ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات سفاله آلومینیوم خشک

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

ذوب فلزات رنگی صدقی

تهران - تهران

تهران

48,000

48,000

01/03/05

مشاهده

تولید فلزات رضایی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

50,000

50,000

01/03/05

مشاهده

ذوب فلزات رضا

تهران - ری

تهران

48,000

48,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

تهران

48,000

48,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه کویخی

تهران - تهران

تهران

40,000

40,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - ورامین

تهران

48,000

48,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه ضایعاتی سرخوش

خوزستان - اهواز

خوزستان

42,000

42,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

46,000

46,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه برادران ملائی

تهران - تهران

تهران

49,000

49,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

48,500

48,500

01/03/05

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

49,000

49,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

45,000

45,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی البرز

قزوین - قزوین

قزوین

45,000

45,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه حسنی

تهران - تهران

تهران

47,000

47,000

01/03/04

مشاهده

ذوب فلزات علوی

مرکزی - اراک

مرکزی

36,000

36,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه یحیی پور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

45,000

45,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه نقدی

تهران - ری

تهران

46,000

46,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی کریمی

مرکزی - اراک

مرکزی

36,000

36,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

41,000

41,000

01/03/04

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

45,000

45,000

01/03/04

مشاهده

ذوب فلزات کرمی

تهران - تهران

تهران

48,000

48,000

01/03/04

مشاهده

ریخته گری خوشدل

تهران - تهران

تهران

48,000

48,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه ضایعات علوی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

40,000

40,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

40,000

40,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

37,000

37,000

01/03/03

مشاهده