ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات آلومینیوم خشک

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

48,000

48,000

01/02/29

مشاهده

بنگاه رشیدی

قم - قم

قم

54,000

54,000

01/02/29

مشاهده

بازیافت اسدی

کهکیلویه و بویر احمد - گچساران

کهکیلویه و بویر احمد

40,000

40,000

01/02/29

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

48,000

48,000

01/02/29

مشاهده

بنگاه نقدی

تهران - ری

تهران

54,000

54,000

01/02/29

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

48,000

48,000

01/02/29

مشاهده

مس برتر

تهران - تهران

تهران

55,000

55,000

01/02/29

مشاهده

بورس فلزات خالقی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

55,000

55,000

01/02/29

مشاهده

ذوب فلزات رضا

تهران - ری

تهران

55,000

55,000

01/02/29

مشاهده

ذوب آلومینیوم کوشا

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

57,000

57,000

01/02/29

مشاهده

بنگاه ثمری

تهران - ری

تهران

55,000

55,000

01/02/29

مشاهده

سپاهان ذوب

اصفهان - اصفهان

اصفهان

59,000

59,000

01/02/29

مشاهده

بنگاه ایزدی

کرمان - زرند

کرمان

45,000

45,000

01/02/29

مشاهده

ذوب الومینیوم ایران گستر

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

53,500

53,500

01/02/29

مشاهده

بنگاه ضایعات برادران محمدیان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

50,000

50,000

01/02/29

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

56,000

56,000

01/02/29

مشاهده

فلزات رنگی ناخدا

فارس - شیراز

فارس

53,000

53,000

01/02/29

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - ورامین

تهران

55,000

55,000

01/02/29

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

55,000

55,000

01/02/29

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

55,000

55,000

01/02/29

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

43,000

43,000

01/02/29

مشاهده

ریخته گری سعید شمیری

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

55,000

55,000

01/02/29

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

55,000

55,000

01/02/29

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

52,000

52,000

01/02/29

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

54,000

54,000

01/02/29

مشاهده