ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات زینک

ذوب فلزات رنگی صدقی

تهران - تهران

تهران

87,000

87,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

70,000

70,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه فلزات موسوی

مرکزی - اراک

مرکزی

86,000

86,000

02/01/05

مشاهده

فلزات محقق

مرکزی - اراک

مرکزی

85,000

85,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

75,000

75,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

75,000

75,000

02/01/04

مشاهده

بنگاه مسعود جهانی

تهران - ورامین

تهران

77,000

77,000

02/01/03

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

73,000

73,000

02/01/02

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

82,000

82,000

02/01/02

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

70,000

70,000

01/12/29

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی کریمی

مرکزی - اراک

مرکزی

81,000

81,000

01/12/28

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

85,000

85,000

01/12/28

مشاهده

بنگاه فلزات ریاضتی

تهران - تهران

تهران

85,000

85,000

01/12/28

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

مازندران

65,000

65,000

01/12/27

مشاهده

بانک ضایعات نصیری

گیلان - رشت

گیلان

72,500

72,500

01/12/26

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

85,000

85,000

01/12/23

مشاهده

بنگاه عبدلی

تهران - تهران

تهران

100,000

100,000

01/12/23

مشاهده

بنگاه آلومینیوم نوراد

قزوین - البرز

قزوین

70,000

70,000

01/12/20

مشاهده

بنگاه هاشمپور

تهران - اسلامشهر

تهران

100,000

100,000

01/12/20

مشاهده

بنگاه سید محمد هاشمی

تهران - تهران

تهران

100,000

100,000

01/12/18

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

90,000

90,000

01/12/18

مشاهده

بنگاه خاوند

قم - قم

قم

100,000

100,000

01/12/14

مشاهده

بنگاه 110 تهران

تهران - تهران

تهران

111,000

111,000

01/12/13

مشاهده

بنگاه افسر

تهران - تهران

تهران

104,200

104,200

01/12/12

مشاهده

بورس فلزات رنگی محمد

تهران - تهران

تهران

113,000

113,000

01/12/12

مشاهده