ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات مس و برنج

بنگاه ضایعات مشکینی

تهران - شهریار

02/03/16

مشاهده

تولیدی حبیب اللهی

اصفهان - نجف آباد

02/03/16

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

02/03/16

مشاهده

ریخته گر زاده

اصفهان - اصفهان

02/03/16

مشاهده

بنگاه وطن خواه

تهران - تهران

02/03/16

مشاهده

بنگاه قدس

تهران - تهران

02/03/16

مشاهده

بنگاه مسعود جهانی

تهران - ورامین

02/03/16

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی کریمی

مرکزی - اراک

02/03/16

مشاهده

بنگاه فلزات لک

تهران - تهران

02/03/16

مشاهده

بنگاه خصالی

تهران - تهران

02/03/16

مشاهده

سپاهان ذوب

اصفهان - اصفهان

02/03/16

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

02/03/16

مشاهده

ترمو گام

تهران - شهریار

02/03/16

مشاهده

بنگاه فلزات موسوی

مرکزی - اراک

02/03/16

مشاهده

بنگاه سبز علی

قم - قم

02/03/16

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

02/03/16

مشاهده

بنگاه ضایعات رضاپور

خراسان رضوی - مشهد

02/03/16

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

02/03/16

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

02/03/16

مشاهده

فلزات روستا

فارس - ارسنجان

02/03/16

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

02/03/16

مشاهده

بنگاه فلزات شریفی

تهران - ملارد

02/03/16

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

02/03/16

مشاهده

ضایعات البرز گستر ایرانیان

اصفهان - اصفهان

02/03/16

مشاهده

برادران بیرقدار

آذربایجان شرقی - تبریز

02/03/16

مشاهده