ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات مس و برنج

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

01/11/13

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

01/11/13

مشاهده

بنگاه سام

تهران - تهران

01/11/13

مشاهده

بنگاه بی تاج

مازندران - قائم شهر

01/11/13

مشاهده

بنگاه بهنام رضایی

گیلان - رشت

01/11/13

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

01/11/13

مشاهده

مرکز ضایعات جمالی

اصفهان - خمینی شهر

01/11/13

مشاهده

آنلاین ضایعات

تهران - تهران

01/11/12

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

01/11/12

مشاهده

بنگاه اٌروم آلیاژ

آذربایجان غربی - ارومیه

01/11/12

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

01/11/12

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

01/11/12

مشاهده

بنگاه احمد جلالی

قزوین - قزوین

01/11/12

مشاهده

بنگاه هفتون

اصفهان - اصفهان

01/11/12

مشاهده

بنگاه پورعبدالله

یزد - یزد

01/11/12

مشاهده

بنگاه فلزات رضایی

همدان - نهاوند

01/11/12

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعاتی سرخوش

خوزستان - اهواز

01/11/12

مشاهده

بنگاه خواجه ای

فارس - شیراز

01/11/12

مشاهده

بنگاه شهبازی

خوزستان - اهواز

01/11/12

مشاهده

بنگاه شفیعی

اصفهان - شهرضا

01/11/12

مشاهده

آریان ذوب طاها

تهران - اسلامشهر

01/11/12

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

01/11/12

مشاهده

انبار یاران

گیلان - رشت

01/11/12

مشاهده

بنگاه اروم ضایعات

آذربایجان غربی - ارومیه

01/11/12

مشاهده