ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات رینگ آلومینیومی

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

60,000

60,000

01/09/14

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

60,000

60,000

01/09/14

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

72,000

72,000

01/09/14

مشاهده

بنگاه مشایخی

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

68,000

68,000

01/09/14

مشاهده

بنگاه طوس فلز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

72,000

72,000

01/09/14

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

73,000

73,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

68,000

68,000

01/09/13

مشاهده

بورس فلزات نقدی

خراسان شمالی - شیروان

خراسان شمالی

66,000

66,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه فلزات اسدی

تهران - تهران

تهران

73,000

73,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه مارال

اردبیل - اردبیل

اردبیل

70,000

70,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه برادران خندان

قزوین - قزوین

قزوین

62,000

62,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

72,000

72,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

66,000

66,000

01/09/13

مشاهده

تولید فلزات رضایی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

68,000

68,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه موسی

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

67,000

67,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه عزیزی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

67,000

67,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه بهنام رضایی

گیلان - رشت

گیلان

58,000

58,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

68,000

68,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه داودی

قم - قم

قم

68,000

68,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

65,000

65,000

01/09/13

مشاهده

ایران مس

تهران - تهران

تهران

72,000

72,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

70,000

70,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه ثامن

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه علی منش

تهران - بهارستان

تهران

69,000

69,000

01/09/13

مشاهده

ريخته گري ابراهيمي

مرکزی - اراک

مرکزی

62,000

62,000

01/09/13

مشاهده