ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات پیستون

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه مهدی اکبری

خوزستان - اهواز

خوزستان

68,000

68,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

73,000

73,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه المهدی

تهران - ری

تهران

71,000

71,000

01/02/27

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

73,000

73,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه کویخی

تهران - تهران

تهران

64,000

64,000

01/02/27

مشاهده

فلزات محقق

مرکزی - اراک

مرکزی

68,000

68,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

70,000

70,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه سرخوش و احمدی

همدان - همدان

همدان

67,000

67,000

01/02/27

مشاهده

تولید فلزات رضایی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

69,000

69,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی حیدری

تهران - تهران

تهران

73,000

73,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه حسنی

تهران - تهران

تهران

72,000

72,000

01/02/27

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

70,000

70,000

01/02/27

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

72,000

72,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی کریمی

مرکزی - اراک

مرکزی

67,000

67,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

64,000

64,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

68,000

68,000

01/02/27

مشاهده

مس برتر

تهران - تهران

تهران

73,000

73,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه طوس فلز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

72,500

72,500

01/02/27

مشاهده

فلزات رنگی (زارعی)

تهران - تهران

تهران

73,000

73,000

01/02/27

مشاهده

ذوب آلومینیوم کوشا

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

73,500

73,500

01/02/27

مشاهده

تولیدی آرین گرجستان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

67,000

67,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه رحیمی

تهران - ری

تهران

72,000

72,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

71,000

71,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه شفیعی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

70,000

70,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه ضایعاتی سرخوش

خوزستان - اهواز

خوزستان

70,000

70,000

01/02/27

مشاهده