/09

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

320,000

320,000

02/01/09

مشاهده

ترمو گام

تهران - شهریار

تهران

340,000

340,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه خاوند

قم - قم

قم

335,000

335,000

02/01/09

مشاهده

الو ضایعات

اصفهان - اصفهان

اصفهان

350,000

350,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

350,000

350,000

02/01/09

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

340,000

340,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه حمیدی

زنجان - زنجان

زنجان

315,000

315,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه ضایعات صادقی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

350,000

350,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه خرید ضایعات سعادت

اصفهان - اصفهان

اصفهان

345,000

345,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

250,000

250,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

345,000

345,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه شفیعی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

340,000

340,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه شریفی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

330,000

330,000

02/01/08

مشاهده

بنگاه احسان

اصفهان - لنجان

اصفهان

332,000

332,000

02/01/08

مشاهده

انبار حمیدزاده

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

280,000

280,000

02/01/08

مشاهده

فلزات رنگین اصلانی

زنجان - زنجان

زنجان

310,000

310,000

02/01/08

مشاهده

خوشدل

تهران - تهران

تهران

330,000

330,000

02/01/08

مشاهده

فلزات قربانی و عبدی

البرز - نظرآباد

البرز

310,000

310,000

02/01/08

مشاهده

ذوب الومینیوم

کرمان - کرمان

کرمان

300,000

300,000

02/01/08

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

320,000

320,000

02/01/08

مشاهده

ضایعات البرز گستر ایرانیان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

320,000

320,000

02/01/08

مشاهده

بنگاه ضایعاتی سرخوش

خوزستان - اهواز

خوزستان

280,000

280,000

02/01/08

مشاهده

بانک ضایعات نصیری

گیلان - رشت

گیلان

299,000

299,000

02/01/08

مشاهده

بنگاه قدس

تهران - تهران

تهران

340,000

340,000

02/01/08

مشاهده