ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات آلومینیوم

بنگاه 110 تهران

تهران - تهران

01/07/09

مشاهده

بنگاه علی منش

تهران - بهارستان

01/07/09

مشاهده

ذوب فلزات رنگی صدقی

تهران - تهران

01/07/09

مشاهده

پرس کارتن کلاته

تهران - تهران

01/07/09

مشاهده

ذوب فلزات کرمی

تهران - تهران

01/07/09

مشاهده

بنگاه شفیعی

اصفهان - شهرضا

01/07/09

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

01/07/09

مشاهده

انبار یاران

گیلان - رشت

01/07/09

مشاهده

ريخته گري ابراهيمي

مرکزی - اراک

01/07/09

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

01/07/09

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

01/07/09

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

01/07/09

مشاهده

پرس کارتن بیضائی

فارس - شیراز

01/07/09

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی حیدری

تهران - تهران

01/07/09

مشاهده

مرکز بازیافت سروری

گیلان - لنگرود

01/07/09

مشاهده

بنگاه فیروزی

تهران - ری

01/07/09

مشاهده

ریخته گری سعید شمیری

خراسان رضوی - مشهد

01/07/09

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

01/07/09

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

01/07/09

مشاهده

ذوب آلومینیوم کوشا

اصفهان - گلپایگان

01/07/09

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

01/07/09

مشاهده

برادران بیکدلو

البرز - کرج

01/07/09

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

01/07/09

مشاهده

تولیدی یادگار

اصفهان - گلپایگان

01/07/09

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

01/07/09

مشاهده