ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات مس کابلی قرمز

فلزات رنگین رضا صالحی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

335,000

335,000

02/07/07

مشاهده

بنگاه نقدی

تهران - ری

تهران

354,000

354,000

02/07/07

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

355,000

355,000

02/07/07

مشاهده

بنگاه غفارپور

اصفهان - اصفهان

اصفهان

340,000

340,000

02/07/07

مشاهده

بنگاه مس ستاری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

357,000

357,000

02/07/07

مشاهده

خوشدل

تهران - تهران

تهران

355,000

355,000

02/07/07

مشاهده

ترمو گام

تهران - شهریار

تهران

355,000

355,000

02/07/07

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

تهران

355,000

355,000

02/07/07

مشاهده

بنگاه ضایعات سپهر (صادقی)

تهران - شهریار

تهران

310,000

310,000

02/07/07

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

330,000

330,000

02/07/07

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

330,000

330,000

02/07/07

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

356,000

356,000

02/07/07

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

350,000

350,000

02/07/07

مشاهده

فلزات قربانی و عبدی

البرز - نظرآباد

البرز

342,000

342,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه فلزات هاتفی

تهران - تهران

تهران

357,000

357,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

البرز

340,000

340,000

02/07/06

مشاهده

فلزات رنگی محمدی

فارس - شیراز

فارس

320,000

320,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

354,000

354,000

02/07/06

مشاهده

ریخته گری ذوب کاران

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

330,000

330,000

02/07/06

مشاهده

ضایعاتی حسن مرادی

کردستان - سنندج

کردستان

340,000

340,000

02/07/06

مشاهده

فلزات افخمی

تهران - ری

تهران

358,000

358,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه حمیدی

زنجان - زنجان

زنجان

340,000

340,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه افشین سلیمانی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

330,000

330,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه مسعود جهانی

تهران - ورامین

تهران

360,000

360,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه فلزات حسنی

تهران - تهران

تهران

355,000

355,000

02/07/06

مشاهده