ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات آلومینیوم خشک

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

53,000

53,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

57,000

57,000

01/09/13

مشاهده

بورس فلزات نقدی

خراسان شمالی - شیروان

خراسان شمالی

49,000

49,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه فلزات اسدی

تهران - تهران

تهران

53,000

53,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه فلزات برادران احمدی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

44,000

44,000

01/09/13

مشاهده

فروشگاه آذربایجان

آذربایجان شرقی - آذرشهر

آذربایجان شرقی

52,000

52,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه برادران خندان

قزوین - قزوین

قزوین

47,000

47,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

53,000

53,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

49,000

49,000

01/09/13

مشاهده

تولید فلزات رضایی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

57,000

57,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه موسی

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

52,000

52,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه عزیزی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

48,000

48,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه بهنام رضایی

گیلان - رشت

گیلان

43,000

43,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

49,000

49,000

01/09/13

مشاهده

انبار یاران

گیلان - رشت

گیلان

50,000

50,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه شفیعی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

53,000

53,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه داودی

قم - قم

قم

52,000

52,000

01/09/13

مشاهده

مرکز بازیافت سروری

گیلان - لنگرود

گیلان

47,000

47,000

01/09/13

مشاهده

ذوب فلزات احمدی

خراسان رضوی - قوچان

خراسان رضوی

52,000

52,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

51,000

51,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه نگار

همدان - همدان

همدان

50,000

50,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه الوند

قزوین - البرز

قزوین

37,000

37,000

01/09/13

مشاهده

ایران مس

تهران - تهران

تهران

52,000

52,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

51,000

51,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه احمدرضا

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

52,000

52,000

01/09/13

مشاهده