ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات آلومینیوم نرم

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

63,000

63,000

01/09/14

مشاهده

بنگاه ضایعات صادقی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

62,000

62,000

01/09/14

مشاهده

نگین فلز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

60,000

60,000

01/09/14

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

58,000

58,000

01/09/14

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

57,000

57,000

01/09/14

مشاهده

فلزات رنگی ناخدا

فارس - شیراز

فارس

56,000

56,000

01/09/14

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

62,000

62,000

01/09/14

مشاهده

بنگاه مشایخی

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

53,000

53,000

01/09/14

مشاهده

بنگاه طوس فلز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

64,000

64,000

01/09/14

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

55,600

55,600

01/09/14

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

63,000

63,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

61,000

61,000

01/09/13

مشاهده

بورس فلزات نقدی

خراسان شمالی - شیروان

خراسان شمالی

58,000

58,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه فلزات اسدی

تهران - تهران

تهران

63,000

63,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه فلزات برادران احمدی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

54,000

54,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه مارال

اردبیل - اردبیل

اردبیل

63,000

63,000

01/09/13

مشاهده

فروشگاه آذربایجان

آذربایجان شرقی - آذرشهر

آذربایجان شرقی

63,000

63,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه برادران خندان

قزوین - قزوین

قزوین

60,000

60,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

63,000

63,000

01/09/13

مشاهده

تولید فلزات رضایی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

61,000

61,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه عزیزی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

53,000

53,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه بهنام رضایی

گیلان - رشت

گیلان

55,000

55,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

60,000

60,000

01/09/13

مشاهده

انبار یاران

گیلان - رشت

گیلان

56,000

56,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه شفیعی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

62,000

62,000

01/09/13

مشاهده