ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات پروفیل شاخه

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

62,000

62,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

57,000

57,000

01/09/06

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

62,000

62,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه ویژن

تهران - تهران

تهران

60,000

60,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

61,000

61,000

01/09/06

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

59,500

59,500

01/09/05

مشاهده

بنگاه موسی

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

58,000

58,000

01/09/05

مشاهده

ذوب فلزات عدالت

مرکزی - اراک

مرکزی

62,000

62,000

01/09/05

مشاهده

تولیدی آرین گرجستان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

60,000

60,000

01/09/05

مشاهده

ذوب فلزات رنگی صدقی

تهران - تهران

تهران

63,500

63,500

01/09/05

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

تهران

63,000

63,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

59,500

59,500

01/09/05

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

62,000

62,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

57,000

57,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه پارس

تهران - ورامین

تهران

62,500

62,500

01/09/05

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

58,000

58,000

01/09/05

مشاهده

فلزات رنگی (زارعی)

تهران - تهران

تهران

62,000

62,000

01/09/05

مشاهده

ذوب الومینیوم

کرمان - کرمان

کرمان

57,000

57,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه داودی

قم - قم

قم

56,000

56,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه مبارکی

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

57,500

57,500

01/09/05

مشاهده

انبار ضایعات کریمی

کرمان - کرمان

کرمان

57,000

57,000

01/09/05

مشاهده

ريخته گري ابراهيمي

مرکزی - اراک

مرکزی

56,000

56,000

01/09/05

مشاهده

صنایع آلومینیومی ناب

زنجان - زنجان

زنجان

59,000

59,000

01/09/05

مشاهده

فلز گستر مرکزی

تهران - ری

تهران

60,000

60,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه آریا

تهران - ری

تهران

62,000

62,000

01/09/05

مشاهده