ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات آلومینیوم نرم

بنگاه مجید

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

75,000

75,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه فلزات اسدی

تهران - تهران

تهران

80,000

80,000

02/07/03

مشاهده

فلزات روستا

فارس - ارسنجان

فارس

73,000

73,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه ضایعات بابایی

مازندران - آمل

مازندران

70,000

70,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه نامداری

کردستان - قروه

کردستان

65,000

65,000

02/07/03

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

72,000

72,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

80,000

80,000

02/07/03

مشاهده

فلزات رنگی پارسیان

البرز - کرج

البرز

70,000

70,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه احمدرضا

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

81,000

81,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه خلیفه

البرز - کرج

البرز

75,000

75,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

75,000

75,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه پورعبدالله

یزد - یزد

یزد

75,000

75,000

02/07/03

مشاهده

انبار ضایعات شمال

گیلان - رشت

گیلان

75,000

75,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه افشین سلیمانی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

80,000

80,000

02/07/03

مشاهده

اهواز فلز

خوزستان - اهواز

خوزستان

70,000

70,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه ضایعات مشایخی

البرز - کرج

البرز

75,000

75,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه نقدی

تهران - ری

تهران

80,000

80,000

02/07/03

مشاهده

فلزات محقق

مرکزی - اراک

مرکزی

81,000

81,000

02/07/03

مشاهده

ترمو گام

تهران - شهریار

تهران

70,000

70,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

75,000

75,000

02/07/03

مشاهده

ذوب الومینیوم

کرمان - کرمان

کرمان

72,000

72,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه علی منش

تهران - بهارستان

تهران

79,000

79,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه رضایی شوکت

تهران - تهران

تهران

78,000

78,000

02/07/03

مشاهده

تولیدی بیاتی

تهران - ری

تهران

80,000

80,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

78,000

78,000

02/07/03

مشاهده