ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات پیستون

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

86,000

86,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

75,000

75,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه موسی

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

85,000

85,000

02/09/20

مشاهده

تولید فلزات رضایی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

87,000

87,000

02/09/20

مشاهده

ذوب آلومینیوم اتحاد گلپا

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

88,000

88,000

02/09/20

مشاهده

فلزات قربانی و عبدی

البرز - نظرآباد

البرز

87,000

87,000

02/09/20

مشاهده

ذوب آلومینیوم کوشا

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

93,000

93,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه نو اندیشان صنعت

قم - قم

قم

86,000

86,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه مبارکی

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

85,000

85,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه برادران محمدی

خوزستان - اهواز

خوزستان

80,000

80,000

02/09/20

مشاهده

فلزات افخمی

تهران - ری

تهران

90,000

90,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه ضایعات مشکینی

تهران - شهریار

تهران

88,000

88,000

02/09/20

مشاهده

فلزات رضایی

مرکزی - اراک

مرکزی

89,000

89,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه شهبازی

خوزستان - اهواز

خوزستان

84,000

84,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه پارس استوک

فارس - شیراز

فارس

83,000

83,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

88,000

88,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه فلزات موسوی

مرکزی - اراک

مرکزی

90,000

90,000

02/09/20

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

85,000

85,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه میرهادی

تهران - تهران

تهران

89,000

89,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

75,000

75,000

02/09/20

مشاهده

فلزات محقق

مرکزی - اراک

مرکزی

87,000

87,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی حیدری

تهران - تهران

تهران

90,000

90,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

88,000

88,000

02/09/19

مشاهده

فلزات رنگین رضا صالحی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

89,000

89,000

02/09/19

مشاهده

بنگاه حمید بداقی

تهران - تهران

تهران

85,000

85,000

02/09/19

مشاهده