ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

ضایعات آلومینیوم

میانگین قیمت خرید خرده بار و عمده بار (تحویل مقصد)

تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۰۳

ضایعات سرب و روی

میانگین قیمت خرید خرده بار و عمده بار (تحویل مقصد)

تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۰۳

واحد قیمت
تومان به ازای هر کیلو
نمودار
نوع
خرده بار
عمده بار

ضایعات استیل و سایر فلزات

میانگین قیمت خرید خرده بار و عمده بار (تحویل مقصد)

تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۰۳