ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات قوطی رانی

بنگاه یعقوب زاده

گیلان - رشت

گیلان

45,000

45,000

01/11/15

مشاهده

ذوب فلزات رنگی صدقی

تهران - تهران

تهران

50,000

50,000

01/11/15

مشاهده

بنگاه فلزات اسکندری

البرز - ساوجبلاغ

البرز

60,000

60,000

01/11/15

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

52,000

52,000

01/11/15

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

64,000

64,000

01/11/15

مشاهده

بنگاه محمد حسن زاده

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

55,000

55,000

01/11/15

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

60,000

60,000

01/11/15

مشاهده

انبار حمیدزاده

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

60,000

60,000

01/11/15

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

65,000

65,000

01/11/15

مشاهده

انبار ضایعات شمال

گیلان - رشت

گیلان

58,000

58,000

01/11/15

مشاهده

بنگاه ضایعات ماجانی

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

55,000

55,000

01/11/15

مشاهده

بنگاه هامون

البرز - کرج

البرز

50,000

50,000

01/11/15

مشاهده

بنگاه یادگار

قم - قم

قم

55,000

55,000

01/11/15

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی حیدری

تهران - تهران

تهران

65,000

65,000

01/11/15

مشاهده

فلزات رنگی تک

تهران - تهران

تهران

66,000

66,000

01/11/15

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

62,000

62,000

01/11/15

مشاهده

فلزات قربانی و عبدی

البرز - نظرآباد

البرز

59,000

59,000

01/11/15

مشاهده

بنگاه خلیفه

البرز - کرج

البرز

57,000

57,000

01/11/15

مشاهده

بنگاه باقری فر

قم - قم

قم

59,000

59,000

01/11/15

مشاهده

بنگاه مهدوی

تهران - تهران

تهران

64,000

64,000

01/11/15

مشاهده

فلزات رنگی ناخدا

فارس - شیراز

فارس

60,000

60,000

01/11/15

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

تهران

63,000

63,000

01/11/15

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

58,000

58,000

01/11/15

مشاهده

فلزات رنگی محمدی

فارس - شیراز

فارس

50,000

50,000

01/11/15

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

البرز

45,000

45,000

01/11/15

مشاهده