ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات آلومینیوم نرم

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه مهدی اکبری

خوزستان - اهواز

خوزستان

64,000

64,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - ورامین

تهران

65,000

65,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

67,000

67,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه فلزات اسدی

تهران - تهران

تهران

67,000

67,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه المهدی

تهران - ری

تهران

66,000

66,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه البرز نوین

البرز - کرج

البرز

55,000

55,000

01/02/27

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

67,000

67,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه کویخی

تهران - تهران

تهران

65,000

65,000

01/02/27

مشاهده

فلزات محقق

مرکزی - اراک

مرکزی

65,000

65,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه پارس

تهران - ورامین

تهران

65,000

65,000

01/02/27

مشاهده

آذین محیط مینو

قزوین - قزوین

قزوین

62,000

62,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

60,000

60,000

01/02/27

مشاهده

ریخته گر زاده

اصفهان - اصفهان

اصفهان

66,000

66,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه المپیک

قم - قم

قم

63,000

63,000

01/02/27

مشاهده

تولید فلزات رضایی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

62,000

62,000

01/02/27

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

65,000

65,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی حیدری

تهران - تهران

تهران

67,000

67,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه زاینده رود

اصفهان - اصفهان

اصفهان

62,500

62,500

01/02/27

مشاهده

بنگاه حسنی

تهران - تهران

تهران

65,000

65,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی آپاتیه

فارس - آباده

فارس

60,000

60,000

01/02/27

مشاهده

انبار یاران

گیلان - رشت

گیلان

60,000

60,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

60,200

60,200

01/02/27

مشاهده

ذوب و نورد آلومینیوم قائم

اصفهان - اصفهان

اصفهان

69,000

69,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه علی نژاد

البرز - کرج

البرز

55,000

55,000

01/02/27

مشاهده

بورس فلزات خالقی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

65,000

65,000

01/02/27

مشاهده