ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات پروفیل شاخه

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

78,000

78,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

82,000

82,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

80,000

80,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

74,000

74,000

02/09/20

مشاهده

سحاب صداقت

تهران - تهران

تهران

82,000

82,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه موسی

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

80,000

80,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

78,000

78,000

02/09/20

مشاهده

فلزات قربانی و عبدی

البرز - نظرآباد

البرز

82,000

82,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه نو اندیشان صنعت

قم - قم

قم

81,000

81,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه مبارکی

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

80,000

80,000

02/09/20

مشاهده

فلزات رضایی

مرکزی - اراک

مرکزی

84,000

84,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

79,000

79,000

02/09/20

مشاهده

شرکت ریخته گری بیاتی

تهران - ری

تهران

83,000

83,000

02/09/20

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

80,000

80,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه فلزات موسوی

مرکزی - اراک

مرکزی

83,000

83,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه مسعود جهانی

تهران - ورامین

تهران

84,000

84,000

02/09/20

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

75,000

75,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه میرهادی

تهران - تهران

تهران

81,000

81,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه فلزات حسنی

تهران - تهران

تهران

80,000

80,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

81,000

81,000

02/09/20

مشاهده

فلزات محقق

مرکزی - اراک

مرکزی

83,000

83,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

83,000

83,000

02/09/19

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

80,000

80,000

02/09/19

مشاهده

بنگاه زاینده رود

اصفهان - اصفهان

اصفهان

82,500

82,500

02/09/19

مشاهده

فلزات رنگی گوزل آذربایجان

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

78,000

78,000

02/09/19

مشاهده