ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات رادیات آلومینیوم

بنگاه آراد

قم - قم

قم

60,000

60,000

02/07/05

مشاهده

خوشدل

تهران - تهران

تهران

66,000

66,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه خلیفه

البرز - کرج

البرز

62,000

62,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه سبز علی

قم - قم

قم

60,000

60,000

02/07/05

مشاهده

فلزات رنگی تک

تهران - تهران

تهران

66,000

66,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه فلزات هاتفی

تهران - تهران

تهران

65,000

65,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

تهران

64,000

64,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

57,000

57,000

02/07/05

مشاهده

ریخته گری ذوب کاران

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

63,000

63,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه افشین سلیمانی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

60,000

60,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه رضایی شوکت

تهران - تهران

تهران

66,000

66,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه نقدی

تهران - ری

تهران

64,000

64,000

02/07/05

مشاهده

آلومینیوم درخشان اراک

مرکزی - اراک

مرکزی

70,000

70,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

60,000

60,000

02/07/05

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

64,000

64,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه مسعود جهانی

تهران - ورامین

تهران

64,000

64,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه ثمری صفا

تهران - ری

تهران

64,000

64,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه ضایعات مشکینی

تهران - شهریار

تهران

62,000

62,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

58,000

58,000

02/07/05

مشاهده

فلزات رنگی ناخدا

فارس - شیراز

فارس

65,000

65,000

02/07/05

مشاهده

سپاهان ذوب

اصفهان - اصفهان

اصفهان

66,000

66,000

02/07/04

مشاهده

فلزات قزاقی

قم - قم

قم

65,000

65,000

02/07/04

مشاهده

فلزات رنگی رباطی

همدان - ملایر

همدان

60,000

60,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

60,000

60,000

02/07/04

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

65,000

65,000

02/07/04

مشاهده