ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات سرسیلندر

بنگاه فلزات اسدی

تهران - تهران

تهران

67,000

67,000

01/09/18

مشاهده

فلزات قربانی و عبدی

البرز - نظرآباد

البرز

63,000

63,000

01/09/18

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی حیدری

تهران - تهران

تهران

67,000

67,000

01/09/18

مشاهده

بنگاه مهدی اکبری

خوزستان - اهواز

خوزستان

63,000

63,000

01/09/18

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

63,000

63,000

01/09/18

مشاهده

بنگاه حداد

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

55,000

55,000

01/09/18

مشاهده

بنگاه هاشمپور

تهران - اسلامشهر

تهران

67,000

67,000

01/09/18

مشاهده

بنگاه احسان

اصفهان - لنجان

اصفهان

62,000

62,000

01/09/18

مشاهده

تولید فلزات رضایی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

65,000

65,000

01/09/18

مشاهده

فلزات رنگی ناخدا

فارس - شیراز

فارس

60,000

60,000

01/09/18

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

61,200

61,200

01/09/18

مشاهده

بنگاه اروند

خوزستان - اهواز

خوزستان

55,000

55,000

01/09/17

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

68,000

68,000

01/09/17

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

68,000

68,000

01/09/17

مشاهده

ایران مس

تهران - تهران

تهران

68,000

68,000

01/09/17

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

68,000

68,000

01/09/17

مشاهده

بنگاه علی قدمی

تهران - ری

تهران

68,000

68,000

01/09/17

مشاهده

بنگاه آریا

تهران - ری

تهران

68,000

68,000

01/09/17

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی اتحاد

قزوین - قزوین

قزوین

65,000

65,000

01/09/17

مشاهده

فروشگاه آذربایجان

آذربایجان شرقی - آذرشهر

آذربایجان شرقی

62,000

62,000

01/09/17

مشاهده

ذوب الومینیوم

کرمان - کرمان

کرمان

63,000

63,000

01/09/17

مشاهده

بنگاه بهنام رضایی

گیلان - رشت

گیلان

60,000

60,000

01/09/17

مشاهده

بنگاه فلزات برادران احمدی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

55,000

55,000

01/09/17

مشاهده

بنگاه ثامن

تهران - تهران

تهران

68,000

68,000

01/09/17

مشاهده

فلزات رنگی (زارعی)

تهران - تهران

تهران

68,000

68,000

01/09/17

مشاهده