ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات پروفیل شاخه

بنگاه زاینده رود

اصفهان - اصفهان

اصفهان

81,000

81,000

02/01/05

مشاهده

ذوب فلزات رنگی صدقی

تهران - تهران

تهران

83,000

83,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

50,000

50,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

82,000

82,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

60,000

60,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه فلزات موسوی

مرکزی - اراک

مرکزی

75,000

75,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه محمد حسن زاده

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

75,000

75,000

02/01/05

مشاهده

فلزات محقق

مرکزی - اراک

مرکزی

78,000

78,000

02/01/05

مشاهده

فلزات رنگین اصلانی

زنجان - زنجان

زنجان

65,000

65,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

70,000

70,000

02/01/05

مشاهده

سپاهان ذوب

اصفهان - اصفهان

اصفهان

83,000

83,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

70,000

70,000

02/01/05

مشاهده

فلزات زرگری

آذربایجان شرقی - بناب

آذربایجان شرقی

65,000

65,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

75,000

75,000

02/01/04

مشاهده

فلزات قربانی و عبدی

البرز - نظرآباد

البرز

82,000

82,000

02/01/04

مشاهده

فروشگاه آذربایجان

آذربایجان شرقی - آذرشهر

آذربایجان شرقی

75,000

75,000

02/01/04

مشاهده

بنگاه فلزات اسکندری

البرز - ساوجبلاغ

البرز

76,000

76,000

02/01/04

مشاهده

بنگاه مسعود جهانی

تهران - ورامین

تهران

70,000

70,000

02/01/03

مشاهده

بنگاه محسن مقدسی

مرکزی - اراک

مرکزی

68,000

68,000

02/01/03

مشاهده

بنگاه عزیزی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

65,000

65,000

02/01/03

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

80,000

80,000

02/01/03

مشاهده

ذوب فلزات رضا

تهران - ری

تهران

80,000

80,000

02/01/02

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

70,000

70,000

02/01/02

مشاهده

بنگاه حمیدی

زنجان - زنجان

زنجان

70,000

70,000

02/01/02

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

80,000

80,000

02/01/02

مشاهده