ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات پیستون

بنگاه محسن مقدسی

مرکزی - اراک

مرکزی

86,000

86,000

02/03/11

مشاهده

بنگاه مسال کشاورز

قزوین - آبیک

قزوین

82,000

82,000

02/03/10

مشاهده

فلزات رنگین رضا صالحی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

93,000

93,000

02/03/10

مشاهده

ذوب آلومینیوم کوشا

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

97,000

97,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه فلزات پژمانفرد

بوشهر - بوشهر

بوشهر

76,000

76,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه علی منش

تهران - بهارستان

تهران

85,000

85,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه آراد

قم - قم

قم

75,000

75,000

02/03/10

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

تهران

90,000

90,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

90,000

90,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه خاوند

قم - قم

قم

85,000

85,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

80,000

80,000

02/03/10

مشاهده

سپاهان ذوب

اصفهان - اصفهان

اصفهان

92,000

92,000

02/03/10

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

94,000

94,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

82,000

82,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

75,000

75,000

02/03/10

مشاهده

فلزات روستا

فارس - ارسنجان

فارس

80,000

80,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه خلیفه

البرز - کرج

البرز

85,000

85,000

02/03/10

مشاهده

آریان ذوب طاها

تهران - اسلامشهر

تهران

93,000

93,000

02/03/10

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

94,000

94,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه حمید بداقی

تهران - تهران

تهران

96,000

96,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه سعادتی

کرمان - سیرجان

کرمان

88,000

88,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه یعقوب زاده

گیلان - رشت

گیلان

84,000

84,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه زاهدی

خراسان رضوی - تربت جام

خراسان رضوی

70,000

70,000

02/03/09

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

93,000

93,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی حیدری

تهران - تهران

تهران

94,000

94,000

02/03/09

مشاهده