ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات مس کابلی قرمز

بورس فلزات محمدی

تهران - ری

تهران

250,000

250,000

01/09/13

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

250,000

250,000

01/09/13

مشاهده

ریخته گر زاده

اصفهان - اصفهان

اصفهان

240,000

240,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

233,000

233,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه ضایعات سپهر (صادقی)

تهران - شهریار

تهران

212,000

212,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه فلزات اسدی

تهران - تهران

تهران

248,000

248,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه فلزات برادران احمدی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

220,000

220,000

01/09/13

مشاهده

فروشگاه آذربایجان

آذربایجان شرقی - آذرشهر

آذربایجان شرقی

220,000

220,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه برادران خندان

قزوین - قزوین

قزوین

235,000

235,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

248,000

248,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه هاشمی

تهران - ری

تهران

240,000

240,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه قدس

تهران - تهران

تهران

241,000

241,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

235,000

235,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه عزیزی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

220,000

220,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

240,000

240,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه شفیعی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

235,000

235,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه داودی

قم - قم

قم

227,000

227,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

230,000

230,000

01/09/13

مشاهده

ایران مس

تهران - تهران

تهران

250,000

250,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

240,000

240,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه ثامن

تهران - تهران

تهران

244,000

244,000

01/09/13

مشاهده

ترمو گام

تهران - تهران

تهران

240,000

240,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

247,000

247,000

01/09/13

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

251,000

251,000

01/09/13

مشاهده

فلز گستر مرکزی

تهران - ری

تهران

247,000

247,000

01/09/13

مشاهده