ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات مس کابلی قرمز

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه فلزات مرسلی

تهران - ری

تهران

220,000

220,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه عبدلی

تهران - تهران

تهران

221,000

221,000

00/08/03

مشاهده

فلزات رنگی ستاری

تهران - تهران

تهران

220,000

220,000

00/08/03

مشاهده

ریخته گر زاده

اصفهان - اصفهان

اصفهان

214,000

214,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی آریانا

تهران - پاکدشت

تهران

215,000

215,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

205,000

205,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه وطن خواه

تهران - تهران

تهران

219,000

219,000

00/08/03

مشاهده

پرس حسینی

تهران - رباط کریم

تهران

190,000

190,000

00/08/03

مشاهده

فلزات فلاح

تهران - تهران

تهران

220,000

220,000

00/08/03

مشاهده

فلزات رنگی (زارعی)

تهران - تهران

تهران

217,000

217,000

00/08/03

مشاهده

بورس فلزات رنگی محمد

تهران - تهران

تهران

218,000

218,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی رضا

اصفهان - اصفهان

اصفهان

210,000

210,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - ری

تهران

217,000

217,000

00/08/03

مشاهده

رنگین بار برادران محمدی

همدان - ملایر

همدان

215,000

215,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه صدفی

تهران - ورامین

تهران

202,000

202,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه خاوند

قم - قم

قم

212,000

212,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه محسن مقدسی

مرکزی - اراک

مرکزی

212,000

212,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه فلزات نیکنام

البرز - فردیس

البرز

212,000

212,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه فلزات حامد درخشان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

215,000

215,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

200,000

200,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قاسمی

البرز - کرج

البرز

202,000

202,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی ابویی

تهران - تهران

تهران

210,000

210,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

مازندران

210,000

210,000

00/08/03

مشاهده

الو ضایعات

اصفهان - اصفهان

اصفهان

210,000

210,000

00/08/03

مشاهده

ذوب الومینیوم

کرمان - کرمان

کرمان

190,000

190,000

00/08/03

مشاهده