ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات رینگ آلومینیومی

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه فلزات رنگی حیدری

تهران - تهران

تهران

75,000

75,000

01/02/29

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

68,000

68,000

01/02/29

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

78,000

78,000

01/02/29

مشاهده

بنگاه نقدی

تهران - ری

تهران

76,000

76,000

01/02/29

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

68,000

68,000

01/02/29

مشاهده

مس برتر

تهران - تهران

تهران

77,000

77,000

01/02/29

مشاهده

بورس فلزات خالقی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

70,000

70,000

01/02/29

مشاهده

ذوب آلومینیوم کوشا

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

76,000

76,000

01/02/29

مشاهده

بنگاه ثمری

تهران - ری

تهران

77,000

77,000

01/02/29

مشاهده

سپاهان ذوب

اصفهان - اصفهان

اصفهان

75,000

75,000

01/02/29

مشاهده

ذوب الومینیوم ایران گستر

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

74,000

74,000

01/02/29

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

71,000

71,000

01/02/29

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - ورامین

تهران

75,000

75,000

01/02/29

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

65,000

65,000

01/02/29

مشاهده

ریخته گری سعید شمیری

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

72,000

72,000

01/02/29

مشاهده

بنگاه حسنی

تهران - تهران

تهران

75,000

75,000

01/02/29

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

77,000

77,000

01/02/29

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

73,000

73,000

01/02/29

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

75,000

75,000

01/02/29

مشاهده

فلزات رنگی فیضی

تهران - تهران

تهران

77,000

77,000

01/02/29

مشاهده

بنگاه عدالتی و نقدی

تهران - تهران

تهران

78,000

78,000

01/02/28

مشاهده

بنگاه امینی پور

قم - قم

قم

76,000

76,000

01/02/28

مشاهده

بنگاه علی قدمی

تهران - ری

تهران

76,000

76,000

01/02/28

مشاهده

بنگاه رحمتی

تهران - تهران

تهران

69,000

69,000

01/02/28

مشاهده

بنگاه ضایعات نیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

67,000

67,000

01/02/28

مشاهده