ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات پیستون

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

58,000

58,000

01/09/14

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

60,000

60,000

01/09/14

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

67,000

67,000

01/09/14

مشاهده

بنگاه مشایخی

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

64,000

64,000

01/09/14

مشاهده

بنگاه طوس فلز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

68,000

68,000

01/09/14

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

67,000

67,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

64,000

64,000

01/09/13

مشاهده

بورس فلزات نقدی

خراسان شمالی - شیروان

خراسان شمالی

62,000

62,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه فلزات برادران احمدی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

55,000

55,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه برادران خندان

قزوین - قزوین

قزوین

62,000

62,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

63,000

63,000

01/09/13

مشاهده

تولید فلزات رضایی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

65,000

65,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه موسی

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

64,000

64,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه عزیزی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

58,000

58,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه بهنام رضایی

گیلان - رشت

گیلان

58,000

58,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

65,000

65,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه شفیعی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

65,000

65,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه داودی

قم - قم

قم

64,000

64,000

01/09/13

مشاهده

ایران مس

تهران - تهران

تهران

68,000

68,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

66,000

66,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه ثامن

تهران - تهران

تهران

64,000

64,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه علی منش

تهران - بهارستان

تهران

63,000

63,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

64,000

64,000

01/09/13

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

68,000

68,000

01/09/13

مشاهده

فلز گستر مرکزی

تهران - ری

تهران

66,000

66,000

01/09/13

مشاهده