ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات مس و برنج

نام مرکز
بروزرسانی

بنگاه مهدی اکبری

خوزستان - اهواز

01/02/27

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - ورامین

01/02/27

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

01/02/27

مشاهده

بنگاه طاووسی

تهران - ورامین

01/02/27

مشاهده

بنگاه فلزات اسدی

تهران - تهران

01/02/27

مشاهده

بنگاه المهدی

تهران - ری

01/02/27

مشاهده

بنگاه البرز نوین

البرز - کرج

01/02/27

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

01/02/27

مشاهده

فلزات محقق

مرکزی - اراک

01/02/27

مشاهده

بنگاه پارس

تهران - ورامین

01/02/27

مشاهده

آذین محیط مینو

قزوین - قزوین

01/02/27

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

01/02/27

مشاهده

ریخته گر زاده

اصفهان - اصفهان

01/02/27

مشاهده

بنگاه المپیک

قم - قم

01/02/27

مشاهده

بنگاه سرخوش و احمدی

همدان - همدان

01/02/27

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی حیدری

تهران - تهران

01/02/27

مشاهده

بنگاه زاینده رود

اصفهان - اصفهان

01/02/27

مشاهده

بنگاه حسنی

تهران - تهران

01/02/27

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی آپاتیه

فارس - آباده

01/02/27

مشاهده

انبار یاران

گیلان - رشت

01/02/27

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

01/02/27

مشاهده

بنگاه علی نژاد

البرز - کرج

01/02/27

مشاهده

بورس فلزات خالقی

خراسان رضوی - مشهد

01/02/27

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

01/02/27

مشاهده

بنگاه پارس استوک

فارس - شیراز

01/02/27

مشاهده