ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات زینک

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

60,000

60,000

01/09/14

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

01/09/14

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

60,000

60,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

65,000

65,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

63,000

63,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

71,000

71,000

01/09/13

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

73,000

73,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

65,000

65,000

01/09/13

مشاهده

ذوب فلزات رنگی صدقی

تهران - تهران

تهران

69,000

69,000

01/09/13

مشاهده

فلزات محقق

مرکزی - اراک

مرکزی

68,000

68,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه اقدامی

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه نقدی

تهران - ری

تهران

63,000

63,000

01/09/12

مشاهده

فلزات رضایی

مرکزی - اراک

مرکزی

71,000

71,000

01/09/12

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

74,000

74,000

01/09/12

مشاهده

بنگاه محمودی پاکرو

بوشهر - بوشهر

بوشهر

58,000

58,000

01/09/12

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

60,000

60,000

01/09/12

مشاهده

تولیدی آرین گرجستان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

60,000

60,000

01/09/12

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

تهران

65,000

65,000

01/09/12

مشاهده

ذوب فلزات عدالت

مرکزی - اراک

مرکزی

75,000

75,000

01/09/12

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

64,000

64,000

01/09/11

مشاهده

بنگاه هاشمپور

تهران - اسلامشهر

تهران

67,000

67,000

01/09/11

مشاهده

بنگاه 110 تهران

تهران - تهران

تهران

74,000

74,000

01/09/10

مشاهده

بنگاه آلومینیوم نوراد

قزوین - البرز

قزوین

65,000

65,000

01/09/10

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

65,000

65,000

01/09/10

مشاهده

گروه صنعتی کویخی

تهران - تهران

تهران

55,000

55,000

01/09/09

مشاهده