ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات آلومینیوم ظرفی

بورس ورق های آلومینیومی عطایی

تهران - تهران

تهران

95,000

95,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

93,000

93,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

95,000

95,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

75,000

75,000

02/09/20

مشاهده

سحاب صداقت

تهران - تهران

تهران

92,000

92,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

78,000

78,000

02/09/20

مشاهده

ذوب آلومینیوم اتحاد گلپا

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

92,000

92,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه نو اندیشان صنعت

قم - قم

قم

92,000

92,000

02/09/20

مشاهده

فلزات رضایی

مرکزی - اراک

مرکزی

97,000

97,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

90,000

90,000

02/09/20

مشاهده

شرکت ریخته گری بیاتی

تهران - ری

تهران

95,000

95,000

02/09/20

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

90,000

90,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه فلزات موسوی

مرکزی - اراک

مرکزی

92,000

92,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه مسعود جهانی

تهران - ورامین

تهران

95,000

95,000

02/09/20

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

85,000

85,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه میرهادی

تهران - تهران

تهران

95,000

95,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه فلزات حسنی

تهران - تهران

تهران

90,000

90,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

76,000

76,000

02/09/20

مشاهده

فلزات محقق

مرکزی - اراک

مرکزی

95,000

95,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

تهران

93,000

93,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

92,000

92,000

02/09/19

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

81,000

81,000

02/09/19

مشاهده

بنگاه زاینده رود

اصفهان - اصفهان

اصفهان

83,000

83,000

02/09/19

مشاهده

بنگاه افشین سلیمانی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

90,000

90,000

02/09/19

مشاهده

بنگاه ضایعات زینی

زنجان - زنجان

زنجان

85,000

85,000

02/09/19

مشاهده