ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات رادیات آلومینیوم

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

42,000

42,000

01/09/18

مشاهده

بنگاه مهدی اکبری

خوزستان - اهواز

خوزستان

45,000

45,000

01/09/18

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

46,000

46,000

01/09/18

مشاهده

بنگاه احسان

اصفهان - لنجان

اصفهان

44,000

44,000

01/09/18

مشاهده

ذوب فلزات عدالت

مرکزی - اراک

مرکزی

47,000

47,000

01/09/18

مشاهده

تولید فلزات رضایی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

49,000

49,000

01/09/18

مشاهده

فلزات رنگی ناخدا

فارس - شیراز

فارس

50,000

50,000

01/09/18

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

44,300

44,300

01/09/18

مشاهده

بنگاه فلزات اسدی

تهران - تهران

تهران

49,000

49,000

01/09/17

مشاهده

بنگاه اروند

خوزستان - اهواز

خوزستان

42,000

42,000

01/09/17

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

50,000

50,000

01/09/17

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

50,000

50,000

01/09/17

مشاهده

بنگاه آریا

تهران - ری

تهران

50,000

50,000

01/09/17

مشاهده

بنگاه المپیک

قم - قم

قم

45,000

45,000

01/09/17

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی اتحاد

قزوین - قزوین

قزوین

48,000

48,000

01/09/17

مشاهده

فروشگاه آذربایجان

آذربایجان شرقی - آذرشهر

آذربایجان شرقی

42,000

42,000

01/09/17

مشاهده

ذوب الومینیوم

کرمان - کرمان

کرمان

43,000

43,000

01/09/17

مشاهده

بنگاه بهنام رضایی

گیلان - رشت

گیلان

42,000

42,000

01/09/17

مشاهده

بنگاه فلزات برادران احمدی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

42,000

42,000

01/09/17

مشاهده

بنگاه شفیعی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

50,000

50,000

01/09/17

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

47,000

47,000

01/09/17

مشاهده

آلومینیوم درخشان اراک

مرکزی - اراک

مرکزی

50,000

50,000

01/09/17

مشاهده

فلزات قربانی و عبدی

البرز - نظرآباد

البرز

46,000

46,000

01/09/17

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

تهران

50,000

50,000

01/09/17

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

50,000

50,000

01/09/17

مشاهده