ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات قوطی رانی

سپاهان ذوب

اصفهان - اصفهان

اصفهان

68,000

68,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

61,000

61,000

02/03/16

مشاهده

ترمو گام

تهران - شهریار

تهران

55,000

55,000

02/03/16

مشاهده

فلزات رنگی تک

تهران - تهران

تهران

66,000

66,000

02/03/16

مشاهده

تولیدی بیاتی

تهران - ری

تهران

50,000

50,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه سبز علی

قم - قم

قم

55,000

55,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

58,000

58,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه ضایعات رضاپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

57,000

57,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

50,000

50,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

51,000

51,000

02/03/16

مشاهده

فلزات روستا

فارس - ارسنجان

فارس

50,000

50,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

66,000

66,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه فلزات شریفی

تهران - ملارد

تهران

50,000

50,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

55,000

55,000

02/03/16

مشاهده

ضایعات البرز گستر ایرانیان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

65,000

65,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه سعادتی

کرمان - سیرجان

کرمان

61,000

61,000

02/03/15

مشاهده

بنگاه فلزات ایمانی

زنجان - زنجان

زنجان

55,000

55,000

02/03/15

مشاهده

انبار ضایعات شمال

گیلان - رشت

گیلان

55,000

55,000

02/03/15

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

62,000

62,000

02/03/15

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

تهران

61,000

61,000

02/03/15

مشاهده

خوشدل

تهران - تهران

تهران

60,000

60,000

02/03/15

مشاهده

فلزات رنگی ناخدا

فارس - شیراز

فارس

61,000

61,000

02/03/15

مشاهده

فلزات رنگین رضا صالحی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

65,000

65,000

02/03/15

مشاهده

بنگاه توسعه رضایی

بوشهر - بوشهر

بوشهر

45,000

45,000

02/03/15

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

50,000

50,000

02/03/15

مشاهده