ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات آلومینیوم ظرفی

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

65,000

65,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه مارال

اردبیل - اردبیل

اردبیل

63,000

63,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

60,000

60,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه عزیزی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

55,000

55,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه بهنام رضایی

گیلان - رشت

گیلان

55,000

55,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

63,000

63,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

62,000

62,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه نگار

همدان - همدان

همدان

65,000

65,000

01/09/13

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

61,500

61,500

01/09/13

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

68,000

68,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه احمدرضا

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

64,000

64,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه ثامن

تهران - تهران

تهران

68,000

68,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه علی منش

تهران - بهارستان

تهران

61,000

61,000

01/09/13

مشاهده

ريخته گري ابراهيمي

مرکزی - اراک

مرکزی

57,000

57,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

66,000

66,000

01/09/13

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

67,000

67,000

01/09/13

مشاهده

فلز گستر مرکزی

تهران - ری

تهران

64,000

64,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه مهدوی

تهران - تهران

تهران

54,900

54,900

01/09/13

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

64,000

64,000

01/09/13

مشاهده

ذوب فلزات رنگی صدقی

تهران - تهران

تهران

65,000

65,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

59,000

59,000

01/09/13

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

65,000

65,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه پارس

تهران - ورامین

تهران

68,000

68,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه رحیمی

تهران - ری

تهران

68,000

68,000

01/09/13

مشاهده

فلزات محقق

مرکزی - اراک

مرکزی

67,000

67,000

01/09/13

مشاهده