ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات سفاله آلومینیوم نرم

بنگاه فلزات رنگی کریمی

مرکزی - اراک

مرکزی

27,000

27,000

01/09/14

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

25,000

25,000

01/09/14

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

28,000

28,000

01/09/14

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

34,000

34,000

01/09/14

مشاهده

بنگاه مشایخی

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

32,000

32,000

01/09/14

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

38,000

38,000

01/09/13

مشاهده

تولید فلزات رضایی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

45,000

45,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

30,000

30,000

01/09/13

مشاهده

ذوب فلزات رضا

تهران - ری

تهران

39,000

39,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه مهدوی

تهران - تهران

تهران

27,000

27,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

37,000

37,000

01/09/13

مشاهده

ذوب فلزات رنگی صدقی

تهران - تهران

تهران

40,000

40,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی حیدری

تهران - تهران

تهران

37,000

37,000

01/09/13

مشاهده

فلزات قربانی و عبدی

البرز - نظرآباد

البرز

35,000

35,000

01/09/13

مشاهده

خوشدل

تهران - تهران

تهران

38,000

38,000

01/09/13

مشاهده

شرکت آلیاژسازان پاسارگاد

اصفهان - اصفهان

اصفهان

45,500

45,500

01/09/13

مشاهده

بنگاه اقدامی

تهران - تهران

تهران

36,000

36,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه نقدی

تهران - ری

تهران

35,000

35,000

01/09/12

مشاهده

فلزات رضایی

مرکزی - اراک

مرکزی

32,000

32,000

01/09/12

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

33,000

33,000

01/09/12

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

22,000

22,000

01/09/12

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

27,000

27,000

01/09/12

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - ورامین

تهران

36,000

36,000

01/09/12

مشاهده

ذوب و نورد آلومینیوم قائم

اصفهان - اصفهان

اصفهان

30,000

30,000

01/09/12

مشاهده

بنگاه شرکا

تهران - رباط کریم

تهران

32,000

32,000

01/09/12

مشاهده