ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات رینگ آلومینیومی

بنگاه ضایعات مشکینی

تهران - شهریار

تهران

78,000

78,000

02/01/06

مشاهده

ذوب فلزات رنگی صدقی

تهران - تهران

تهران

82,000

82,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

75,000

75,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

60,000

60,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

66,000

66,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه غفارپور

اصفهان - اصفهان

اصفهان

85,000

85,000

02/01/05

مشاهده

تولیدی آخوندپور

یزد - یزد

یزد

76,000

76,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

70,000

70,000

02/01/05

مشاهده

فلزات محقق

مرکزی - اراک

مرکزی

78,000

78,000

02/01/05

مشاهده

فلزات رنگین اصلانی

زنجان - زنجان

زنجان

80,000

80,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه فلزات رضایی

همدان - نهاوند

همدان

83,000

83,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

70,000

70,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

80,000

80,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه فلزات برادران احمدی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

70,000

70,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه آهن آلات جعفری

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

90,000

90,000

02/01/05

مشاهده

سپاهان ذوب

اصفهان - اصفهان

اصفهان

85,000

85,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

72,000

72,000

02/01/05

مشاهده

فلزات زرگری

آذربایجان شرقی - بناب

آذربایجان شرقی

75,000

75,000

02/01/05

مشاهده

انبار ضایعات شمال

گیلان - رشت

گیلان

80,000

80,000

02/01/04

مشاهده

تولید فلزات رضایی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

83,000

83,000

02/01/04

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

02/01/04

مشاهده

فلزات قربانی و عبدی

البرز - نظرآباد

البرز

92,000

92,000

02/01/04

مشاهده

بنگاه سامان

تهران - تهران

تهران

85,000

85,000

02/01/04

مشاهده

بنگاه مسلمی

کهکیلویه و بویر احمد - کهگیلویه

کهکیلویه و بویر احمد

75,000

75,000

02/01/04

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

تهران

85,000

85,000

02/01/04

مشاهده