ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات سفاله آلومینیوم خشک

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

ذوب آلومینیوم برادران میرزایی

تهران - تهران

تهران

50,000

50,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

36,000

36,000

00/08/06

مشاهده

فلزات رنگین حامد

تهران - ری

تهران

42,000

42,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

36,000

36,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - ری

تهران

45,000

45,000

00/08/06

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

42,000

42,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

مازندران

32,000

32,000

00/08/06

مشاهده

تولید فلزات رضایی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

46,000

46,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

41,000

41,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

40,000

40,000

00/08/06

مشاهده

ذوب الومینیوم ایران گستر

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

32,000

32,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه یحیی پور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

40,000

40,000

00/08/05

مشاهده

ریخته گری خوشدل

تهران - تهران

تهران

44,000

44,000

00/08/05

مشاهده

ذوب فلزات عدالت

مرکزی - اراک

مرکزی

33,000

33,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

45,000

45,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

تهران

48,000

48,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

42,000

42,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه برادران ملائی

تهران - تهران

تهران

43,000

43,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه فلزات حبیبی

تهران - تهران

تهران

40,000

40,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

45,000

45,000

00/08/05

مشاهده

آریان ذوب طاها

تهران - اسلامشهر

تهران

50,000

50,000

00/08/04

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قاسمی

البرز - کرج

البرز

34,000

34,000

00/08/04

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

40,000

40,000

00/08/04

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

44,000

44,000

00/08/04

مشاهده

فلزات رضایی

مرکزی - اراک

مرکزی

38,000

38,000

00/08/04

مشاهده