ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات مس کابلی قرمز

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه فلزات جهانی

تهران - ورامین

تهران

235,000

235,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

241,000

241,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه طاووسی

تهران - ورامین

تهران

235,000

235,000

01/02/27

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

241,000

241,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه پارس

تهران - ورامین

تهران

235,000

235,000

01/02/27

مشاهده

آذین محیط مینو

قزوین - قزوین

قزوین

229,000

229,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

222,000

222,000

01/02/27

مشاهده

ریخته گر زاده

اصفهان - اصفهان

اصفهان

236,000

236,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه المپیک

قم - قم

قم

225,000

225,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی حیدری

تهران - تهران

تهران

240,000

240,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه علی نژاد

البرز - کرج

البرز

215,000

215,000

01/02/27

مشاهده

بورس فلزات خالقی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

239,000

239,000

01/02/27

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

236,000

236,000

01/02/27

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

241,000

241,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی کریمی

مرکزی - اراک

مرکزی

230,000

230,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه اقدامی

تهران - تهران

تهران

241,000

241,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

226,000

226,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

230,000

230,000

01/02/27

مشاهده

مس برتر

تهران - تهران

تهران

241,000

241,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه طوس فلز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

240,000

240,000

01/02/27

مشاهده

فلزات رنگی (زارعی)

تهران - تهران

تهران

240,000

240,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه عارفی نیا

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

239,000

239,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه رحیمی

تهران - ری

تهران

240,000

240,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

239,000

239,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه ضایعات شرق

تهران - تهران

تهران

238,000

238,000

01/02/27

مشاهده