ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات گالوانیزه نو

شرکت نوآوران سبز احیاء

تهران - تهران

تهران

11,100

11,100

01/07/09

مشاهده

بنگاه ضایعات ملی ایران

تهران - تهران

تهران

10,500

10,500

01/07/09

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

10,000

10,000

01/07/09

مشاهده

انبار ضایعات سلیمانی

مرکزی - اراک

مرکزی

9,200

9,200

01/07/07

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

9,700

9,700

01/07/07

مشاهده

پیمانکاری شریفی

تهران - ری

تهران

10,400

10,400

01/07/07

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

9,500

9,500

01/07/07

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

10,500

10,500

01/07/06

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

9,000

9,000

01/07/05

مشاهده

انبار آهن آلات آرمان

تهران - ری

تهران

11,350

11,350

01/07/05

مشاهده

بنگاه برادران ملائی

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

01/07/04

مشاهده

آهنستان

تهران - تهران

تهران

10,760

10,760

01/06/24

مشاهده

تهران ضایعات

تهران - تهران

تهران

10,300

10,300

01/06/22

مشاهده

بنگاه ضایعات شکری

مازندران - آمل

مازندران

8,500

8,500

01/06/19

مشاهده

بنگاه مشهد فلز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

9,000

9,000

01/06/13

مشاهده

بنگاه بختیاری

فارس - شیراز

فارس

7,500

7,500

01/06/10

مشاهده

بنگاه فرشچی

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

01/06/07

مشاهده

بنگاه شکارچی

تهران - تهران

تهران

9,300

9,300

01/06/07

مشاهده

بنگاه عارف نيا

تهران - تهران

تهران

10,300

10,300

01/06/05

مشاهده

بنگاه خاتون آباد

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

01/05/08

مشاهده

زرین مدار کویر

کرمان - کرمان

کرمان

9,000

9,000

01/05/05

مشاهده

انبار آرین

تهران - تهران

تهران

10,500

10,500

01/05/04

مشاهده

بازرگانی کیمیا پولاد

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

01/04/14

مشاهده

انبار حدید قزوین

قزوین - قزوین

قزوین

12,200

12,200

01/03/30

مشاهده

بنگاه ضایعات خورشیدوند

لرستان - خرم آباد

لرستان

12,200

12,200

01/03/06

مشاهده