ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات قوطی رانی

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه متال اصفهان

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

46,000

46,000

01/03/05

مشاهده

پرس کارتن کلاته

تهران - تهران

تهران

43,000

43,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه شهبازی

خوزستان - اهواز

خوزستان

40,000

40,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه هاشمپور

تهران - اسلامشهر

تهران

42,000

42,000

01/03/05

مشاهده

ذوب فلزات رنگی صدقی

تهران - تهران

تهران

49,000

49,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه علی نژاد

البرز - کرج

البرز

42,000

42,000

01/03/05

مشاهده

انبار کارتن البرز

البرز - فردیس

البرز

42,500

42,500

01/03/05

مشاهده

بنگاه سرخوش و احمدی

همدان - همدان

همدان

46,000

46,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه خواجه ای

فارس - شیراز

فارس

44,000

44,000

01/03/05

مشاهده

تولید فلزات رضایی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

47,000

47,000

01/03/05

مشاهده

پرس کارتن بیضائی

فارس - شیراز

فارس

40,000

40,000

01/03/05

مشاهده

مرکز بازیافت سروری

گیلان - لنگرود

گیلان

45,000

45,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه بزالکو

تهران - تهران

تهران

51,000

51,000

01/03/05

مشاهده

فلزات رنگی ناخدا

فارس - شیراز

فارس

46,000

46,000

01/03/05

مشاهده

تولیدی حبیب اللهی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

52,000

52,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

42,000

42,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه کویخی

تهران - تهران

تهران

47,000

47,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - ورامین

تهران

45,000

45,000

01/03/05

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

44,000

44,000

01/03/05

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

43,000

43,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

48,000

48,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه ضایعاتی سرخوش

خوزستان - اهواز

خوزستان

40,000

40,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

46,000

46,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

35,600

35,600

01/03/05

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

43,500

43,500

01/03/05

مشاهده