ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات آلومینیوم ظرفی

بنگاه محسن مقدسی

مرکزی - اراک

مرکزی

86,000

86,000

02/03/11

مشاهده

ريخته گري ابراهيمي

مرکزی - اراک

مرکزی

84,000

84,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

92,000

92,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه علی منش

تهران - بهارستان

تهران

88,000

88,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه رضوان

تهران - تهران

تهران

94,000

94,000

02/03/10

مشاهده

مرکز ضایعات جمالی

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

70,000

70,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه آراد

قم - قم

قم

80,000

80,000

02/03/10

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

تهران

90,000

90,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

95,000

95,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

100,000

100,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه خاوند

قم - قم

قم

90,000

90,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه فلزات حسنی

تهران - تهران

تهران

96,000

96,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه مسعود جهانی

تهران - ورامین

تهران

95,000

95,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

74,000

74,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

تهران

94,000

94,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه سبز علی

قم - قم

قم

85,000

85,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

85,000

85,000

02/03/10

مشاهده

مس عدالت

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

83,000

83,000

02/03/10

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

80,000

80,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

82,000

82,000

02/03/10

مشاهده

فلزات روستا

فارس - ارسنجان

فارس

80,000

80,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه عدالتی و نقدی

تهران - تهران

تهران

95,000

95,000

02/03/09

مشاهده

شرکت ریخته گری بیاتی

تهران - ری

تهران

97,000

97,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه زاهدی

خراسان رضوی - تربت جام

خراسان رضوی

75,000

75,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

94,000

94,000

02/03/09

مشاهده