ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات سفاله آلومینیوم نرم

ذوب فلزات رنگی صدقی

تهران - تهران

تهران

45,000

45,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

37,000

37,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

30,000

30,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

تهران

55,000

55,000

02/01/05

مشاهده

تولید فلزات رضایی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

45,000

45,000

02/01/04

مشاهده

فلزات قربانی و عبدی

البرز - نظرآباد

البرز

47,000

47,000

02/01/04

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

تهران

45,000

45,000

02/01/04

مشاهده

بنگاه مسعود جهانی

تهران - ورامین

تهران

40,000

40,000

02/01/03

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی حیدری

تهران - تهران

تهران

40,000

40,000

02/01/03

مشاهده

ذوب فلزات رضا

تهران - ری

تهران

50,000

50,000

02/01/02

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

40,000

40,000

02/01/02

مشاهده

بنگاه حمیدی

زنجان - زنجان

زنجان

35,000

35,000

02/01/02

مشاهده

خوشدل

تهران - تهران

تهران

45,000

45,000

02/01/01

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

25,000

25,000

01/12/29

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی کریمی

مرکزی - اراک

مرکزی

28,000

28,000

01/12/28

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

35,000

35,000

01/12/28

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

مازندران

25,000

25,000

01/12/27

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

30,000

30,000

01/12/26

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

35,000

35,000

01/12/23

مشاهده

بنگاه آلومینیوم نوراد

قزوین - البرز

قزوین

45,000

45,000

01/12/20

مشاهده

ذوب و نورد آلومینیوم قائم

اصفهان - اصفهان

اصفهان

40,000

40,000

01/12/20

مشاهده

بنگاه سروش

تهران - شهریار

تهران

45,000

45,000

01/12/18

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

38,000

38,000

01/12/18

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

50,000

50,000

01/12/16

مشاهده

انبار کاوه

تهران - قدس

تهران

60,000

60,000

01/12/14

مشاهده