ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات آلومینیوم خشک

بنگاه حمید بداقی

تهران - تهران

تهران

89,000

89,000

02/07/07

مشاهده

بنگاه ضایعات مشکینی

تهران - شهریار

تهران

66,000

66,000

02/07/07

مشاهده

بورس فلزات نقدی

خراسان شمالی - شیروان

خراسان شمالی

64,000

64,000

02/07/07

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

02/07/07

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

60,000

60,000

02/07/07

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

60,000

60,000

02/07/07

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

67,000

67,000

02/07/07

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

65,000

65,000

02/07/07

مشاهده

بنگاه مبارکی

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

72,000

72,000

02/07/07

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

69,000

69,000

02/07/07

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

60,000

60,000

02/07/07

مشاهده

ترمو گام

تهران - شهریار

تهران

60,000

60,000

02/07/07

مشاهده

فلزات مهدی حسنلو

تهران - تهران

تهران

66,000

66,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی اکبری

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

66,000

66,000

02/07/06

مشاهده

فلزات قربانی و عبدی

البرز - نظرآباد

البرز

67,000

67,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه فلزات هاتفی

تهران - تهران

تهران

71,000

71,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی احسان

اصفهان - شهرضا

اصفهان

68,000

68,000

02/07/06

مشاهده

فلزات روستا

فارس - ارسنجان

فارس

60,000

60,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

البرز

63,000

63,000

02/07/06

مشاهده

فلزات رنگی محمدی

فارس - شیراز

فارس

55,000

55,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه ضایعاتی سید محمد

مرکزی - ساوه

مرکزی

68,000

68,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

67,000

67,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه توسعه رضایی

بوشهر - بوشهر

بوشهر

50,000

50,000

02/07/06

مشاهده

ذوب آلومینیوم کوشا

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

73,000

73,000

02/07/06

مشاهده

زرین ذوب سپاهان

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

78,000

78,000

02/07/06

مشاهده