ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات پروفیل شاخه

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

ذوب الومینیوم

کرمان - کرمان

کرمان

63,000

63,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه تجری

تهران - تهران

تهران

64,000

64,000

01/03/05

مشاهده

فروشگاه آذربایجان

آذربایجان شرقی - آذرشهر

آذربایجان شرقی

60,000

60,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه هاشمپور

تهران - اسلامشهر

تهران

66,000

66,000

01/03/05

مشاهده

ذوب فلزات رنگی صدقی

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه سرخوش و احمدی

همدان - همدان

همدان

68,000

68,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه رضیئی

همدان - ملایر

همدان

66,000

66,000

01/03/05

مشاهده

مرکز بازیافت سروری

گیلان - لنگرود

گیلان

66,000

66,000

01/03/05

مشاهده

ذوب فلزات رضا

تهران - ری

تهران

66,000

66,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه کویخی

تهران - تهران

تهران

66,000

66,000

01/03/05

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

60,000

60,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

68,000

68,000

01/03/05

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

67,000

67,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

62,000

62,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه زاینده رود

اصفهان - اصفهان

اصفهان

63,500

63,500

01/03/05

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

69,000

69,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

67,000

67,000

01/03/04

مشاهده

سپاهان ذوب

اصفهان - اصفهان

اصفهان

68,000

68,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

62,000

62,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

66,000

66,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی البرز

قزوین - قزوین

قزوین

65,000

65,000

01/03/04

مشاهده

ذوب فلزات علوی

مرکزی - اراک

مرکزی

67,000

67,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه یحیی پور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

65,000

65,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

65,000

65,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

64,300

64,300

01/03/04

مشاهده