ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات آلومینیوم ظرفی

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

66,000

66,000

01/02/29

مشاهده

آلومینیوم متال

مرکزی - اراک

مرکزی

74,000

74,000

01/02/29

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

62,000

62,000

01/02/29

مشاهده

ذوب الومینیوم ایران گستر

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

58,000

58,000

01/02/29

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

61,000

61,000

01/02/29

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - ورامین

تهران

67,000

67,000

01/02/29

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

01/02/29

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

62,000

62,000

01/02/29

مشاهده

بنگاه حسنی

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

01/02/29

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

68,000

68,000

01/02/29

مشاهده

بنگاه عدالتی و نقدی

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

01/02/28

مشاهده

بنگاه رحمتی

تهران - تهران

تهران

67,000

67,000

01/02/28

مشاهده

بنگاه ضایعات نیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

65,000

65,000

01/02/28

مشاهده

بنگاه فلزات اسدی

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

01/02/28

مشاهده

بنگاه زاینده رود

اصفهان - اصفهان

اصفهان

66,000

66,000

01/02/28

مشاهده

بنگاه پارس

تهران - ورامین

تهران

69,000

69,000

01/02/28

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

66,000

66,000

01/02/28

مشاهده

بورس فلزات رنگی عطایی

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

01/02/28

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی کریمی

مرکزی - اراک

مرکزی

68,000

68,000

01/02/28

مشاهده

بنگاه ضایعات زینی

زنجان - زنجان

زنجان

62,000

62,000

01/02/28

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی آریانا

تهران - پاکدشت

تهران

65,000

65,000

01/02/28

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

69,000

69,000

01/02/28

مشاهده

بنگاه ثامن

تهران - تهران

تهران

68,000

68,000

01/02/28

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

71,000

71,000

01/02/28

مشاهده

شرکت فولاد پلیمر برادران زیادی

گیلان - رشت

گیلان

62,000

62,000

01/02/28

مشاهده