ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات زینک

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

80,000

80,000

02/07/07

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

90,000

90,000

02/07/07

مشاهده

بنگاه فلزات پژمانفرد

بوشهر - بوشهر

بوشهر

70,000

70,000

02/07/06

مشاهده

فلزات روستا

فارس - ارسنجان

فارس

80,000

80,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

مازندران

75,000

75,000

02/07/06

مشاهده

فلزات افخمی

تهران - ری

تهران

92,000

92,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه مسعود جهانی

تهران - ورامین

تهران

90,000

90,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه فلزات حسنی

تهران - تهران

تهران

94,000

94,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه نقدی

تهران - ری

تهران

80,000

80,000

02/07/05

مشاهده

فلزات قزاقی

قم - قم

قم

85,000

85,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

88,000

88,000

02/07/04

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

88,000

88,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی ابویی

تهران - تهران

تهران

93,000

93,000

02/07/04

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

85,000

85,000

02/07/03

مشاهده

فلزات محقق

مرکزی - اراک

مرکزی

95,000

95,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

92,000

92,000

02/07/03

مشاهده

تولیدی بیاتی

تهران - ری

تهران

93,000

93,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه میرهادی

تهران - تهران

تهران

92,000

92,000

02/07/02

مشاهده

بنگاه سید محمد هاشمی

تهران - تهران

تهران

90,000

90,000

02/07/02

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

93,000

93,000

02/07/02

مشاهده

ایرانیان برتر

تهران - اسلامشهر

تهران

82,000

82,000

02/07/02

مشاهده

انبار کاغذ رضائی

تهران - تهران

تهران

90,000

90,000

02/07/02

مشاهده

فلزات رضایی

مرکزی - اراک

مرکزی

91,000

91,000

02/07/02

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

80,000

80,000

02/07/01

مشاهده

بنگاه آلومینیوم نوراد

قزوین - البرز

قزوین

85,000

85,000

02/06/30

مشاهده