ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات آلومینیوم

بنگاه موسی

آذربایجان شرقی - تبریز

02/07/07

مشاهده

ترمو گام

تهران - شهریار

02/07/07

مشاهده

بنگاه حمید بداقی

تهران - تهران

02/07/07

مشاهده

بنگاه ضایعات مشکینی

تهران - شهریار

02/07/07

مشاهده

بورس فلزات نقدی

خراسان شمالی - شیروان

02/07/07

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

02/07/07

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

02/07/07

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

02/07/07

مشاهده

بنگاه بِزالکو

تهران - تهران

02/07/07

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

02/07/07

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

02/07/07

مشاهده

بنگاه مبارکی

آذربایجان شرقی - تبریز

02/07/07

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

02/07/07

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

02/07/07

مشاهده

فلزات مهدی حسنلو

تهران - تهران

02/07/06

مشاهده

بنگاه فلزات پژمانفرد

بوشهر - بوشهر

02/07/06

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی اکبری

خراسان رضوی - مشهد

02/07/06

مشاهده

فلزات قربانی و عبدی

البرز - نظرآباد

02/07/06

مشاهده

بنگاه فلزات هاتفی

تهران - تهران

02/07/06

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی احسان

اصفهان - شهرضا

02/07/06

مشاهده

فلزات روستا

فارس - ارسنجان

02/07/06

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

02/07/06

مشاهده

ذوب و نورد آلومینیوم قائم

اصفهان - اصفهان

02/07/06

مشاهده

ریخته گری اعلاء

آذربایجان شرقی - تبریز

02/07/06

مشاهده

فلزات رنگی محمدی

فارس - شیراز

02/07/06

مشاهده