ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات آلومینیوم خشک

بنگاه زاینده رود

اصفهان - اصفهان

اصفهان

60,000

60,000

02/01/05

مشاهده

ذوب فلزات رنگی صدقی

تهران - تهران

تهران

62,000

62,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

65,000

65,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

50,000

50,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه برادران ملائی

تهران - تهران

تهران

62,000

62,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

73,000

73,000

02/01/05

مشاهده

بورس فلزات خالقی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

70,000

70,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه نعیمی

البرز - کرج

البرز

42,000

42,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه ضایعات رضاپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

55,000

55,000

02/01/05

مشاهده

آدیش الکترونیک آویژه

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

63,000

63,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

43,000

43,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه غفارپور

اصفهان - اصفهان

اصفهان

70,000

70,000

02/01/05

مشاهده

تولیدی آخوندپور

یزد - یزد

یزد

62,000

62,000

02/01/05

مشاهده

الو ضایعات

اصفهان - اصفهان

اصفهان

64,000

64,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

50,000

50,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه شفیعی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

65,000

65,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه محمد حسن زاده

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

55,000

55,000

02/01/05

مشاهده

تولیدی دایکاست زلفی

آذربایجان شرقی - مرند

آذربایجان شرقی

73,000

73,000

02/01/05

مشاهده

فلزات محقق

مرکزی - اراک

مرکزی

48,000

48,000

02/01/05

مشاهده

فلزات رنگین اصلانی

زنجان - زنجان

زنجان

52,000

52,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه فلزات رضایی

همدان - نهاوند

همدان

69,000

69,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

60,000

60,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

55,000

55,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه فلزات برادران احمدی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

50,000

50,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه خرید ضایعات سعادت

اصفهان - اصفهان

اصفهان

70,000

70,000

02/01/05

مشاهده