ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات سفاله آلومینیوم خشک

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

38,000

38,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

38,000

38,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه ویژن

تهران - تهران

تهران

42,000

42,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

40,000

40,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه مهدی اکبری

خوزستان - اهواز

خوزستان

30,000

30,000

01/09/05

مشاهده

ذوب فلزات رنگی صدقی

تهران - تهران

تهران

44,000

44,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

31,800

31,800

01/09/05

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

41,000

41,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه ضایعاتی سرخوش

خوزستان - اهواز

خوزستان

35,000

35,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه ایران آلومینیوم

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

46,000

46,000

01/09/05

مشاهده

تولید فلزات رضایی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

46,000

46,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

42,000

42,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی حیدری

تهران - تهران

تهران

40,000

40,000

01/09/04

مشاهده

فلزات رنگی امیر طالبی

گیلان - رشت

گیلان

25,000

25,000

01/09/04

مشاهده

بنگاه کیهان

تهران - تهران

تهران

41,000

41,000

01/09/04

مشاهده

بنگاه عدالتی و نقدی

تهران - تهران

تهران

43,000

43,000

01/09/04

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - ورامین

تهران

39,000

39,000

01/09/04

مشاهده

گروه صنعتی کویخی

تهران - تهران

تهران

35,000

35,000

01/09/04

مشاهده

ذوب فلزات کرمی

تهران - تهران

تهران

42,000

42,000

01/09/03

مشاهده

ذوب فلزات رضا

تهران - ری

تهران

43,000

43,000

01/09/03

مشاهده

بنگاه برادران ملائی

تهران - تهران

تهران

42,000

42,000

01/09/03

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

42,000

42,000

01/09/02

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

37,000

37,000

01/09/02

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

25,000

25,000

01/09/02

مشاهده

فلزات رضایی

مرکزی - اراک

مرکزی

32,000

32,000

01/09/02

مشاهده