ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات سفاله آلومینیوم خشک

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

55,000

55,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

55,000

55,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

55,000

55,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه نقدی

تهران - ری

تهران

45,000

45,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

53,000

53,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه فلزات حسنی

تهران - تهران

تهران

54,000

54,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه مسعود جهانی

تهران - ورامین

تهران

55,000

55,000

02/07/03

مشاهده

فلزات افخمی

تهران - ری

تهران

53,000

53,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه میرهادی

تهران - تهران

تهران

56,000

56,000

02/07/02

مشاهده

بنگاه حمیدی

زنجان - زنجان

زنجان

45,000

45,000

02/07/02

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

49,000

49,000

02/07/02

مشاهده

خوشدل

تهران - تهران

تهران

50,000

50,000

02/07/02

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

55,000

55,000

02/07/02

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

57,000

57,000

02/07/02

مشاهده

بنگاه ضایعاتی سرخوش

خوزستان - اهواز

خوزستان

40,000

40,000

02/07/02

مشاهده

فلزات رضایی

مرکزی - اراک

مرکزی

30,000

30,000

02/07/02

مشاهده

بنگاه سروش

تهران - شهریار

تهران

55,000

55,000

02/07/02

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

39,000

39,000

02/07/01

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

47,000

47,000

02/07/01

مشاهده

شرکت ریخته گری بیاتی

تهران - ری

تهران

50,000

50,000

02/07/01

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

55,000

55,000

02/07/01

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

45,000

45,000

02/06/31

مشاهده

بنگاه آلومینیوم نوراد

قزوین - البرز

قزوین

55,000

55,000

02/06/30

مشاهده

بنگاه یحیی پور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

52,000

52,000

02/06/30

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

48,000

48,000

02/06/30

مشاهده